Views: 27

БОЙОВІ МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Публікація актуалізує питання формування морально-вольових якостей особистості за допомогою бойового мистецтва джиу-джитсу. Автором висвітлено сутність поняття «морально-вольові якості». У статті представлений аналіз філософії японського бойового мистецтва, висвітлено його значущість для формування таких якостей, як: повага, моральність, цілеспрямованість, впевненість в собі тощо.
Ключові слова: джиу-джитсу,формування,морально-вольові якості,бойові мистецтва.

Іванов Д. С.
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.82

В умовах сучасних викликів стратегія розвитку сучасної системи освіти спрямована на підготовку конкурентоспроможного, висококваліфікованого фахівця, носія високих моральних принципів та переконань, здатного цілеспрямовано та послідовно організовувати та реалізовувати свою професійну діяльність та конструктивну комунікацію. Вагоме місце у вирішенні стратегічних завдань, поставлених перед вищою освітою, займає проблема формування та вдосконалення морально-вольових якостей особистості.

Мета статті — на основі аналізу філософії японського бойового мистецтва джиу-джитсу висвітити його значущість для формування таких морально-вольових якостей, як: повага, моральність, цілеспрямованість, впевненість в собі тощо.

Вивчення науково-педагогічної літератури засвідчило, що поняття «морально-вольові якості» є складним та інтегрує поняття «моральні якості» та «вольові якості», які взаємодоповнюють та взаємообумовлюють один одного. Моральні якості визначають особливості поведінки людини в соціумі, характер та моделі спілкування, пов’язані із системою знань, світоглядних ідей особистості і ієрархією її моральних цінностей, ставлень. Вольові якості виступають певним механізмом, що забезпечує можливості особистості реалізувати власний моральний потенціал та успішно діяти у вимірі обраних моральних цінностей, принципів та переконань [1; 2; 5].

Корисними для нашого дослідження є висновки Ю. Ковальової щодо формування морально-вольових якостей особистості, як процесу і результату накопичення певного особистісного досвіду, який здійснюються під впливом низки факторів: соціальних (оточення особистості, характер взаємодії із соціумом тощо), процесу самовиховання та самоосвіти, спеціально організованої виховної роботи, спрямованої на формування морально-вольових якостей особистості [2].

Ефективним засобом для формування морально-вольових якостей особистості, на нашу думку, виступають бойові мистецтва, які містять значний виховний, розвивальний потенціал та можливості. Вважаємо за доцільне зупинитися на даному питанні більш детально. Розглянемо сутність та зміст означеної категорії. Провідне місце в номенклатурі бойових мистецтв займає джиу-джитсу.

Як показало вивчення науково-педагогічних джерел, джиу-джитсу розглядають як мистецтво для слабкого проти сильного. Вона навчає, що силі потрібно протиставляти не силу, а спрямовувати чужу силу для своєї користі [4]. Таким чином, основним принципом джиу-джитсу є не йти на пряме протистояння, щоб перемогти, не опиратися, а поступатися перед натиском суперника, лише направляючи його дії в потрібний бік, поки той не опиниться в пастці, і тоді обернути силу й дії ворога проти нього самого [4].

Філософською основою джиу-джитсу є давнє учення, за яким людина протягом життя будує та зміцнює чотири основні стіни своєї фортеці: здоров’я, спілкування з оточуючими, знання та працю, духовність. Якщо руйнується одна зі стін фортеці, життя людини може зруйнуватися, як картковий будинок [3].

Заняття джиу-джитсу підпорядковуються певним правилам поведінки й дотримання елементів етикету ведення бою (традиційне вітання, повага як до переможця, так і до переможеного). Інакше кажучи, джиу-джитсу живе за власним моральним кодексом, що є обов’язковим для всіх спортсменів. Знання японської культури, відчуття її духу в джиу-джитсу є складовою опанування цього мистецтва ведення бою.

Тому джиу-джитсу потрібно розглядати з позиції пізнавально-розвивальних можливостей для учнів. Як загальновідомо, опанування будь-яким видом діяльності починається зі знання її особливостей, що тісно пов’язані з історією виникнення. Історія джиу-джитсу — це історія Японії.

Для розуміння духу мистецтва перемагати необхідно мати уявлення про роль конфуціанства в історії розвитку цього виду спорту, розуміти кодекс честі самураїв. Тож, на заняттях формуються не лише вміння й навички, а знання, що підкріплюються щоденною працею на тренуваннях.

Отже, заняття таким видом спорту як джиу-джитсу сприяє не тільки фізичному розвитку особистості, але й інтелектуальному; зміцнює не тільки здоров’я, але й дух; додає впевненості в собі; спонукає до творчості; націлює на успіх. Найголовнішим є те, що цей вид спорту сприяє вихованню фізично й морально здорової молоді — майбутнього української нації.

Список використаних джерел

1. Глушман Т. М. Моральні якості особистості як складова професійної культури майбутнього менеджера. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika /2_2016/Глушман.pdf (дата звернення: 9.11.2022).
2. Ковальова Ю. Формування морально-вольових якостей у старшокласників. URL: https://dspace.cuspu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3102/1/Формування%20м орально-вольових%20якостей%20у%20старшокласників.pdf (дата звернення: 9.11.2022).
3. Концепція Джиу-джитсу. Все про єдиноборства. URL: http://martialsport.uа/dzhiudzhitsu.html (дата звернення: 9.11.2022).
4. Орлов О. І. Бойові мистецтва — курс Джиу-джитсу : навч. план та програма курсу для студ. вищ. навч. закладів з фізичної культури та факультетів фізичного виховання. Бориспіль : Ризографіка, 2005. 36 с.
5. Фігура О. В. Методика формування морально-вольових якостей курсантів у процесі занять східними єдиноборствами. URL: http://ap.uu.edu.ua/article/466 (дата звернення: 9.11.2022).