«Воспитание счастливого ребенка в… Финляндии…»

By |2020-08-30T18:44:03+02:00August 30th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ВИХОВАННЯ ЩАСЛИВОЇ ДИТИНИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ФІНЛЯНДІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ О. Янкович д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Куявсько-Поморська вища школа, м. Бидгощ (Польща) Одним із провідних завдань Нової української школи є сформувати в учнів ключові компетентності для життя, які дадуть їм змогу стати конкурентоспроможними на ринках [...]

«Духовно-интеллектуальное развитие личности…»

By |2020-09-03T09:06:47+02:00August 29th, 2020|Categories: Научные статьи|

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Л. О. Байбекова к. пед. н, доц. кафедри методики та практики викладання іноземної мови ХНУ імені В. Н. Каразіна Соціально-економічні процеси сьогодення детермінують вищі вимоги до професіоналізму фахівців. Реформація сучасної вищої освіти України направлена на вдосконалення не тільки професійної підготовки майбутніх фахівців, здатних до вирішення [...]

«Развитие интеллектуального потенциала…»

By |2020-09-03T09:05:38+02:00August 28th, 2020|Categories: Научные статьи|

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ О. С. Кабанська к. пед. н, доц. кафедри іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди А. А. Кабанська завідувач відділу практик ХНПУ імені Г. С. Сковороди Нині спостерігаємо досить активні зміни у становленні й розвитку демократичного суспільства в нашій країні, [...]

«Самопознание как составляющая духовно-интеллектуального…»

By |2020-09-03T09:04:34+02:00August 27th, 2020|Categories: Научные статьи|

САМОПІЗНАННЯ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯІ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Ю. І. Єрмак доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Процес самопізнання майбутнього вчителя є усвідомленням, співвіднесенням особистістю власних можливостей і вимогами реальної професійної діяльності. Самопізнання впливає на успішність студентів, їхнє педагогічне самовизначення. Знання про себе знімає непорозуміння студента з [...]

«Актуализация духовно-творческого потенциала…»

By |2020-09-03T09:02:25+02:00August 26th, 2020|Categories: Научные статьи|

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИМІРАХ ПІДГОТОВКИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я Г. М. Мешко д. пед. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка О. І. Мешко к. психол. н., доцент,Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Стан здоров’я педагога є однією з передумов самореалізації особистості, його значних досягнень у [...]

«Имидж будущего руководителя учреждения образования…»

By |2020-09-03T08:56:35+02:00August 26th, 2020|Categories: Научные статьи|

ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ О. І. Мармаза професор кафедри наукових основ управління Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Суспільні трансформації, зміни у політичних, економічних та соціокультурних процесах, модернізація освіти висувають нові вимоги до якості підготовки майбутнього керівника закладу освіти, становлення його професіоналізму, формування іміджу та ділової репутації. [...]

«Духовно-интеллектуальный концепт производственной практики…»

By |2020-09-03T08:57:30+02:00August 9th, 2020|Categories: Научные статьи|

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Р. І. Черновол-Ткаченко к. пед. н, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти Виробнича практика є обов’язковим практичним компонентом освітнього процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (ХНПУ ім. Г. С. Сковороди). На базі цього університету [...]

«Успешная профессиональная адаптация начинающего преподавателя…»

By |2020-09-03T08:58:31+02:00August 8th, 2020|Categories: Научные статьи|

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ — ОСНОВА ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ О. В. Бунчук ст. викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Увагу фахівців привертає проблематика, пов’язана з адаптаційними ресурсами людини як суб’єкта діяльності, спілкування і пізнання. Зародившись в лоні природничо-наукового знання — біології, в рамках якої давно робилися [...]

«Профессиональное самораскрытие личности педагога…»

By |2020-09-03T08:59:36+02:00August 5th, 2020|Categories: Научные статьи|

ПРОФЕСІЙНЕ САМОРОЗКРИТТЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ О. Жизномірська к. психол. н., доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти У період соціальних, політичних змін, економічної кризи та нестабільності в суспільстві відбувається різносторонній вплив на розвиток самосвідомості й саморозкриття педагога. Водночас інтеграційні процеси, які пов’язані з входженням в [...]

«Влияние психоаналитического направления в образовании…»

By |2020-09-03T09:01:32+02:00August 4th, 2020|Categories: Научные статьи|

ВПЛИВ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМКУ В ОСВІТІ НА РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Г. Груць к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Сучасний етап розвитку психоаналізу характеризується суттєвими змінами у його теоретичній платформі. Фахівці, зокрема, зазначають, що останнім часом психоаналітична наука характеризується трьома головними досягненнями: егопсихологією Х. Гартмана, теорією об’єктних відносин Отто Кернберга [...]

Go to Top