Views: 18

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФРАНЦІЇ

Емоційний інтелект формується через спілкування, взаємодію з іншими людьми у процесі діалогу, у тому числі іноземними мовами. У процесі іншомовної підготовки здобувачів у закладах вищої освіти Франції, емоційний інтелект формується через написання есе на контраверсійні теми, перегляд відеофрагментів про актуальні соціальні проблеми, взаємооцінювання.
Ключові слова: іншомовна підготовка, здобувачі вищої освіти, емоційний інтелект, методи навчання, Франція.

Гончарова О. М.
Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків. України

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.192

Процес іншомовної підготовки здобувачів у закладах вищої освіти Франції покликаний сформувати у них комунікативну і соціальну компетентності, які не можуть розвиватися без контакту із однолітками, іншими членами суспільства. При цьому спілкування визначається не так прагненням до врівноваження із соціумом, як до взаємодії з іншими людьми. Разом з тим, людина — істота емоційна, прояв її особистої емоційності стикається з проявом емоційності й інших людей. Зважаючи на це, виникає проблема сумісності та співвідношення цих емоційних реакцій. Вирішується ця проблема у взаємодії однієї людини з іншою, тобто у діалозі. Все це говорить про важливу роль формування емоційного інтелекту під час іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти [1].

У ході наукового пошуку з’ясовано, що у закладах вищої освіти Франції останніми роками викладачі багато уваги приділяють розвитку емоційного інтелекту здобувачів, що є ефективним способом розкриття їхнього потенціалу. Так, для розвитку емоційного інтелекту викладачі іноземних мов використовують активне слухання, позитивне ставлення та співчуття до почуттів інших, зберігання спокою у напружених ситуаціях, уміння розв’язувати конфлікти та вчитися сприймати критику як конструктивний зворотний зв’язок, встановлення «політики відкритих дверей» у навчанні, в якій вітаються всі ідеї, самоаналіз, взаємоаналіз.

Загальновідомо, що емоційний інтелект передбачає усвідомлення себе та інших, здатність розпізнавати власні емоції та їх вплив на себе і оточуючих. Одним із способів формування таких умінь є навчання здобувачів освіти саморефлексії. У процесі іншомовної підготовки це реалізується через написання есе, які дають відповіді на такі питання як: «Які я маю емоційно сильні та слабкі сторони?», «Як мій поточний стан впливає на мої думки та рішення?», «Як те, що відбувається всередині мене, може впливати на те, що я говорю чи роблю?». З одного боку ці питання дуже особисті, але разом з тим можуть призвести до цінних відкриттів, які можна використовувати для розвитку нових навичок міжособистісного спілкування. Здобувачі вищої освіти зможуть згодом краще зрозуміти своє ставлення до інших людей, навчитися не піддаватися негативному впливу і натомість зосередитися на позитивному впливові [2].

Ще однією важливою складовою формування емоційного інтелекту є розвиток емпатії у здобувачів освіти, яка полягає в тому, щоб навчитися розпізнавати емоції інших і реагувати на них належним чином. Це досягається через встановлення взаєморозуміння із людиною, з якою є деякі розбіжності у поглядах чи ставленнях. Якщо здобувачі освіти вироблять уміння розуміти точку зору співрозмовника іншою мовою і прийняти її, то це є демонстрацією емоційного інтелекту. Для цього у закладах вищої освіти Франції використовується метод перегляду відеофрагментів мовою, що вивчається. Відеоматеріали демонструють дискусійні питання, діаметральні точки зору на актуальні соціальні проблеми тощо. Після перегляду здобувачі освіти обговорюють побачене і почуте, дають відповіді на такі питання: «Чи я сумніваюся у своїх інстинктивних реакціях на певних людей чи ідеї?»; «Чи складно мені буде працювати з людьми, які не схожі на мене?»; «Чи варто мені погоджуватися з ідеями, висловленими у відео?» тощо.

Ще одним методом формування емоційного інтелекту, який використовують у процесі іншомовної підготовки здобувачів у закладах вищої освіти Франції є взаємооцінювання. Такий метод навчає здобувачів освіти спокійно і конструктивно реагувати на критику, заохочує їх сприймати її максимально позитивно [2]. Також цей метод дозволяє відслідковувати емоції, які відчувають здобувачі, коли отримують відгуки про свою роботу, і висновок про те, як вони повинні реагувати в майбутньому, зіткнувшись з подібною ситуацією. Інколи однолітки дають занадто «різкий» чи недоречний зворотний зв’язок, але це не означає, що в ньому немає частки правди. Це навчає здобувачів освіти контролювати свої емоції, а у міру розвитку емоційного інтелекту краще мотивувати себе та позитивно реагувати на труднощі. Також це допомагає здобувачам знаходити мотивацію для досягнення своїх цілей.

Таким чином у процесі іншомовної підготовки емоційний інтелект формується через написання есе на контраверсійні теми, перегляд відео про актуальні соціальні проблеми, взаємооцінювання.

Список використаних джерел

1. Boiarska-Khomenko A. V. Lifelong education as the basis of sustainable development of the european society. Theory and methods of teaching and education. 2021. 50. P. 9–18. DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.01
2. Sfetcu N. Émotions et intelligence émotionnelle dans les organisations. Bucureşti : MultiMedia Publishing, 2020. 114 p. DOI: 10.13140/RG.2.2.28567.93600.