Views: 134

ОСВОЄННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

Розглянуто духовні цінності особистості як внутрішній стан людини, зорієнтований на моральні норми співіснування в суспільстві, етичні правила поведінки й бережне ставлення до себе та до іншої людини. Виявлено чинники, що впливають на освоєння людиною духовних цінностей. Розкрито потенційні можливості засобів анімаційного дизайну, його вплив на формування духовних цінностей особистості в сучасному світі.
Ключові слова: духовність, цінності, мораль, етика, дизайнер, анімація, медіадизайн, моушн індустрія.

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.34

Цуй Кеке
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
м. Харків, Україна

Унікальність теми освоєння духовних цінностей особистості засобами анімаційного дизайну в процесі підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти обумовлена тим, що відбувається поєднання художньої складової змісту вищої освіти з комп’ютерними технологіями.

Художня складова вищої освіти є основою для формування духовних цінностей людини. У нашому розумінні духовні цінності — це внутрішній стан людини, наповнений сенсом життя і пронизаний моральними чинниками її поведінки й конкретної діяльності. Як стверджує Т. Паньок [6], духовність пов’язана з художньо-педагогічною освітою людини, вона розвивається завдяки системності, візуальності, зображальності, просторовості, наочності. Художня складова формує художні цінності, ідеї, образи, естетичні смаки, настанови, ідеали, розвиває творчий потенціал за законами краси.

Тема, що досліджується, є актуальною тому, що спрямована на розв’язання суперечності між заповненням освітнього простору новими інформаційними технологіями, а в зв’язку з цим і новими спеціальностями, та потребами духовного виховання молоді, збереження національних традицій, вироблення усталеного ставлення до гуманізму й добра. Розширення комп’ютерних можливостей дає змогу людині освоювати нові горизонти професійної самореалізації, збагачувати власний духовний світ і гармонізуватися в суспільстві. Дизайнер анімації є прикладом не лише захоплення новизною, але й здійснення нових шляхів творчого розвитку людини. Така спеціальність приваблює молодь, а її продукти діяльності викликають гарне враження від «медіапроривів», у повному розумінні відбувається самотрансценденція внутрішних сил людини.

Мета статті — розкрити ідею освоєння духовних цінностей особистості в професійній підготовці майбутніх дизайнерів анімації.

Цінним є те, що вчена О. Вдовіна [1] уважає дизайн засобом впливу на формування ціннісних орієнтирів молоді, що знаходиться на межі матеріальної і духовної культури. Тому таке поєднання, ми переконані, є сучасним, доцільним і перспективним. Це відбувається завдяки тому, що дизайн як дзеркало, в якому відображаються час, епоха, країна, традиції, мовленнєва культура. А ще важливо, як у тому нас переконує цитована дослідниця, дизайн є засобом інтерактивного спілкування й комунікації між людьми різної національності, мови, політичних переконань, статі, місць проживання, віку, освіти. Інформація сприймається всіма людьми, обговорюється, використовується в освіті та виробництві, у широких сферах життя.

Як ствержують учені [2; 6], анімаційна школа в КНР з’явилася в 20-ті роки ХХ століття і «переросла» у напрям анімаційного мистецтва.

Цікавим є те, що китайська анімаційна школа має переваги у формуванні візуального мислення людини як уяви про мораль, красу, естетику, прості речі, але їх зміст є естетично насиченим. Як на нашу думку, то духовність як рису людини слід розуміти в ємнішому сенсі, а зазначене візуальне мислення є одним з механізмів освоєння духовних цінностей людини засобами анімації.

Нині в КНР пріоритетним є напрям підготовки дизайнерів анімації, що обумовлено, з одного боку, виробничими потребами, а іншого — прагненнями молодого покоління бути самодостатніми фахівцями і громадянами країни завдяки розкриттю творчого потенціалу в професійній діяльності.

Однак, на наш погляд, окреслюючи головні завдання художньої складової ініціативи «Один пояс — один шлях», побудова культурного простору має передбачати, перш за все, духовність і високу мораль на загальноприйнятому рівні в суспільстві. Тому спробуємо поєднати духовність і засоби анімаційного дизайну.

Засоби анімаційного дизайну є зовнішніми чинниками позитивного впливу на самореалізацію майбутніх фахівців і механізми освоєння духовних цінностей (усвідомлення, розуміння, сприйняття, реалізація). До засобів анімаційного дизайну відносять засоби виразності (колір, шрифт, формат, композиція, текстове наповнення).

Як відомо, духовні цінності складають сенс життя як стан усвідомленого морального задоволення результатами виконання життєвих планів і стратегій, визнання і збереження національних традицій і звичаїв. Сенс життя є високим рівнем самореалізації людини, яка гармонійно поєднує внутрішнє і зовнішнє, постійно збагачує себе новими корисними видами діяльності. Сенс життя є усталеним тоді, коли людина захоплюється новими ідеями і напрямами професійної діяльності.

Анімаційний дизайн є прикладом того, як поширюється цей напрям діяльності й, невиключно, стає сенсом життя для людини. Анімаційний дизайн є візуальним оформленням для відеосюжетів, телебачення, кінострічок із застосуванням комп’ютерних технологій. У дослідженні Дая Чжена [2] анімаційний дизайн розглядається як вид синтетичного аудіо-візуального мистецтва, а його суттєвими ознаками є створення об’ємних і площинних зображень предметно-реального або умовного світу, застосування комп’ютерних технологій, включення елементів образотворчого мистецтва для естетизації його продуктів, застосування технік моушн-дизайну, пропагування позитивних моментів мультимедіадизайну та його практичної значущості в сучасних освітніх умовах.

Одним з обов’язків дизайнера анімації є сприяння тому, щоб відбувалося духовне зростання людини, яка користується його продуктами діяльності. У науковій літературі [1-6] перелічуються компетентності дизайнерів анімації як здатність проєктувати і моделювати таке середовище, в якому приємно перебувати, хоч й візуально, пізнавати нову інформацію, включати асоціативне мислення і рефлексію, відчувати спокій і задоволення.

Безумовно, такому фахівцеві необхідно навчитися проєктувати й конструювати композиції, ритм, колір, характер анімації, драматургію, звуки, дизайн персонажів, щоб бути конкурентноздатним на ринку праці. Складання художнього анімаційного образу потребує творчих здібностей і багато креативу. Недарма, на кафедрі мультимедійного дизайну ХДАДМ [5] вивчаються основи композиції, формоутворення і проєктної графіки, особливості роботи в професійних комп’ютерних програмах, з екранною типографією, проєктування об’єктів мультимедіа, основи класичної та експериментальної анімації, 3D моделювання, розробка веб-сайтів і цифрова фотографія. До речі, випускники мають змогу працювати моушн-дизайнерами анімаційної реклами, інфографіки, буктрейлеру, промо-продукції; займатися класичною, тривимірною видами анімації, дизайном компютерних ігор, веб-дизайном, дизайном 3D-меппінгу тощо. Моушн-дизайнер винаходить концепцію, захищає ідею, робить 3D, анімацію.

У дослідженні Н. Деревянко визначає поняття «медіадизайн» як «художньо-технічне оформлення та подання інформації на основі ергономічної роботи інформаційних джерел, функціональних можливостей подання інформації, естетики візуальних форм її представлення та психологічних критеріїв сприйняття її людиною» [3, с. 83].

Зв’язок духовного виховання і професії дизайнера знаходимо в науковій праці Л. Ейвас, завдяки якій утверджується думка про світогляд і творче проєктне мислення особистості, ідеали й сенс життя.

«Подальша професійна діяльність дизайнера покладається на усвідомлення суб’єктом розуміння дизайну як: засобу формування способу життя; засобу виховання; природозберігаючому засобу; засобу турботи про здоров’я і комфорт людини; презентацію людини; регулятору потреб; засобу формування естетичного смаку суспільства; засобу прогнозування і моделювання; засобу побудови концепцій, винайдення ідей, руйнування стереотипів мислення, подолання суперечностей у наявних проблемах» [4, с. 15] .

Отже, духовні цінності особистості — це внутрішній стан людини, зорієнтований на моральні норми співіснування в суспільстві, етичні правила поведінки й бережне ставлення до себе та до іншої людини. Засоби анімаційного дизайну віднесено до чинників впливу на формування духовних цінностей особистості в сучасному світі.

Перспективним напрямом дослідження є виявлення сильних і слабких сторін впливу засобів анімаційного дизайну на формування духовних цінностей особистості.

Список використаних джерел

1. Вдовіна О. О. Дизайн як засіб комунікації. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва : мат. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (08-10 вересня 2021 р.), ХНТУ / за ред. Чепелюк О. В. Херсон : ХНТУ, 2021. С. 13–14.
2. Дай Чжен. Професійна підготовка анімаційних дизайнерів як педагогічна проблема. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Педагогічна думка, 2019. 300–302.
3. Деревянко Н. В. Компетентнісний підхід до проєктування освітньо-професійної програми з медіадизайну. Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Запоріжжя, 2020. Вип. 2 (3). С. 79–88.
4. Ейвас Л. Ф. Професійний світогляд в структурі підготовки дизайнерського мислення. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва : мат. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (08-10 вересня 2021 р.), ХНТУ / за ред. О. В. Чепелюк. Херсон : ХНТУ, 2021. С. 14–15.
5. Кафедра мультимедійного дизайну ХДАДМ. URL: https://ksada.org/md-history.html (дата звернення: 10.11.2022).
6. Паньок Т. В. Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в країні у ХХ столітті : моногр. Харків : Оперативна поліграфія ФОП Здоровий Я. А., 2016. 660 с.