Views: 11

СИНЕРГІЯ ОСВІТИ ТА ДУХОВНОСТІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Порушено питання європейського вибору: цінності синергії освіти і духовності у глобальному та національному вимірах. Здійснено аналітичний огляд тенденцій синергії освіти і духовності як аспекту розвитку вищої освіти в перспективі інтеграції до європейського науково-освітнього простору.
Ключові слова: інтернаціоналізація, синергія освіти і духовності, інклюзія, згуртованість.

Дар’я Супрун
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри спеціальної психології та медицини,
факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.136

Інтегральною метою синергії освіти і духовності є формування єдиного шляху впровадження в українське суспільство новоствореної парадигми інклюзивного соціально-освітнього середовища як основи безпеки, відповідальності та соціальної згуртованості громадян України в умовах сучасних інтеграційних викликів [1, с. 45].

Акцентуючи увагу на питанні європейського вибору: освітні та духовні цінності на світовому та національному рівні, значна увага приділяється важливості та необхідності вивчення і впровадження прогресивного зарубіжного досвіду як засобу формування соціальної та корпоративної відповідальності та обов’язку університетів посилювати синергію освіти і духовності.

На жаль, життя нашої держави розділилося на “до війни” і “під час війни”. Реалізація процесів згуртування в умовах війни має відбуватися з урахуванням таких основних складових синергії освіти і духовності: ідея, стратегія, результат [3, с. 99]. Зазначене має здійснюватися за умови раціональної синергії освіти і духовності та поєднання передового зарубіжного досвіду з інноваційними напрацюваннями українських науковців [4, с. 327].

Перед сучасною системою вищої освіти України, яка перебуває на етапі своєї сутнісної трансформації, постає ціла низка стратегічних завдань, що потребують нагального вирішення: визначення стратегічних пріоритетів; контроль якості; активна інтеграція науки і освіти; економічна підтримка напрямів науково-освітньої діяльності, що мають стратегічне значення; налагодження раціонального механізму фінансування; ефективне впровадження новітніх освітніх технологій; структурний розподіл відповідно до оптимального забезпечення сучасних вимог ринку праці конкурентоспроможними фахівцями тощо.

Проведений нами аналіз процесів глобалізації, варіативності та конкуренції, які з кожним роком все потужніше заявляють про себе у світі, зобов’язує нас активізувати дослідницькі зусилля щодо розуміння ролі синергії освіти і духовності у формуванні особистості, адекватної інноваційному типу суспільного прогресу – інноваційної особистості психолога. Тому досягнення конкурентоспроможної якості національної освіти в контексті суспільної згуртованості стає пріоритетним завданням модернізації освіти в Україні у воєнний та повоєнний період. Інтеграція вищої школи в процеси глобалізації активізує оновлення науково-освітнього, особистісного та організаційного потенціалу університетів на індивідуальному, інституційному та системному рівнях з урахуванням аспекту синергії освіти і духовності.

Досягнення конкурентоспроможної якості національної освіти в контексті цивілізаційних змін нині стає пріоритетним напрямом модернізації освіти в Україні [5, с. 55]. Складна воєнна ситуація, перевиробництво в окремих галузях фахівців та їх неспроможність конкурувати в сучасних умовах ринкової системи створили ситуацію прихованої кризи в освіті. З огляду на сучасні умови, ефективна діяльність у забезпеченні професійної підготовки ґрунтується на низці концептуально нових підходів, які зумовлюють принципові зміни в організаційно-функціональних засадах діяльності фахівців, зокрема, гуманізацію діяльності професійних сфер та підвищення їх авторитету, побудову відносин з громадянами на засадах партнерства та синергії освіти і духовності, чітке визначення компетентності психологів для забезпечення впровадження світових стандартів [6, с.88]. Процес професійної підготовки майбутніх фахівців має здійснюватися в новій особистісно-орієнтованій парадигмі, де буде можлива актуалізація професійно важливих особистісних якостей, і яка буде спрямована на формування професійної компетентності, що передбачає створення системи професійних умінь, професійної культури спілкування, професійної рефлексії, самоменеджменту та управління професійною діяльністю, що дозволить досягти професійного успіху, самореалізації, професійної самореалізації [8, с. 12].

Таким чином, європейська інтеграція є об’єктивною реальністю, вона вимагає нової цільової орієнтації, яка враховує потреби міжнародної солідарності.

Тому важливою умовою інтеграції вищої освіти України у світовий освітній простір має стати збереження національного досвіду синергії освіти і духовності, традицій, зміцнення і розвиток його переваг.

Список використаних джерел

1. Грибан Г., Нікулочкіна О., Варецька О. Формування інформаційної компетентності вчителів початкових класів у післядипломній освіті. Постмодерністські студії. 11 (3). P. 41-72. DOI: https://doi.org/10.18662/po/11.3/199.
2. Шеремет М., Супрун М., Супрун Д. Готовність майбутніх психологів до роботи в умовах соціальної згуртованості в освіті. Міжнародний журнал прикладної фізіології фізичних вправ. 2020. 9 (9). P. 40-48.
3. Журавльова Л., Шеремет М., Дмитрієва І., Супрун Д. Стан сформованості мотивації як одного із структурно-функціональних компонентів мовленнєвого розвитку молодших школярів з дисграфією. Міжнародний журнал психосоціальної реабілітації. 2020. 24 (8). P. 8985-8999. DOI: https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I8/PR280893.
4. Журавльова Л., Шеремет М., Супрун Д. Результати обстеження учнів початкової школи засобами логопедії. BRAIN. Широке дослідження в галузі штучного інтелекту та нейронаук. 2021. 12 (1). P. 326-342. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.1/185
5. Супрун Д. Теорія і практика професійної підготовки психологів у сфері спеціальної освіти: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. (Teoriia ta praktyka profesiinoi pidhotovky psykholohiv v haluzi spetsialnoi osvity : dys. … dok. ped. nauk). Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. П. Драгоманова. Київ, 2018.
6. Супрун Д., Шеремет М. Перспективи академічної мобільності в контексті професійної інтернаціоналізації в галузі спеціальної освіти. Науковий часопис. 2018. 40. P. 83-89. DOI: 10.31392/NPU-nc.series19.2020.40.13 URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34962/Sheremet_83-89.pdf?sequence=1 (дата звернення 11.10.22).
7. Супрун Д. Мотивація майбутніх психологів до роботи в системі інклюзивної освіти. Міжнародний журнал передових технологій та інженерії (IJRTE). 2019. 8 (4S). P. 143-147. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4S/D10081184S19.pdf (дата звернення 11.10.22).
8. Супрун Д. Психологія управління. Київ : НПУ, 2021.