Home/Новости/

March 2023

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

By |2023-03-07T19:33:02+02:00March 7th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , |

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.21 Реалії пандемії, військового стану, вимушеної міграції підвищують актуальність забезпечення готовності молоді до самостійної навчальної діяльності, до самоосвіти, формування у неї належного рівня самоосвітньої компетентності. У статті розкрито суть основних понять з проблеми формування самоосвітньої компетентності здобувачів базової середньої освіти. Ключові [...]

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ

By |2023-03-06T15:14:06+02:00March 6th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.18 У статті закцентовано увагу на важливості життєвотворчого потенціалу гуманітарних предметів (філософії, української мови, іноземної мови, історії, безпеки життєдіяльності). Проаналізовано ідеї Нової української школи. Звернено увагу на те, що в сучасних умовах розвитку національної системи освіти в Україні значно підвищуються вимоги до духовного зростання особистості. Ключові слова: [...]

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

By |2023-03-05T12:14:24+02:00March 5th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У статті розкрито акмеологічні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця у ВНЗ. Визначено поняття «творча самостійна робота», «професійна компетентність» з позицій акмеології, узагальнено критерії та рівні розвитку професіоналізму здобувачів освіти. Ключові слова: творча самосійна робота, професіоналізм, професійна компетентність, акмеологія. Іванченко Л. В. викладач іноземних мов, спеціаліст вищої [...]

ЗМІСТ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

By |2023-03-04T13:43:31+02:00March 4th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ЗМІСТ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті проаналізовано підходи дослідників до визначення суті культуротворчої діяльності. Визначено її мету і завдання в контексті підготовки педагогічних працівників у закладах вищої педагогічної освіти. Зроблено висновок про те, що культуротворча діяльність у закладах вищої педагогічної освіти покликана сприяти самовизначенню особистості майбутнього педагога, його самореалізації, підвищенню рівня [...]

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

By |2023-03-04T12:58:27+02:00March 3rd, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.14 Представлено концепцію виховної діяльності викладача вищої школи, яка відображає три основних підпростори: структурний, праксиологічний та аксіологічний. Окреслена концепція є основою для вироблення стратегії і тактики організації професійної підготовки майбутніх педагогів, вдосконалення їх виховної майстерності. Ключові слова: викладач вищої школи, виховна діяльність, системний базис, професіоналізм. Дубасенюк О. [...]

ПРАКТИКА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА

By |2023-03-01T14:20:45+02:00March 1st, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ПРАКТИКА ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.13 У статті піднімається проблематика ролі особистості викладача у процесі засвоєння матеріалу предметів духовно-морального спрямування учнями та студентами. При розкритті теми використовуються джерела та література, що належать як до християнської духовної спадщини, так і до напрацювань сучасних вчених. Ключові слова: авторитет, викладач, виховання, духовна освіта, особа. [...]

February 2023

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

By |2023-03-16T10:15:45+02:00February 28th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.12 Стаття присвячена аналізу реалізації лінгвокультурологічної компетентності в знаннях матеріальної й духовної культури, історичному розвитку української нації, фольклорі, традиціях, звичаях та обрядах рідного народу, а також у вміннях реалізовувати культурознавчі знання в професійній діяльності. Наголошено на важливості виробити вміння характеризувати феномен української [...]

ЕКОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

By |2023-03-16T10:15:58+02:00February 26th, 2023|Categories: Научные статьи|

ЕКОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.08 В статті визначено, що в професіограмі майбутнього педагога необхідно враховувати методологічні засади концепції коеволюції: складники системи екологічних цінностей (загальнолюдські; еколого-етичні; еколого-гуманістичні; соціопродуктивна еколого-орієнтована діяльність, як цінність; особистісно-екологічні). Ключові слова: духовно-інтелектуальне виховання, майбутні педагоги, професіограма, екологічні цінності. Варениченко А. Б. кандидат педагогічних наук, старший викладач [...]

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ЗАХІДНИХ НАУКОВЦІВ ДО ПОНЯТТЯ ДУХОВНОГО ІНТЕЛЕКТУ

By |2023-02-24T14:43:24+02:00February 24th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ЗАХІДНИХ НАУКОВЦІВ ДО ПОНЯТТЯ ДУХОВНОГО ІНТЕЛЕКТУ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.06 Стаття присвячена узагальненню концепцій духовного інтелекту в трактовці західних науковців. Автор пропонує виокремити дедуктивні концепції духовного інтелекту, коли його структура орієнтується на базову цінність та індуктивний підхід, коли структура духовного інтелекту зорієнтована на різні сфери життя людини, які у тій чи іншій мірі асоціюються з [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДНІ ВІЙНИ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

By |2023-03-16T10:16:32+02:00February 23rd, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДНІ ВІЙНИ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.05 У статті представлено досвід організації духовно-інтелектуального виховання в дні війни здобувачів рівня вищої освіти на прикладі діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Робота ведеться у відповідності до нормативних документів Університету та передбачає розвиток патріотизму і [...]

Go to Top