Skip to toolbar
Loading...
Home2020-03-19T20:18:08+02:00

Research Areas

“Our life is what our thoughts turn it into”
M. Aurelius II century BC

The range of our scientific interests is quite wide. In addition to basic research, now our efforts are focused on the development of key provisions for the formation of a new education system. We regard education as an inextricable process of education and training. In short, the main issues that should be resolved here are what and how to teach, so that as a result, a harmonious, happy and socially responsible person can grow throughout his life. For more details, see the “Education” section.

  • Philosophy — the science of science must regain this role.

  • Ontology is the science of the best organization of life for each person and humanity.

  • Political science is the science of the best organization of society.

  • Psychology is the science of the soul, giving the keys to the development of personality.

These research areas are described in more detail in the corresponding sections.

About us

Science articles

Reports on research and results.

Popular science articles

The most significant research results and prospects for their application in a popular form.

Our PROJECTS

Наши проекты имеют целью реализовать основные научные разработки на практике в жизни общества.

New Publications

Ниже Вы можете ознакомиться с последними публикациями нашего альманаха из различных разделов и рубрик.

«Влияние психоаналитического направления в образовании…»

ВПЛИВ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМКУ В ОСВІТІ НА РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Г. Груць к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Сучасний етап розвитку психоаналізу характеризується суттєвими змінами у його теоретичній платформі. [...]

«Проблемы развития украинской национальной школы…»

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В ПЕРІОД КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. О. М. Кін доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Період к. [...]

«Пути формирования духовно-интеллектуальных ценностей взрослых»

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДОРОСЛИХ А. В. Боярська-Хоменко к. пед. н., доцент кафедри історії і порівняльної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди В умовах сучасного розвитку української держави ми часто відзначаємо [...]

«Эволюция и специфика взаимодействия духовного и интеллектуального развития…»

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ДУХОВНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ В ЧАСИ АНТИЧНОСТІ ТА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ О. В. Юрченко Викладач ХНПУ імені Г. С. Сковороди Учення про людину, її духовно-інтелектуальні [...]

«Основные проблемы формирования методологии интеллектуального обучения на основах духовности…»

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВАХ ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ О. В. Немцов к. е. н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, президент НДО «Міжнародна академія з наукових [...]

«Педагогика досуга — духовность, интеллект, стратегия»

ПЕДАГОГІКА ДОЗВІЛЛЯ — ДУХОВНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТ, СТРАТЕГІЯ А. О. Денисенко к. пед. н., доцент, доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Освіта — запорука майбутнього країни; це [...]

«Особенности морально-духовного воспитания студенческой молодежи…»

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ЧАСУ С. І. Ткачов д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури Н. О. Ткачова д. пед. н., професор, [...]

«Интернационализация высшего педагогического образования в Украине»

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (на прикладі Вінницького державного педагогічного університету) Н. І. Лазаренко к. пед. н., професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Роль університетів у генерації, розповсюдженні та використанні [...]

«Університетська людиномірна освіта як…»

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛЮДИНОМІРНА ОСВІТА ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-НООСФЕРО-СТАЛОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА О. Г. Задорожна к. е. н., доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України О. В. Хомин, к. е. н. Освіта, що [...]

“Spiritual and human university education…”

ДУХОВНО-ЛЮДИНОМІРНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДСТАВА ОСМИСЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРАТИВУ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В УМОВАХ НАСАЖДЕНИЯ СЬОМОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ Г. В. Задорожний д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії філософії господарства, Харківський [...]

“Physical abstraction “free energy” in theory and practice …”

ФИЗИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ Г. Л. Апанасенко Киевская медицинская академия последипломного образования М. С. Гончаренко Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина С. Д. Прасол [...]

“Opportunities for noosphere education today”

МОЖЛИВОСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ П. М. Таланчук, Л. І. Ліщитович Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна», Київ) Сьогодні ми все більше переконуємося в тому, що глобальний неоліберальний капіталізм, який останні 30 [...]

«Ценностный подход к обучению и воспитанию…»

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ Г. Жирська к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Реформування освітньо-виховного простору сучасної української школи в умовах євроінтеграції [...]

CONCEPT OF EDUCATION SYSTEM “DIVO-21”

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної [...]

Формирование личности… теория сознания…

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: АНАЛОГИ В ІСТОРІЇ, АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ, ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ Михайло Юрійович Міаніє Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Сучасна наука, включаючи психологію, з одного боку — стрімко розвивається, [...]

“Education — to whom and why?”

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології [...]

“Переориентация общественного сознания…”

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что [...]

“Spirituality As A Human Self-Perfection Process”

УДК 130.3 SPIRITUALITY AS A HUMAN SELF-PERFECTION PROCESS L. Trusei The article considers the problem of interpretation of the concept of "spirituality" in a philosophical sense. The well-known definitions of spirituality in the scientific [...]

“Духовная эволюция человека…”

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВАЮ. Д. Бойчукд. пед. н., професор, проректор з наукової роботиХарківського національного педагогічного університету імені Г. С. СковородиМ. С. Гончаренкод. б. н., професор, професор кафедри «Валеології» філософського факультетуХарківського [...]

Шахматные модели взаимоотношений в обществе и их влияние на формирование мировоззрения индивида

Алексей Сергеевич Синёв Роль шахмат в формировании мировоззрения человека безусловно велика, вопреки тому, что их происхождение — даже не гипотеза, поскольку гипотезе необходимы хоть какие-то доказательные основания, а про происхождение шахмат говорят только древние [...]

Proekt «Education Reform» / «Future Education»

М. Ю. Міаніє,  Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Можна сказати ми знаходимося в унікальній і в той же час сумній ситуації. З одного боку, в духовно-моральнiй сфері існує величезна кількість проблем: [...]

Science and Education in the Context of Modern Requirements

L. G. Trysej director Kharkiv Public Foundation for Higher Education Development "Intellect". Одним з основоположних принципів педагогіки є принцип науковості [1]. Без безперервного розвитку науки створити систему освіти актуальну часу неможливо. Відсутні фундаментальні наукові [...]

“DIVO-21”

Г. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Академии экономических наук Украины, академик Международной кадровой академии Образование – это познание жизни как целостного процесса… Образование должно помогать нам открывать вечные [...]

Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО–21»

Бабич В. П., проф., доктор экон. наук (в контексте современной глобально-земной парадигмы 21-го века) Человечество медленно, но упорно движется многотрудными дорогами эволюции и исторического прогресса. Естественное, неугасимое желание людей жить на земной планете в [...]

Сознание — наш внутренний компьютер

А. Н. Хвостиченко, к.в.н., доцент Сознание... То, что всегда с нами, то, что мы и есть, по сути. То, что определяет, кем мы являемся, наши проблемы, достоинства, наши возможности. Благодаря ему, Человек постигает тайны [...]

Григорий Сковорода: философия счастья

Зміряли ми море, землю, повітря, небеса, потривожили внутрішність земельну ради металів, розмежували планети, повідшукували гори на місяці, найшли невидимих світів нещислиму кількість, будуємо дивовижні машини, засипаємо безодні, зупиняємо воду — Боже, чого ми тільки [...]

Read all scientific publications
Read all non-fiction publications

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Our partners

Ассоциация русскоязычных ученых штата Массачусетс, г.Бостон, США

Ассоциация «Духовно-интеллектуальный выбор», г.Харьков, Украина

Харьковский общественный фонд развития высшего образования «Интеллект», г.Харьков, Украина

Центр гражданских инициатив «Восточная Звезда», г.Харьков, Украина

Building the future

Our goal is to unite people (primarily figures of science, culture, education, politics, social movements) who understand the need to bring Humanity out of the global crisis and are ready to do anything for this. 

Contact us

Hits: 574

Go to Top