Views: 50

ФАКУЛЬТЕТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

У статті розкрито можливості факультету в забезпеченні духовно-інтелектуального зростання майбутніх учителів. З’ясовано, що діяльність Спілки студентів та молоді, як структурного елементу фізико-математичного факультету, спрямована на стійкий духовно-інтелектуальний розвиток студентів. Доведено, що багатоаспектність такої діяльності виявляє позитивний вплив на всебічний, гармонійний розвиток особистості майбутнього вчителя, формування широкого спектру морально-етичних, духовних та інтелектуальних цінностей.
Ключові слова: майбутній вчитель, духовно-інтелектуальний розвиток, середовище, факультет, спілка студентів та молоді.

Бондаренко Д. Р.
учитель фізики та математики Харківської гімназії № 12 Харківської міської ради Харківської області,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.50

Трансформації сучасного суспільства, його інформатизація змушують кожну людину взагалі, а освітян зокрема, розвиватися, оптимально застосовувати усі набуті раніше знання та знаходитися у постійному пошуку нових, збагачувати свою діяльність засобами, способами та формами роботи, які раніше були невідомі, підвищувати рівень свого власного духовно-інтелектуального розвитку та сприяти духовно-інтелектуальному розвитку особистості дитини. Адже насичений потік різної інформації, що шириться просторами соціальних мереж, зазвичай, негативно впливає на формування гармонійної, всебічно розвинутої особистості дитини, а значить ми втрачаємо духовність та інтелектуальний потенціал майбутнього нашого народу.

Таким чином, перед освітянами, учителями, студентами педагогічних закладів вищої освіти стоїть гостре, нагальне завдання, яке полягає у формуванні свідомої, гармонійної, високо-духовної та інтелектуальної особистості.

Майбутній учитель — це особистість, яка повинна володіти широким спектром предметних знань, компетентностей, високим рівнем психолого-педагогічної та методичної підготовки, духовно-інтелектуального розвитку. У науково-педагогічній літературі шириться думка про те, що духовно-інтелектуальний розвиток особистості можна розглядати як сукупність системно інтегрованих особливостей когнітивно-інтелектуальної, почуттєво-емоційної та вольової сфер, яка забезпечує людині здатність до психічно-особистісного вдосконалення та самовдосконалення [1].

Кажучи по-іншому, духовно-інтелектуальний розвиток, з одного боку, є системно-інтегрованою складовою психіки, з іншого — синергетичним чинником взаємодії різних сфер людини [2]. Ми ж доходимо висновку, що духовно-інтелектуальний розвиток можна досліджувати як формування та реалізацію таких вищих потреб людини як:
‒‒ потреба у пізнанні світу в цілому, себе як невід’ємної його частини, як особистості, свого положення у суспільстві, сенсу свого буття, цінностей життя;
‒‒ потреба у визнанні та повазі (самоповазі) власної особистості з боку інших осіб;
‒‒ потреба у сприйнятті та створенні краси (наукової, природної, естетичної);
‒‒ потреба у доброчинстві та утвердженні (творенні) справедливості (духовної, моральної, етичної, наукової);
‒‒ потреба у вдосконаленні та самовдосконаленні;
‒‒ потреба у постійному пошуку нового (організації, плануванні, включенні себе, як високо-інтелектуальної, творчої особистості в інноваційну діяльність).

Зазначені потреби можливо розвивати в особистості майбутнього вчителя лише у спеціально створеному інтелектуальному, високо-духовному середовищі, що включає в себе й духовний простір майбутнього учителя та викладача, простір культури, який безпосередньо чи опосередковано впливає на особистість студента. На нашу думку, таким середовищем є не тільки університет (середовище естетичного, морального, знаннєвого розвитку), а й факультет (середовище духовно-інтелектуального поступу особистості майбутнього учителя).

Діяльність фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, як одного із найстаріших факультетів нашого університету, напрямлена на всебічний, гармонійний розвиток особистості майбутнього учителя фізико-математичних спеціальностей, формування в нього не тільки професійних та предметних компетентності, але й морально-етичних, національно-патріотичних, особистісних, пізнавальних, предметно-перетворювальних (творчих, естетичних, наукових, релігійних тощо) цінностей, тобто сприяє духовно-інтелектуальному розвитку здобувачів освіти.

Однією із факультетських інституцій, що сприяє духовно-інтелектуальному зростанню майбутніх учителів, є Спілка студентів та молоді фізико-математичного факультету.

Спілка студентів та молоді фізико-математичного факультету — це організація студентського самоврядування, яка має чітку структуру (комітети) та усталені роками цінності і традиції. Метою Спілки студентів та молоді є включення майбутніх учителів у активну діяльність (пізнавальну, інноваційну, виховну), що у подальшому забезпечує готовність студентів до класного керівництва у закладах освіти та безперечно сприяє їх духовно-інтелектуальному розвитку. Місію забезпечення такого розвитку студентів «беруть» на себе комітети: культурно-масовий (діяльність якого сприяє формуванню морально-етичних, естетичних, духовних цінностей студентів), навчальний (робота якого напрямлена на виховання у здобувачів освіти звички академічної доброчесності, сприяє збагаченню та накопиченню їхніх знань), науковий (функціонування якого вирішує завдання формування у майбутніх учителів умінь організації, самоорганізації, планування, прогнозування), медіа- комітет (діяльність якого сприяє розвитку ораторського мистецтва, цифрової компетентності студентів), PR-комітет (робота якого якого допомагає майбутньому учителю навчитися презентувати та популяризувати себе, як особистість, як невід’ємну частину факультетської, сковородинівської родини), трудовий (функціонування якого вирішує завдання виховання звички до праці, формування готовності щодо подолання труднощів, пошуку нового).

Вищезазначене дає можливість стверджувати, що Спілка студентів та молоді фізико-математичного факультету, завдячуючи багатоаспектності своєї діяльності, спрямовує усі свої зусилля на задоволення потреби особистості майбутнього учителя у духовно-інтелектуальному розвитку не тільки на факультеті, у період навчання в університеті,  а й поза його межами та на довгі роки після закінчення сковородинівського університету.

Отже, беручи до уваги досвід діяльності Спілки студентів та молоді, як структурного елементу фізико-математичного факультету, можемо стверджувати, що факультет є середовищем духовно-інтелектуального зростання особистості майбутнього учителя, що на довгі роки у пам’яті та серці залишає світлий слід у житті кожного випускника-сковородинівця.

Список використаних джерел

1. Кульчицька О. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості. Обдарована дитина. 2007. С. 39–41.
2. Маценко Ж. М. Духовність: феномен психології та об’єкт виховання. Київ : Освіта України, 2010.