September 2020

«Духовно-интеллектуальное воспитание школьников…»

By |2020-09-25T19:33:41+02:00September 6th, 2020|Categories: Научные статьи|

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ХАРКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 89 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Г. О. Жозе да Коста аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди Сучасне реформування української школи стверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та розвитку гармонійної творчої особистості учня. Школа бере на себе [...]

«Инклюзивное обучение в системе образования…»

By |2020-09-25T19:32:58+02:00September 4th, 2020|Categories: Научные статьи|

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Т. М. Собченко доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Н. М. Смолянюк доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у початковій, дошкільній та спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Освіта [...]

«Обеспечение духовного развития младших…»

By |2020-09-04T19:04:26+02:00September 4th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О. С. Казачінер д. пед. н., доценти кафедри здоровʼя людини, реабілітолоігї і спеціальної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О. В. Мірошниченко к. [...]

August 2020

«Субкультура религиозных верований детей…»

By |2020-09-03T08:55:29+02:00August 31st, 2020|Categories: Научные статьи|

СУБКУЛЬТУРА РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ ДІТЕЙ ЯК ДУХОВНА ІНТЕНЦІЯ АКСІОПСИХОЛОГОІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В. Сіткар к. психол. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені В Гнатюка Cоціальна ситуація розвитку дитини в Україні сьогодні відрізняється високим ступенем драматизму: економічні труднощі, політична нестабільність, дегуманізація суспільних зв’язків і криза родини, соціальне сирітство та криміналізація суспільства, — отже, сучасна епоха «культурного [...]

«Воспитание счастливого ребенка в… Финляндии…»

By |2020-08-30T18:44:03+02:00August 30th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ВИХОВАННЯ ЩАСЛИВОЇ ДИТИНИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ФІНЛЯНДІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ О. Янкович д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Куявсько-Поморська вища школа, м. Бидгощ (Польща) Одним із провідних завдань Нової української школи є сформувати в учнів ключові компетентності для життя, які дадуть їм змогу стати конкурентоспроможними на ринках [...]

«Духовно-интеллектуальное развитие личности…»

By |2020-09-03T09:06:47+02:00August 29th, 2020|Categories: Научные статьи|

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Л. О. Байбекова к. пед. н, доц. кафедри методики та практики викладання іноземної мови ХНУ імені В. Н. Каразіна Соціально-економічні процеси сьогодення детермінують вищі вимоги до професіоналізму фахівців. Реформація сучасної вищої освіти України направлена на вдосконалення не тільки професійної підготовки майбутніх фахівців, здатних до вирішення [...]

«Развитие интеллектуального потенциала…»

By |2020-09-03T09:05:38+02:00August 28th, 2020|Categories: Научные статьи|

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ О. С. Кабанська к. пед. н, доц. кафедри іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди А. А. Кабанська завідувач відділу практик ХНПУ імені Г. С. Сковороди Нині спостерігаємо досить активні зміни у становленні й розвитку демократичного суспільства в нашій країні, [...]

«Самопознание как составляющая духовно-интеллектуального…»

By |2020-09-03T09:04:34+02:00August 27th, 2020|Categories: Научные статьи|

САМОПІЗНАННЯ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯІ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Ю. І. Єрмак доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Процес самопізнання майбутнього вчителя є усвідомленням, співвіднесенням особистістю власних можливостей і вимогами реальної професійної діяльності. Самопізнання впливає на успішність студентів, їхнє педагогічне самовизначення. Знання про себе знімає непорозуміння студента з [...]

«Актуализация духовно-творческого потенциала…»

By |2020-09-03T09:02:25+02:00August 26th, 2020|Categories: Научные статьи|

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИМІРАХ ПІДГОТОВКИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я Г. М. Мешко д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка О. І. Мешко к. психол. н., доцент,Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Стан здоров’я педагога є однією з передумов самореалізації особистості, його значних досягнень у [...]

«Имидж будущего руководителя учреждения образования…»

By |2020-09-03T08:56:35+02:00August 26th, 2020|Categories: Научные статьи|

ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ О. І. Мармаза професор кафедри наукових основ управління Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Суспільні трансформації, зміни у політичних, економічних та соціокультурних процесах, модернізація освіти висувають нові вимоги до якості підготовки майбутнього керівника закладу освіти, становлення його професіоналізму, формування іміджу та ділової репутації. [...]

Go to Top