Skip to toolbar
Loading...
Home2020-03-19T20:18:08+02:00

Research Areas

“Our life is what our thoughts turn it into”
M. Aurelius II century BC

The range of our scientific interests is quite wide. In addition to basic research, now our efforts are focused on the development of key provisions for the formation of a new education system. We regard education as an inextricable process of education and training. In short, the main issues that should be resolved here are what and how to teach, so that as a result, a harmonious, happy and socially responsible person can grow throughout his life. For more details, see the “Education” section.

  • Philosophy — the science of science must regain this role.

  • Ontology is the science of the best organization of life for each person and humanity.

  • Political science is the science of the best organization of society.

  • Psychology is the science of the soul, giving the keys to the development of personality.

These research areas are described in more detail in the corresponding sections.

About us

Science articles

Reports on research and results.

Popular science articles

The most significant research results and prospects for their application in a popular form.

Our PROJECTS

Наши проекты имеют целью реализовать основные научные разработки на практике в жизни общества.

New Publications

Ниже Вы можете ознакомиться с последними публикациями нашего альманаха из различных разделов и рубрик.

«Развитие интеллектуальной коммуникации…»

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ХХІ СТОЛІТТЯ Ф. Я. Майнаєв здобувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди учитель історії, ЗЗСО І-ІІІ ступенів №13 військово-цивільної адміністрації міста [...]

«Духовно-интеллектуальное воспитание будущих…»

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ ЛІКАРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА МІЖКУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН Л. О. Гепенко аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди У [...]

«Пути формирования культуры мира и толерантности…»

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИРУ І ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ І. М. Трубавіна д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи [...]

«Духовно-интеллектуальное воспитание школьников…»

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ХАРКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 89 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Г. О. Жозе да Коста аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди Сучасне реформування української школи [...]

«Инклюзивное обучение в системе образования…»

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Т. М. Собченко доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Н. М. Смолянюк доцент кафедри теорії [...]

«Обеспечение духовного развития младших…»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О. С. Казачінер д. пед. н., [...]

«Воспитание счастливого ребенка в… Финляндии…»

ВИХОВАННЯ ЩАСЛИВОЇ ДИТИНИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ФІНЛЯНДІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ О. Янкович д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Куявсько-Поморська вища школа, м. Бидгощ (Польща) Одним із провідних [...]

«Основные проблемы формирования методологии интеллектуального обучения на основах духовности…»

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВАХ ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ О. В. Немцов к. е. н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, президент НДО «Міжнародна академія з наукових [...]

“Spiritual and human university education…”

ДУХОВНО-ЛЮДИНОМІРНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДСТАВА ОСМИСЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРАТИВУ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В УМОВАХ НАСАЖДЕНИЯ СЬОМОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ Г. В. Задорожний д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії філософії господарства, Харківський [...]

“Physical abstraction “free energy” in theory and practice …”

ФИЗИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ Г. Л. Апанасенко Киевская медицинская академия последипломного образования М. С. Гончаренко Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина С. Д. Прасол [...]

“Opportunities for noosphere education today”

МОЖЛИВОСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ П. М. Таланчук, Л. І. Ліщитович Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна», Київ) Сьогодні ми все більше переконуємося в тому, що глобальний неоліберальний капіталізм, який останні 30 [...]

«Ценностный подход к обучению и воспитанию…»

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ Г. Жирська к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Реформування освітньо-виховного простору сучасної української школи в умовах євроінтеграції [...]

CONCEPT OF EDUCATION SYSTEM “DIVO-21”

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної [...]

Формирование личности… теория сознания…

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: АНАЛОГИ В ІСТОРІЇ, АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ, ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ Михайло Юрійович Міаніє Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Сучасна наука, включаючи психологію, з одного боку — стрімко розвивається, [...]

“Education — to whom and why?”

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології [...]

“Переориентация общественного сознания…”

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что [...]

“Spirituality As A Human Self-Perfection Process”

УДК 130.3 SPIRITUALITY AS A HUMAN SELF-PERFECTION PROCESS L. Trusei The article considers the problem of interpretation of the concept of "spirituality" in a philosophical sense. The well-known definitions of spirituality in the scientific [...]

“Духовная эволюция человека…”

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВАЮ. Д. Бойчукд. пед. н., професор, проректор з наукової роботиХарківського національного педагогічного університету імені Г. С. СковородиМ. С. Гончаренкод. б. н., професор, професор кафедри «Валеології» філософського факультетуХарківського [...]

Шахматные модели взаимоотношений в обществе и их влияние на формирование мировоззрения индивида

Алексей Сергеевич Синёв Роль шахмат в формировании мировоззрения человека безусловно велика, вопреки тому, что их происхождение — даже не гипотеза, поскольку гипотезе необходимы хоть какие-то доказательные основания, а про происхождение шахмат говорят только древние [...]

Proekt «Education Reform» / «Future Education»

М. Ю. Міаніє,  Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Можна сказати ми знаходимося в унікальній і в той же час сумній ситуації. З одного боку, в духовно-моральнiй сфері існує величезна кількість проблем: [...]

Science and Education in the Context of Modern Requirements

L. G. Trysej director Kharkiv Public Foundation for Higher Education Development "Intellect". Одним з основоположних принципів педагогіки є принцип науковості [1]. Без безперервного розвитку науки створити систему освіти актуальну часу неможливо. Відсутні фундаментальні наукові [...]

“DIVO-21”

Г. В. Задорожный д. э. н., профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Академии экономических наук Украины, академик Международной кадровой академии Образование – это познание жизни как целостного процесса… Образование должно помогать нам открывать вечные [...]

Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО–21»

Бабич В. П., проф., доктор экон. наук (в контексте современной глобально-земной парадигмы 21-го века) Человечество медленно, но упорно движется многотрудными дорогами эволюции и исторического прогресса. Естественное, неугасимое желание людей жить на земной планете в [...]

Сознание — наш внутренний компьютер

А. Н. Хвостиченко, к.в.н., доцент Сознание... То, что всегда с нами, то, что мы и есть, по сути. То, что определяет, кем мы являемся, наши проблемы, достоинства, наши возможности. Благодаря ему, Человек постигает тайны [...]

Григорий Сковорода: философия счастья

Зміряли ми море, землю, повітря, небеса, потривожили внутрішність земельну ради металів, розмежували планети, повідшукували гори на місяці, найшли невидимих світів нещислиму кількість, будуємо дивовижні машини, засипаємо безодні, зупиняємо воду — Боже, чого ми тільки [...]

Read all scientific publications
Read all non-fiction publications

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Our partners

Ассоциация русскоязычных ученых штата Массачусетс, г.Бостон, США

Ассоциация «Духовно-интеллектуальный выбор», г.Харьков, Украина

Харьковский общественный фонд развития высшего образования «Интеллект», г.Харьков, Украина

Центр гражданских инициатив «Восточная Звезда», г.Харьков, Украина

Building the future

Our goal is to unite people (primarily figures of science, culture, education, politics, social movements) who understand the need to bring Humanity out of the global crisis and are ready to do anything for this. 

Contact us

Hits: 658

Go to Top