August 2020

«Духовно-інтелектуальний концепт виробничої практики…»

By |2020-09-03T08:57:30+02:00August 9th, 2020|Categories: Научные статьи|

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Р. І. Черновол-Ткаченко к. пед. н, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти Виробнича практика є обов’язковим практичним компонентом освітнього процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (ХНПУ ім. Г. С. Сковороди). На базі цього університету [...]

«Успішна професійна адаптація викладача-початківця…»

By |2020-09-03T08:58:31+02:00August 8th, 2020|Categories: Научные статьи|

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ — ОСНОВА ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ О. В. Бунчук ст. викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Увагу фахівців привертає проблематика, пов’язана з адаптаційними ресурсами людини як суб’єкта діяльності, спілкування і пізнання. Зародившись в лоні природничо-наукового знання — біології, в рамках якої давно робилися [...]

«Професійне саморозкриття особистості педагога…»

By |2020-09-03T08:59:36+02:00August 5th, 2020|Categories: Научные статьи|

ПРОФЕСІЙНЕ САМОРОЗКРИТТЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ О. Жизномірська к. психол. н., доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти У період соціальних, політичних змін, економічної кризи та нестабільності в суспільстві відбувається різносторонній вплив на розвиток самосвідомості й саморозкриття педагога. Водночас інтеграційні процеси, які пов’язані з входженням в [...]

«Вплив психоаналітичного напрямку в освіті…»

By |2020-09-03T09:01:32+02:00August 4th, 2020|Categories: Научные статьи|

ВПЛИВ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМКУ В ОСВІТІ НА РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Г. Груць к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Сучасний етап розвитку психоаналізу характеризується суттєвими змінами у його теоретичній платформі. Фахівці, зокрема, зазначають, що останнім часом психоаналітична наука характеризується трьома головними досягненнями: егопсихологією Х. Гартмана, теорією об’єктних відносин Отто Кернберга [...]

«Проблеми розвитку української національної школи…»

By |2020-09-03T09:00:41+02:00August 3rd, 2020|Categories: Научные статьи|

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В ПЕРІОД КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. О. М. Кін доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Період к. XIX — початку XX століття характеризувався підйомом громадського інтересу до вітчизняної літератури і науки в Україні. Зросла кількість науково-дослідних організацій, [...]

July 2020

«Шляхи формування духовно-інтелектуальних цінностей дорослих»

By |2020-08-26T23:23:10+02:00July 29th, 2020|Categories: Научные статьи|

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДОРОСЛИХ А. В. Боярська-Хоменко к. пед. н., доцент кафедри історії і порівняльної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди В умовах сучасного розвитку української держави ми часто відзначаємо пробудження цікавості суспільства до проблем морально-інтелектуального виховання дітей, до розвитку їх культурної обізнаності та становлення як громадян. Нині дитяча особистість [...]

«Еволюція та специфіка взаємодії духовного та інтелектуального розвитку…»

By |2020-08-26T23:24:14+02:00July 28th, 2020|Categories: Научные статьи|

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ДУХОВНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ В ЧАСИ АНТИЧНОСТІ ТА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ О. В. Юрченко Викладач ХНПУ імені Г. С. Сковороди Учення про людину, її духовно-інтелектуальні якості, їх зв’язок із процесом розвитку пізнання є одними з ключових питань багатьох гуманітарних наук. Протягом усієї історії людства до [...]

«Основні проблеми формування методології інтелектуального навчання на основах духовності…»

By |2020-07-27T20:10:58+02:00July 27th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВАХ ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ О. В. Немцов к. е. н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, президент НДО «Міжнародна академія з наукових фундаментальних та прикладних досліджень та розробок» Основою будь-якого теоретичного та методологічного забезпечення є найвища форма наукового знання — теорія. Окрім [...]

«Педагогіка дозвілля — духовність, інтелект, стратегія»

By |2020-08-26T23:25:40+02:00July 21st, 2020|Categories: Научные статьи|

ПЕДАГОГІКА ДОЗВІЛЛЯ — ДУХОВНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТ, СТРАТЕГІЯ А. О. Денисенко к. пед. н., доцент, доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Освіта — запорука майбутнього країни; це банк збереження культури народу, національних цінностей (історії, традицій); це важіль примноження інтелектуального потенціалу держави (освіченості громадян, професійної майстерності майбутніх фахівців), [...]

«Особливості морально-духовного виховання студентської молоді…»

By |2020-08-26T23:26:46+02:00July 20th, 2020|Categories: Научные статьи|

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ЧАСУ С. І. Ткачов д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури Н. О. Ткачова д. пед. н., професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди А. С. Ткачов д. [...]

Go to Top