Views: 22

ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

У статті проаналізовано вплив позитивних міжособистісних взаємин учнів та сприятливої атмосфери уроку польської мови на рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх пізнавальної активності, розвиток їх комунікативної і соціальної компетенцій, емоційне благополуччя та психічне здоров’я. Доведено необхідність цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до означеного виду діяльності.
Ключові слова: міжособистісні взаємини, учнівський колектив підлітків, сприятливий психологічний клімат.

Чорній М. М.
кандидат педагогічних наук,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.184

Випускник педагогічного закладу вищої освіти на практиці повинен вміти вивчати не тільки особистість учня взагалі, не кожен учнівський колектив загалом, а кожного учня в класному колективі, зміст взаємин, які впливають на становлення особистості, створювати оптимальні умови в соціальному просторі зростання особистості дитини у шкільному середовищі, цілеспрямовано формувати міжособистісні взаємини в системі «учень-учень», «учень-учні», «учні-учні». Тому дослідження питань формування високо етичних взаємин залишаються вкрай актуальними.

Мета статті — проаналізувати вплив позитивних міжособистісних взаємин учнів та сприятливої атмосфери уроку польської мови на рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх пізнавальної активності, розвиток їх комунікативної і соціальної компетенцій, емоційне благополуччя та психічне здоров’я.

Проблему формування міжособистісних взаємин досліджували І. Бех, Н. Бісик, Л. Долинська, Л. Орбан-Лембрик, О. Скрипченко та інші. Учені, зосереджуючись на проблемі формуванні міжособистісних взаємин у школі, відзначають їх вплив на успішність учнів, особливо підлітків. Дослідження підтверджують, що сприятливий клімат у школі сприяє кращому засвоєнню знань та вищому рівню навчальних досягнень учнів. При цьому науковці відзначають значення міжособистісних взаємин у системі «учитель-учень», які будуються на повазі, заохоченні до пізнавальної активності, а також культурі співпраці й соціально-емоційному вихованні [2].

Механізми впливу позитивних міжособистісних взаємин на рівень навчальних досягнень учнів знайшли відображення у багатьох наукових дослідженнях. Майбутні учителі у своїй професійній діяльності, особливо на уроках вивчення польської мови як іноземної, повинні підвищувати мотивацію до навчання через почуття приналежності до учнівського колективу, оцінювання учителями й дотримання норм культури та поведінки. Ефективним підходом при вивченні польської мови як іноземної є застосування на уроках різноманітних технологій навчання, зокрема дидактичних ігор. Зміна підходу полягає на партнерському трактуванні учнів учителем, адже відомо, що у навчальному процесі емоційна сфера так само важлива, як і пізнавальна активність чи розумова діяльність. Та й поєднання навчання і гри сприяє кращим результатам. Набагато ефективніше засвоювати лексичний чи граматичний матеріал у процесі цікавої гри, в яку залучені усі учні, і під час якої вчитель створює сприятливі умови для розвитку їх комунікативної і соціальної компетенцій. Такий вид діяльності розвиває навички розуміння, які виникають внаслідок аналізу ситуацій, допомагає зрозуміти інших осіб та сприяє передачі власних переживань і емоцій в умовах атмосфери здорового суперництва, яка, як відомо, сприяє підвищенню інтересу до процесу навчання.

Одночасно позитивна зворотна інформація з боку вчителів безпосередньо пов’язана з почуттям власної гідності учня. Довіра і професійна діяльність учителя, спрямована на зміцнення міжособистісних взаємин, зміцнюють взаємну довіру й полегшують співпрацю на спільне навчання. Сприятливий психологічний клімат впливає на відвідуваність учнів у школі, що теж відображається на їх успішності. Варто підкреслити значення почуття безпеки, яке пов’язане з рівнем агресії та шкільного насилля. Позитивні міжособистісні взаємини та сприятливий клімат впливає на зацікавленість і залученість учителів до професійної діяльності, що теж сприяє покращенню результатів навчальної діяльності.

За твердженням науковців, різні виміри психологічного клімату і міжособистісних взаємин впливають на ефективність різного виду шкільних заходів, зменшують негативний вплив соціально-економічних відмінностей поміж учнями [4].

Позитивні міжособистісні взаємини та сприятливий клімат у школі ефективно впливають на психічне здоров’я учнів, їх навчання на наступних етапах й майбутнє функціонування у соціальному середовищі [1].

Результати досліджень підтверджують роль позитивного клімату і міжособистісних взаємин в учнівському колективі як захисного механізму, якщо йдеться про інші види поведінки, що становлять ризик для учнівської молоді, окрім насилля і агресії, зокрема прогулювання уроків, бійки, вживання психотропних засобів [3].

Учитель повинен забезпечувати можливість учням отримувати знання та досягати успіхів у безпечному для них середовищі, розвиваючи рівень їх прагнень, позитивних очікувань, доброго самопочуття, а також віри у власні сили. Формуючи позитивні міжособистісні взаємини, безпечне освітнє середовище, сприятливий психологічний клімат, які базуються на довірі, повазі та схваленні, вчитель створює сприятливі умови для розвитку учнів і набуття ними особистісних цінностей.

Отже, формування вчителем оптимальних міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків — це важливий чинник впливу на мотиваційну сферу школярів, вибір ними цінностей, регулювання діяльності, рівень їх адаптації в колективі, емоційне благополуччя та стан здоров’я. Тому безумовно важливо враховувати цей аспект у практичній діяльності вчителів не лише на уроках польської мови, а й на інших уроках. Тому надзвичайно важливим є питання цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до формування психологічно безпечного освітнього середовища. Цей аспект має знайти належне висвітлення в освітніх програмах підготовки майбутніх учителів польської мови.

Список використаних джерел

1. Мешко Г. М., Мешко О. І. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічний альманах : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 33. С. 237–243.
2. Debarbieux E. Charakterystyka przemocy szkolnej w europie i polski program «Szkoła bez przemocy». 2010.
3. Ostaszewski K. Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży. Edukacja. 2012. № 4 (120). С. 23–38.
4. Thapa A., Cohen J., Higgins-D’Alessandro A., Guffey S. School Climate Research Summary. New York: National School Climate Center, 2012. URL: http://www.schoolclimate.org/climate/documents/policy/sc-brief-v3.pdf (дата звернення 4.11.22).