Views: 19

ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.04

У статті зазначено, що естетичне виховання є складовою професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Музика відіграє велику роль в духовній культурі та моральному образі учнів, яка впливає на емоційний світ школяра і покращує його душу.
Ключові слова: музичне мистецтво, виховання, естетичне виховання, духовна культура.

The article states that aesthetic education is a component of the professional training of future music teachers. Music plays a big role in the spiritual culture and moral image of students, which affects the emotional world of the student and improves his soul.
Keywords: musical art, education, aesthetic education, spiritual culture.

Бабиніна Ю. Р.
викладачка кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя,
здобувачка кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,
м. Харків, Україна

Сучасне розуміння освітньо-виховного процесу, як «духотворчого, людинотворчого, культуротворчого» (Г. Шевченко) [3] є необхідною умовою сьогодення. У цьому плані зростає важливість виховання естетичної культури, що є показником високої розвиненості особистості і дозволяє їй не тільки повноцінно спілкуватися з прекрасним, а й активно брати участь у його творенні.

Педагогічні погляди Г. Сковороди пройняті любов’ю до людей, до всього живого і пов’язані з гармонійним розвитком серця й розуму. Поняття «сердечність» у його філософії стає синонімом людяності, доброти, співчуття, взаєморозуміння, а для цього, вважає філософ, слід пробуджувати в людині почуття прекрасного завдяки спілкуванню з мистецтвом, особливо музикою, яка безумовно, благотворно впливає та пом’якшує душу людини. Саме музику він вбачав однією з найчистіших джерел насолоди, відстоюючи єдність краси й добра [2, с. 13].

Також, значний потенціал для становлення й розвитку соціально зрілої, духовно багатої, високоморальної особистості міститься у вітчизняній системі естетичного виховання, подальший розвиток якої має стати одним із пріоритетів державної політики у сфері освіти. Науковці виокремлюють  естетичне виховання, спрямоване: на розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; на формування у молоді естетичних поглядів, смаків, вироблення вмінь збільшувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті [1].

Одним з перших завдань сучасної освіти є зв’язок з естетичним вихованням, що забезпечує розвиток та формування естетичних почуттів, художніх смаків і уподобань. Ця проблема знайшла відображення у працях таких науковців як М. Верб, Б. Лихачов, В. Разумний, О. Дивниненко, Ю. Шаров, І. Лазарев, Л. Левчук, Н. Лейзеров, Н. Миропольська, Г. Падалка, В. Панченко, Ю. Пастухова, Л. Ритікова, О. Рудницька, Т. Танько, О. Хом’як, Г. Шевченко, а також зарубіжних науковців — Г. Айзенк, В. Кенник, М. Бредслі та ін.

Свій початок естетичне виховання має і у всіх ланках навчально-виховної роботи у школі. Всі діти стикаються зі світом прекрасного, і в ідеалі кожен шкільний предмет має естетично виховувати, розкриваючи красу та доцільність навколишнього світу. Особливу роль відіграють предмети естетичного циклу — художня культура, музичне мистецтво, література, етика, а також географія, історія та взаємозв’язок між ними.

У вихованні духовної культури та морального образу учнів особливо велику роль відіграє музичне мистецтво, яке впливає на емоційний світ школяра і покращує його душу. Також, викладання музичних уроків, формують засіб духовно-інтелектуального виховання, оскільки музичне мистецтво ставить на меті всебічно формувати музично-педагогічні знання і вміння особистості, музичне чуття, естетики та іншої грамотності.

Вчитель має навчити та прищепити дітям любити і розуміти мистецтво, виховувати у них творчу уяву, активність, уміння мислити художніми категоріями. Мета музичних занять полягає в тому, щоб проявити школярам інтерес до мистецтва, розумніше розумітися на музичній інформації, відбирати твори, справді гідні та значні. Уроки музики повинні сприяти формуванню багатого духовного світу учнів, розвивати їхній художній смак та естетичні потреби.

Завданням предмету «Музичне мистецтво» є залучити учнів до великого мистецтва, навчити їх любити і розуміти музику в усьому багатстві її форм і жанрів, інакше кажучи, виховати в учнів музичну культуру як частину всієї їхньої духовної культури.

Отже, музичне мистецтво впливає на емоційний розвиток дитини, на духовний, естетичний, душевний, моральний світ особистості за допомогою вчителя музичного мистецтва, який вчить дітей любити і розуміти мистецтво, виховує у них творчу уяву, активність та уміння мислити
творчо.

Список використаних джерел

1. Блудова Ю. О. Формування художньо-естетичного смаку в молодших школярів засобами регіональної культурно-історичної спадщини. Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. Харків, 2015. Вип. ХХХVІІІ. С. 66–73.
2. Русова C. Виховні ідеї Г. С. Сковороди. Наша віра. 1996. № 5. С. 15.
3. Шевченко Г. Виховання — процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. 2015. Вип. 3. С. 288–299.