Views: 14

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті розглянуто зв’язок між вивченням гуманітарних дисциплін, а саме змістом мовної підготовки, та процесом формування моральних цінностей медичних сестер під час набуття студентами загальних компетентностей; визначено комунікативний метод як найбільш ефективний при вивченні певних тем, пов’язаних з навчанням фахового спілкування.
Ключові слова: медична сестра, моральні цінності, спілкування, професійна етика.

Гук І. П.
кандидат педагогічних наук,
Медичний фаховий коледж Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.69

У сучасному суспільстві моральні цінності добра, морального обов’язку, відповідальності, справедливості, честі й гідності людини, совісті відіграють найважливішу роль, адже саме вони особливо впливають на поведінку людей, їхні взаємини з іншими, на характер і культуру спілкування. Оскільки медицина відіграє виняткову роль у житті людини, то до етичної складової професійної поведінки медичного фахівця ставляться нині особливі вимоги. Відносини між ним та пацієнтом вимагають від медичних працівників, крім професійних знань, дотримання морально-етичних норм. Медична етика є нормою поведінки медичної сестри під час виконання службових обов’язків, а також виражає її професійну честь і гідність.

Професія медичної сестри відноситься до соціономічного типу професій. Саме тому провідна її діяльність спрямована на безпосереднє спілкування з пацієнтом. Біліченко О. В. зазначає, що «для медичних сестер не менше, ніж для лікарів, важливі культура спілкування, вихованість, душевність, здатність співпереживати, висока духовність, оптимізм, воля, психічна стійкість» [2, с. 147]. Відповідно до стандарту фахової передвищої освіти серед загальних компетентностей визначено такі: здатність медичної сестри зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства, здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, спілкуватися іноземною мовою, здатність до міжособистісної взаємодії [4]. Набуттю названих компетентностей сприятиме вивчення гуманітарних дисциплін, оскільки вони «формують цілісне уявлення про загальнолюдські культурні цінності, закладають моральні категорії, подають розуміння національних пріоритетів, стимулюють мислення, являють технологію самоосвіти, сприяють покращенню мовної культури студентів» [6, с. 82].

Навчити майбутніх медичних працівників культурі спілкування як рідною, так і англійською мовою покликані дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». Уміння спілкуватися мовою професії сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися в професійній діяльності. На заняттях з мови студент навчається здійснювати спілкування в типових фахових ситуаціях.

У процесі роботи над розділом «Етика ділового спілкування» студенти вивчають сутність і зміст етики ділового спілкування, етичні норми й нормативи, розглядають особливості професійної етики медичної сестри. Загальні принципи та правила ділового спілкування фахівця передбачають розгляд таких аспектів, як: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики.

Професійно спрямована медична англійська мова є інтегрованою дисципліною, що поєднує цикли навчання класичної англійської мови, а також навчання граматики, лексики та стилістики власне медичної мови. Вона тісно пов’язана із клінічними дисциплінами та дисциплінами природничо-наукової підготовки, адже неможливо викладати студентам тему медичної спрямованості, не маючи уявлення про її зміст. Програма передбачає вивчення особливостей роботи медичної сестри в різних відділеннях лікарні. Опрацювання певних тем, як-от: «Нещасні випадки та невідкладна медична допомога», «Участь медичної сестри в обстеженні пацієнта», «Особливості роботи медичної сестри з онкохворими пацієнтами», «Догляд за пацієнтами в педіатрично-неврологічному відділенні», «Догляд за пацієнтами опікового відділення» тощо — передбачає набуття студентами вмінь спілкування з пацієнтами, які вимагають особливого ставлення медичної сестри.

Спілкування спрямоване на досягнення певного результату, вирішення конкретної проблеми. Майбутня медична сестра повинна розуміти, що вона несе основну відповідальність перед тими, хто потребує її підтримки. Під час надання допомоги намагається створити атмосферу шанобливого ставлення до етичних цінностей, звичаїв і духовних переконань пацієнта. Навчання студентів спілкування з пацієнтом потребує застосування відповідної методики викладання зазначених дисциплін.

Слід зазначити, що ефективним методом навчання виступає комунікативний, який «орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування» [5, с. 123]. Науковці виділяють такі закономірності: діяльнісний характер мовленнєвого спілкування, що втілюється в комунікативній поведінці викладача та в комунікативно вмотивованій, активній поведінці студента; предметність процесу комунікації, яка має бути змодельована обмеженим, але точно визначеним набором предметів обговорення (тем, проблем, подій тощо); ситуації спілкування, що моделюються; мовленнєві засоби, які забезпечують процес спілкування й навчання в цих ситуаціях [1, с. 123].

Отже, формування моральних цінностей майбутніх медичних сестер відбувається не лише під час вивчення клінічних дисциплін, медсестринської етики та деонтології. Вивчення гуманітарних дисциплін, зокрема мов професійного спрямування, також допомагає студентам набути вміння й навички спілкування з пацієнтами на гуманістичному рівні моральної культури.

Список використаних джерел

1. Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підр. для студ. класичних, пед. і лінгв. ун-тів / ред. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2013.
2. Біліченко О. В. Основи професійної етики медичних працівників : навч.-мет. посіб. Вінниця : Твори, 2019.
3. Етичний кодекс медичних сестер України, 1999. URL: https://medplatforma.com.ua/files/Articles%20MEDSPRAVA/1591/etuchnui-kodks-medsestru.docx (дата звернення: 28.10.22).
4. Стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 223 Медсестринство : Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.11.2021 № 1202. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzheni.standarty/2021/11/08/223-Medsestrinstvo.pdf (дата звернення: 28.10.22).
5. Степанюк А. В. Формування професійно значущих якостей медичних сестер у процесі фахової підготовки : моногр. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017.
6. Уварова О. О. Гуманітарні дисципліни у медичному ВНЗ: особистісний, практичний та виховний аспекти. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : мат. II всеукр. наук. конф., 26–27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. Вип. І. С. 82–83.