Visits: 13

КОМПЛЕКСНИЙ НЕФОРМАЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ

Стаття присвячена актуальній проблемі здоров’язбереження учнів підліткового віку. Розкрито взаємозв’язок духовного і фізичного здоров’я, суть поняття «здоров’язбережувальна компетентність» підлітка. Представлено тематику комплексного неформального лекторію, форми його впровадження в освітній процес ЗЗСО (лекція, тренінг, круглий стіл та ін.).
Ключові слова: підліток, духовне здоров’я, здоров’язбережувальна компетентність, комплексний неформальний лекторій.

Попова О. В.
доктор педагогічних наук, професор,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

Бабак О. М.
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.41

В останні десятиліття в Україні спостерігається тривожна тенденція щодо погіршення здоров’я та поведінкової орієнтації серед підлітків. Так, за результатами опитування учнівської молоді в межах міжнародного проєкту «Здоров’я та поведінкові орієнтації студентської молоді» у 2018 р. (таке опитування в Україні проводиться раз на 4 роки) стан комплексного здоров’я (системи фізичних, психічних та соціальних складових здоров’я людини) майже третини респондентів (усього опитано 13 337 учнів) знаходиться на незадовільному рівні [1]. Вагомою причиною таких статистичних даних є низький рівень сформованості в учнів здоров’язбережувальної компетентності, необізнаність їх щодо збереження, зміцнення та відновлення власного здоров’я в умовах постійних фізичних та розумових навантажень, стресів, соціальних проблем.

Слід зазначити, що, незважаючи на надзвичайну цінність категорії «здоров’я», й донині немає його загальновизнаного наукового тлумачення. Найбільш поширеним у наукових джерелах є визначення здоров’я, яке зафіксоване у статуті Всесвітньої організація охорони здоров’я (ВООЗ):

«Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя людини, а не лише відсутність хвороб і фізичних дефектів» [3].

Здоров’язбережувальну компетентність розглядаємо як сукупність знань, умінь, ставлень та цінностей, які сприяють збереженню й укріпленню здоров’я (власного та оточуючих), на уроках та в позаурочній діяльності.

Повною мірою погоджуємося з ученими [2; 3], які вважають, що здоров’язбереження не має обмежуватись уявленням про зміцнення лише соматичного (тілесного) здоров’я учнів. Цю проблему необхідно розв’язувати в комплексі ‒ збереження духовного, психічного та фізичного здоров’я учнів.

З огляду на це, можна стверджувати, що розв’язання проблеми здоров’язбереження, у тому числі підлітків, вимагає спільних зусиль фахівців різних галузей — медичних працівників, педагогів, психологів, соціологів, валеологів та ін. Особливий інтерес представляє співпраця медичних представників і педагогів у організації та проведенні сумісної роботи зі здоров’язбереження учнів підліткового віку.

Зважаючи на вище зазначене, членами некомерційної громадської організації (НГО) «SciHunt» ‒ Бабак О., студенткою ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Левченко О. і Лизогуб М., студентками НМУ імені О. О. Богомольця (м. Київ) ‒ у межах проєкту «SciYouth» (Science for Youth) була розроблена програма неформального лекторію, спрямованого на формування здоров’язбережувальної компетентності підлітків, яку розглядаємо як важливе особистісне утворення, що сприяє збереженню духовного і фізичного здоров’я учнів підліткового віку.

Головна мета лекторію ‒ формування здоров’язбережувальної компетентності підлітків. Упровадження розробленого лекторію в освітній процес закладу загальної середньої освіти передбачає вирішення таких завдань:
1) популяризація та підвищення інтересу підлітків до здорового способу життя та збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих;
2) набуття знань і практичних умінь зі здоров’язбереження через різноманітні форми навчання (лекції, тренінги, рольові ігри тощо).

До розробки лекторіїв та проведення в ньому занять були запрошені медичні працівники ‒ фахівці з домедичної допомоги, психіатрії, профілактичної медицини, нутріології, онкогінекології та ін.

Програма розробленого проєкту охоплює такі теми: пошук доказової інформації про здоров’я, ментальне здоров’я, нутріціологія, домедична допомога, гепатити В і С, ВІЛ, ВПЛ, ракові захворювання.

В епоху цифрових технологій важливо не тільки переконати учнів у важливості пошуку інформації за допомогою Інтернет-ресурсів, а й довести складність і необхідність розпізнавання достовірної інформації. Для реалізації вказаного завдання передбачено в циклі тренінгів практичне заняття на тему «Доказові джерела інформації», метою якого є визначення основних принципів пошуку доказової інформації про здоров’я та закріплення відповідних умінь під час виконання тренувальних вправ.

Змістовим наповненням виступає низка реальних життєвих ситуацій, що пов’язані з негативними наслідками використання людьми недостовірної інформації з Інтернету з питань здоров’я, яку розміщують люди, які не є компетентними в медичній галузі. Під час заняття спеціаліст із медицини має позначити важливі деталі, на які слід звертати увагу, а також надати рекомендації щодо отримання перевірених даних, достовірних джерел із питань здоров’язбереження.

Оскільки соціальне середовище не є безпечним місцем для духовного та психічного здоров’я підлітків, важливим питанням постає їхнє ментальне здоров’я, що є запорукою або цілісного, врівноваженого майбутнього суспільства, або замкненого та негативного світу. Тому наступним заняттям лекторію визначено психологічний тренінг «Ментальне здоров’я: про депресію та тривожність, суїциди. Вплив шкідливих звичок на здоров’я людини». Метою тренінгу є оволодіння підлітками вміннями розпізнавати та визначати чинники депресії та тривожності у себе та інших, усвідомлення учнями негативного впливу шкідливих звичок (уживання алкоголю, наркотиків тощо) на здоров’я молодої людини.

На фоні низького рівня ментального здоров’я в підлітків, як правило, розвивається деструктивність, тому важливим є спрямування їх до здорового способу життя, у тому числі і до правильного харчування. Цим питанням присвячено інтерактивний тренінг «Нутриціологія: «як зібрати свою тарілку», який передбачає ознайомлення учнів із сучасними підходами до харчування та створення й обговорення своєї «ідеальної тарілки» кожним підлітком індивідуально.

Другим циклом у програмі виступають теми, які пов’язані з фізичним станом людини. Особливо в критичній ситуації кожній людині необхідно вміти розпізнавати, класифікувати стан потерпілих, і бути в змозі надати необхідну домедичну допомогу, що вимагає оволодіння відповідними вміннями. Такими вміннями підлітки мають можливість опанувати на таких тренінгах, як: «Домедична допомога», «Інфекції: гепатити В і С, ВІЛ» і «ВПЛ і онкологія. Основи вакцинації».

Епідеміологічна ситуація у світі постійно потребує контролю та пропедевтики інфекційних та вірусних захворювань. У зв’язку з цим розроблено лекції з елементами тренінгу на теми «Інфекції: гепатити В і С, ВІЛ» і «ВПЛ і онкологія. Основи вакцинації». Відповідно, мета першого тренінгу ‒ розкрити шляхи передачі гепатитів і ВІЛ та надати інформацію щодо шляхів профілактики даних захворювань. Мета другого тренінгу — надання підліткам знань щодо шляхів передачі ВПЧ (вірус папіломи людини), ознайомлення учнів з феноменом онкогенних вірусів та їх властивостями.

У таблиці 1 узагальнено форми, які передбачені в програмі розробленого комплексного неформального лекторію, а також показники сформованості здоров’язбережувальної компетентності учнів.

Таблиця 1
Теми лекторію, форми навчання та показники сформованості здоров’язбережувальної компетентності учнів

Тема Форма навчання Показники сформованості здоров’язбережувальної компетентності учнів
Доказові джерела інформації Практичне заняття-дослідження Первинні вміння знаходити та застосовувати інформацію про здоров’я на практиці.
Ментальне здоров’я: депресія та тривожність, суїциди. Вплив шкідливих звичок на здоров’я людини Лекція-дискусія,

консультування

Уміння розпізнавати визначати чинники депресії та тривожності у себе та інших, оцінювати вплив шкідливих звичок (уживання алкоголю, наркоманія тощо) на здоров’я.
Нутриціологія: як «зібрати свою тарілку» Тренінг з елементами рольової гри Уміння складати план свого раціону та оцінювати оптимальність дієт.
Домедична допомога Практикум з використанням

інсценування

Уміння оцінювати стан свідомості потерпілого та визначати відповідний алгоритм дій надання домедичної допомоги.
Інфекції: гепатити В і С, ВІЛ Круглий стіл Знання шляхів передачі гепатитів та ВІЛ і відповідних профілактичних дій.
ВПЛ і онкологія. Основи вакцинації Лекція з елементами тренінгу Знання шляхів передачі ВПЧ (вірусу папіломи людини), знання щодо суті та властивостей онкогенних вірусів.

Застосування зазначених форм роботи в межах розробленого комплексного неформального лекторію сприятиме розвитку інтересу підлітків до здорового способу життя, виробленню ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших, що є важливою передумовою для формування здоров’язбережувальної компетентності учнів підліткового віку.

Список використаних джерел

1. Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді: за результатами соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» : моногр. / О. М. Балакірєва та ін. Київ : Поліграфічний центр «Фоліант», 2019. 127 с.
2. Ващенко О. Особливості навчання учнів в умовах здоров’язбережувальної педагогіки. URL: www.google.com.ua/webhp?sourceid (дата звернення: 06.11.2022).
3. Попова О. В. Здоров’язбережувальні освітні технології у початковій школі. Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного молодшого шкільного віку: від історії до інновації : моногр. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. С. 192–212.