Views: 38

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

29 листопада 2024 року 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у V Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», яка буде проводитися 29 листопада 2024 р. он-лайн.

Напрями роботи конференції

  1. Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  2. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  3. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  4. Історичні та порівняльні аспекти духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  5. Практика духовно-інтелектуального виховання і навчання.

Форми участі у конференції: виступ із доповіддю, секційні дискусії, проведення онлайн майстер-класу, слухач.

Робочі мови конференції — українська, англійська, німецька (можливі інші за замовленням).

Конференція відбудеться в онлайн-режимі. Під час конференції працюватиме онлайн-чат для спілкування і запитань. Трансляція конференції — через офіційний Youtube-канал ВННОТ.

Початок роботи конференції о 1000 29 листопада 2024 р.

Участь у конференції безкоштовна. Внесок на публікацію статті / тез — 150 грн. Сертифікат учасника (українською та англійською мовами) — 20 грн. (без публікації статті). Програма конференції, збірка матеріалів конференції в електронній формі надсилається учасникам конференції безкоштовно.

Матеріали конференції будуть опубліковані в періодичній міжнародній збірці «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В XXI СТОЛІТТІ» ISSN 2708-4809. Збірка індексується в  IndexCopernicusGoogleScholar, Розміщується в: SIUTY, WSNOS, IndexCopernicus, GoogleScholar, Scilit,. Кожна стаття отримує DOI.

Заявки на участь в конференції приймаються до 15 листопада 2024 р. у Google-формі за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbVNfjbY7uMmiRhkS66jd0LvqIpZYDr4s2xb3SCcobhLQZsA/viewform?usp=sf_link

Статті до збірки приймаються до 15 листопада 2024 р. в електронному вигляді на Google-диск за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1hk5w6wIQB7T-IaOcxNdCBOXFpQMJIkJg?usp=sharing
або на електронну пошту zbirnikdivo21@gmail.com

Усім зареєстрованим учасникам на e-mail будуть надіслані запрошення для участі в конференції.

Більш докладну інформацію можна отримати також за телефоном:
050-304-30-33 (Viber), Хвостиченко Олександр Миколайович

Правила оформлення публікацій

До розгляду приймаються матеріали українською, англійською і німецькою мовами обсягом: тези 3–5 сторінок, статті 7–15 сторінок, підрозділи монографії 20–35 сторінок формату А4 (без урахування ілюстрацій), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *doc, *docх. Поля: ліве, праве, верхне, нижне — по 2 см. Шрифт тексту — Times New Roman, кегль — 12; абзацний відступ — 1,0; міжрядковий інтервал — 1,0; вирівнювання абзацу за шириною.

Ілюстрації мають бути кольоровими або чорно-білими (сірими), чіткими, без дрібних надписів. Вони розміщуються у тексті та додаються окремими файлами в форматі .jpg.

Назва файлу матеріалів має містити тільки прізвище автора (або одного з співавторів), а файли ілюстрацій після прізвища — номер: «Прізвище=рис-1.jpg».

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм: не використовувати табуляцію (окрім списків); між словами ставити тільки один пробіл, не залишати пусті абзаци; розрізняти дефіс (-), коротке (–, поєднання клавіш Ctrl+Мінус) та довге тире (—, Alt+0151); використовувати парні лапки — «…»; апостроф повинен мати такий вигляд — ‘.

Послідовність розміщення матеріалів у публікації: розділ Збірника, УДК, назва статті (шрифт — напівжирний); прізвище й ініціали та повні ім’я та по батькові автора(-ів) (шрифт — напівжирний курсив); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності); посада, місце роботи (навчання); заклад освіти (інший), місто, у якому він розташований, країна, — все англійською і потім українською мовами; ORCID автора (співавторів), контактний телефон та адреса електронної пошти; анотація обсягом не менш 1800 знаків без пробілів та ключові слова англійською й українською мовами (шрифт — курсив), текст статті (може бути двома мовами — англійською й українською), посилання в тексті оформлювати у квадратних дужках, наприклад, [3, с. 56], де перша цифра означає порядковий номер у списку використаних джерел, друга — номер сторінки. У тексті можливі виділення підзаголовків, ключових термінів та понять (жирним, жирним курсивом, курсивом).

Список використаних джерел (не менше трьох, до 10) у порядку посилання має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Зразок оформлення статті наведено нижче.

Автори несуть відповідальність за достовірність викладених фактів, цитат і посилань та дотримання принципів академічної доброчесності. Редакційна колегія не розглядатиме матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам і тематиці розділів або надіслані після кінцевого терміну подання, та залишає за собою право відбору матеріалів для розміщення у збірнику.

Усі статті будуть прорецензовані методом двостороннього сліпого (анонімного) рецензування.

Бажаємо успіху, творчості та наукового натхнення у праці!

З повагою — організаційний комітет.

Зразок оформлення матеріалів

Розділ:    2. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання

УДК: 378:004(043.3)

Acmeological Approach to the Problem of Spiritual and Intellectual Upbringing of Future Teachers

Tkachenko V. O., Viktor Olehovych
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Philosophy,
N. Karazin Kharkiv National University, м. Kharkiv, Ukraine

Акмеологічний підхід до проблеми духовно-інтелектуального виховання майбутніх учителів

Ткаченко В. О., Віктор Олегович
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
ORCID: 0000-0001-8210-314X, тел. +38050-304-3033, syshan4@gmail.com

Анотація англійською мовою (ідентична українському варіанту).
Keywords: (4–6 слів англійською мовою).

Анотація українською мовою (не менше 1800 зн. без пробілів).
Ключові слова: (4–6 слів українською мовою).

The text of the article. The text of the article. Text of the article. The text of the article. The text of the article. The text of the article. The text of the article. The text of the article. The text of the article.

Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

List of references / Список використаних джерел

  1.  Babych V. P. Thoughtfulness as a key to mastering the art of life-creation. Spiritual and intellectual upbringing and teaching of youth in the XXI century: international periodical collection of scientific papers / edited by O.M. Khvostychenko. Kharkiv: WSNOS, 2023. Issue 5, pp. 14-20. DOI: https://doi.org/10.58962/2708-4809.WSNOS.2023.01.