Views: 8

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ВИХОВНИХ СИТУАЦІЙ

У статті наголошується на актуальності проблеми формування підлітків моральної стійкості як одного з провідних завдань духовного розвитку зростаючої особистості. Автором презентовано виховні ситуації різних типів (ситуації несподіванки, конфліктотвірні ситуації з моральними колізіями та ін.) як ефективний засіб формування моральної стійкості підлітків.
Ключові слова: підліток, моральна стійкість, виховна ситуація, формування.

Попова О. В.
доктор педагогічних наук, професор,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.122

Виховання особистості, її духовний розвиток необхідно передбачає формування в неї моральної стійкості. Така постановка питання пов’язана з тим, що в сучасному суперечливому світі, який швидко змінюється, людина може жити і функціонувати за нормами моралі лише володіючи здатністю добувати, пізнавати, переробляти і вибірково засвоювати інформацію, робити моральний вибір, мати моральні переконання, уміти адаптуватися до нових соціальних і психологічних реалій як у суспільстві і державі, так і в найближчому соціальному оточенні та своїй власній долі.

Саме моральна стійкість як одна із стрижневих характеристик особистості визначає спосіб її орієнтації в системі соціальних цінностей, відображає таку життєву позицію, за якою поведінка людини детермінується суспільно значущими цілями і моральними нормами. Іншими словами, людині необхідно мати певний внутрішній стрижень, стійке особисте ядро, світогляд, соціальні та моральні переконання.

У іншому випадку кожний надлом розвитку суспільства і держави, поворот індивідуального життєвого шляху може призвести до невротичних реакцій, дезадаптації, до моральної деградації тощо. У складний час, який переживає наразі наша країна, з урахуванням викликів суспільства в умовах війни означена проблема значно загострилась [4].

Особливу значущість проблема формування моральної стійкості набуває для учнів підліткового віку, який є найважливішим періодом у житті людини, відповідальним етапом у становленні вихованця як особистості, періодом формування в нього переконань, вироблення ставлень до навколишнього світу, усвідомлення свого місця в ньому. Напружений пошук сенсу життя, активне прагнення зрозуміти та усвідомити себе як особистість, несформовані світоглядні установки роблять підлітка вразливим для негативних впливів довкілля [1; 2].

У науковій літературі стійкість розкривається через мінливість, як наслідок руху, що підтримує набутий стан. Стан стійкості особистості пов’язаний із існуванням внутрішніх змін та внутрішньої взаємодії між її компонентами.

В основі стійкості особистості лежать її переконання, життєва позиція. Кількісне накопичення моральної переконаності сприяє формуванню моральної стійкості як нового якісного утворення особистості підлітка.

Вивчення досвіду практичного розв’язання досліджуваної проблеми [1; 2; 3 та ін.], власні наукові розвідки дають підстави рекомендувати для використання в процесі формування моральної стійкості підлітків такі виховні ситуації:

1) ситуації, які спонукають підлітків до виявлення моральної позиції, застосування вольових механізмів у поведінці (ситуації подолання труднощів, прийняття відповідальних рішень; ситуації опанування новими способами діяльності). Такі ситуації дають можливість визначати ведучі мотиви вчинків та поведінки вихованців, рівень сформованості моральної спрямованості тощо;
2) ситуації, які спонукають підлітків до спiлкування, взаємодії в колективній діяльності (ситуації допомоги й взаємодопомоги; ситуації співпереживання за успіх загальної справи, змагання й суперництва; ситуації колективного планування, підпорядкування);
3) ситуації, спрямовані на стимулювання емоційно-почуттєвих станів, що збуджують прагнення школярів до виявлення моральних якостей, оволодіння моральними знаннями (ситуації співчуття, співпереживання; ситуації розриву способу і результату дії; ситуації прагнення відповідати улюбленому герою, успіху та інші);
4) ситуації, спрямовані на подолання нерозуміння одне одного. Такі ситуації з’являються, коли, наприклад, виникають звинувачення товариша у злому намірі, обмані, підробці тощо. Вирішення таких конфліктних ситуацій, у яких загострюються негативні переживання, оголюються негативні якості (агресія, жадібність, мстивість тощо), дають можливість покращувати психічний стан особистості, розвивають у підлітків уміння саморегуляції, емпатійність, толерантність та інші позитивні особистісні новоутворення, які сприяють виробленню моральної стійкості;
5) ситуації несподіванки, які вимагають прояву моральної спрямованості (несподіване питання до учня; спонукання зізнатися у поганому вчинку тощо). Такі ситуації, крім виховного впливу на вихованців, допомагають педагогу виявляти основні негативні якості вихованців (боязкість, невпевненість, боягузливість, несамостійність тощо), а також визначати тип темпераменту, рівень розвитку уяви, мислення вихованців;
6) ситуації обміну думками, під час яких вихованці обмінюються думками про те, що сталося, вислуховують різні точки зору, звертаються за порадами до товаришів, як слід вчинити в тій чи іншій ситуації. Такі ситуації допомагають підліткам переконатися в правильності своєї позиції, своїх переконань, а також навчають самоаналізу, самостійності у прийнятті рішень, аргументації своєї думки, що важливо для прояву моральної стійкості;
7) конфліктотвірні ситуації з моральними колізіями, які передбачають вирішення моральних протиріч. Поняття колізія в такому випадку розглядаємо як зіткнення протилежних поглядів, прагнень, інтересів.

До таких ситуацій, передусім, слід віднести ситуації морального вибору. У житті не завжди бажання людини збігається з її можливостями, коли необхідно поступитися власними бажаннями на користь справ, спрямованих на допомогу інших (наприклад, підліток хоче погратися в комп’ютерні ігри, а батьки звертаються з проханням допомогти у прибиранні оселі). Такі ситуації спонукають підлітків до прояву сили волі, сприяють виробленню моральних установок.

Конфліктотвірні ситуації з моральними колізіями ситуації дають змогу отримати значну інформацію про колектив підлітків і кожного вихованця. У таких ситуаціях утворюються широкі можливості для вивчення:

– моральної спрямованості особистості (наскільки той, хто конфліктує, узгоджує особисті та суспільні інтереси, як враховує думку товаришів, їхню критику на свою адресу, які мотиви участі в конфлікті, чого він досягає тощо);
– здатності учня до самодисципліни, до саморегуляції (уміння тримати себе в руках, регулювання свого гніву, здатність здорово міркувати при суперечці, розбіжностях, вміння стримувати себе при агресивних нападках інших);
– здатності до прояву вольових та інших якостей, які характеризують моральної стійкості підлітків (опірність негативним впливам, самостійність, твердість переконань, вміння відстоювати свою думку з опорою на моральні і правові норми, принциповість позиції до тих, хто конфліктує, незалежно від особистих відносин);
– ставлення до себе (самокритичність, вимогливість, вміння тримати слово, здатність змінити поведінку після аналізу своїх помилок і невдач, своєї поведінки в конфліктах);
– життєвого досвіду (як використовується позитивний досвід на поточний момент, що практично пропонують учасники конфлікту для його вирішення, чим у такому разі керуються, які інтереси захищають, які зобов’язання беруть на себе).

Отже, сучасне виховання підлітків передбачає не просто різнобічний розвиток їх, а формування особистості, яка характеризується певною системою якостей, у якій моральної стійкості належить одне з провідних місць. Комплексне й систематичне застосування виховних ситуацій сприяє ефективності процесу формування моральної стійкості в підлітків.

Список використаних джерел

1. Булах І. С., Алєксєєва Ю. А. Моральне зростання підлітків: сучасні технології консультативної діяльності : навч. посіб. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 223 с.
2. Гузенко Н., Попов В. Застосування виховних ситуацій у процесі досвіду моральної поведінки старших підлітків. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : мат. ІV міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. С. 160–167.
3. Попов В. Д. Попов В. Д. Формування моральної спрямованості молодших підлітків у позанавчальній діяльності в загальноосвітній школі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Харків, 2014. 20 с.
4. Превентивне виховання учнів в умовах воєнного стану. 2022. URL: https://znayshov.com/News/Details/preventyvne_vykhovannia_uchniv_v_umovakh_voiennoho_stanu (дата звернення: 20.10.22).