Views: 12

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

Стаття присвячена вивченню можливостей використання музичного мистецтва у національному виховання студентів. Визначено засоби музичного мистецтва, які застосовуються з метою національного виховання, зокрема: сприймання музики; виконавська діяльність; спів; гра на музичних інструментах; залучення до освітнього процесу спецкурсів національно-музичної спрямованості; позааудиторна робота, що поєднує національне виховання і музичне мистецтво; просвітницька музично-виховна робота; створення культурно-освітнього середовища закладу вищої освіти тощо.
Ключові слова: музика, музичне мистецтво, національне виховання, національна свідомість, студенти.

Лей Кунь
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.96

Національне виховання є важливою і невід’ємною частиною виховної роботи будь-якого закладу освіти і системи освіти, у цілому. Воно спрямовується на формування національно свідомої, активної, ініціативної, наполегливої, працьовитої особистості, яка має чітку громадянську позицію, знає і поважає народні традиції, історію своєї країни, її культуру, виявляє любов до Батьківщини, готовність захищати її, прагнення зберігати і примножувати її культурну спадщину тощо. Національне виховання починається у сім’ї і реалізується на всіх ступенях і рівнях освіти, у тому числі у вищій освіті.

Великий потенціал для здійснення національного виховання має музичне мистецтво, адже народні пісні, музика, народні музичні інструменти допомагають особистості доторкнутися на національної культури, відчути себе частиною народу, пробудити національну свідомість і в цікавій формі розширювати світогляд людини.

З огляду на це актуальним і необхідним є дослідження можливостей використання музичного мистецтва у здійсненні національного виховання студентів.

Ефективним засобом реалізації національного виховання студентів є застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти засобів мистецтва. Музика завжди була одним з потужних засобів впливу на культуру і духовний світ особистості, тому елементи музичного мистецтва широко застосовуються як інструмент виховання студента. Музика успішно формує не лише моральну культуру й естетичні якості, але й громадянську позицію, патріотизм і національну свідомість людини.

Музичне мистецтво впливає на емоційно-почуттєву сферу особистості, спрямовує її прагнення і думки на досягнення ідеалу. Твори музичного мистецтва орієнтуються на досягнення суспільно важливих цілей — формування соціально відповідальних людей, здатних до відображення і перетворення світу [5]. Тому вплив музики на формування різних якостей, властивостей і культури особистості, у тому числі національної свідомості, є незаперечним [1].

Національне виховання студентів засобами музичного мистецтва включає:

заходи, спрямовані на формування у студентів військово-патріотичних якостей завдяки їх залученню до музичного мистецтва (вивчення музичних творів, участь у мистецькому волонтерстві, проведення різних музичних культурно-просвітницьких заходів тощо);
розкриття можливостей і потенціалу музичного мистецтва для формування патріотизму студентів, національної свідомості і громадянської культури особистості;
поетапну реалізацію національного виховання студентів, формування сприятливої емоційної атмосфери освітнього середовища і виховних взаємин усіх суб’єктів освітнього процесу, дослідження змін у рівні сформованості громадянської культури студентів;
упровадження різних форм музично-мистецької діяльності здобувачів освіти, їхньої практичної роботи стосовно вивчення, підготовки і виконання різних творів музичного мистецтва із патріотичним, національним забарвленням [5].

Загалом, засоби музичного мистецтва мають широкі можливості для застосування при здійсненні національного виховання. Серед цих засобів найбільш ефективними є:

слухання музичних творів;
гра на музичних інструментах;
виконавська діяльність;
спів;
долучення до музичних жанрів: інструментальної, вокальної, театральної музики;
поглиблене вивчення і залучення до освітнього процесу спецкурсів, що розкривають народну музичну творчість, сприяють глибокому і міцному засвоєнню студентами пісенної культури народу, усвідомленню виховної, пізнавальної, культуротворчої, розвиваючої функцій народної пісні;
залучення до вивчення академічних дисциплін елементів музичного мистецтва, посилення їхньої патріотичної спрямованості;
позааудиторна робота, що поєднує національне виховання і музичне мистецтво;
організація роботи гуртків музичного спрямування, художньо-творчих об’єднань;
самовираження особистості в музичній творчості, науково-педагогічних дослідженнях, різноманітних творчих конкурсах (наприклад, на краще виконання українських народних пісень), мультимедійних презентаціях музичних творів, інсценізаціях;
залучення здобувачів вищої освіти до впровадження культурних цінностей в освітній процес різних закладів освіти, їх популяризація і здійснення просвітницької музично-виховної роботи;
створення культурно-освітнього середовища закладу вищої освіти, яке сприяє позитивній мотивації студентів до здійснення національного виховання тощо [2; 3; 4; 5].

Заняття музичним мистецтвом значно впливають на підсвідомість людини. Правильно і ретельно підібраний репертуар (особливо народної музики) має чудові можливості щодо формування у студентів активної громадянської позиції, любові й поваги до рідного краю і свого народу, почуття гордості за історію і культурні здобутки народу.

Отже, музичне мистецтво має значний потенціал для формування патріотизму студентів, їхньої громадянської позиції, національної свідомості, творчості і моральної культури. Завдяки залученню музичного мистецтва до процесу національного виховання легше і простіше досягаються поставлені завдання виховної роботи, у процес навчання і виховання привноситься естетичний елемент, що дозволяє вплинути на емоції та почуття особистості, сформувати її цінності та внутрішні переконання та в цікавій формі  донести до студентів важливі ідей стосовно національного виховання.

Список використаних джерел

1. Єгорова І. В. Управління процесом формування національної самосвідомості на уроках музики в сучасних умовах. Управління національною освітою в умовах становлення ірозвитку української державності : мат. всеукр. наук.-практ. конф. Київ : ІЗМН, 2008.
2. Жаровська О. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2015.
3. Калита Ю. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до формування національної свідомості учнів засобами фольклору : магіст. кваліф. роб. Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 2019.
4. Тупікова Г. Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Суми : Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка, 2018.
5. Щербак І. Військово-патріотичне виховання студентів засобами музичного мистецтва  як педагогічна проблема. Молодий учений. 2017. № 4. С. 502–505.