Visits: 110

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

У статті розкрито акмеологічні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця у ВНЗ. Визначено поняття «творча самостійна робота», «професійна компетентність» з позицій акмеології, узагальнено критерії та рівні розвитку професіоналізму здобувачів освіти.
Ключові слова: творча самосійна робота, професіоналізм, професійна компетентність, акмеологія.

Іванченко Л. В.
викладач іноземних мов, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Кременчуцького льотного коледжу,
Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Кременчук, Україна
Рябуха М. Л.
здобувач освіти Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС,
Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Кременчук, Україна

Розглянемо формування професійної компетентності, яке здійснюється у процесі підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі з позиції акмеологічного підходу. Сутність акмеологічного підходу багато вчених вбачають у комплексному, цілісному дослідженні суб’єкта на певному ступені зрілості, коли всі його особистісні та суб’єкт-діяльнісні характеристики вивчаються в єдності з урахуванням їхнього взаємозв’язку з метою сприяння особистості досягти вищих рівнів її розвитку [3].

За твердженням Г. Данилової, акмеологічний підхід необхідно розглядати в площині гуманізації освіти та закладення основ інноваційної ідеології виховання. Характерною ознакою акмеологічного підходу є спрямованість педагогічного процесу на вдосконалення людини в освітньому середовищі, її саморозвиток, цілеспрямований рух особистості протягом життя «від однієї вершини до іншої, на досягнення «акме» у різних видах зрілості людини, в її творчості і здоров’ї, у розвитку всіх її життєвих сил» [2].

Вітчизняні дослідники В. В. Олійник, В. І Маслов, Л. І. Даниленко, І. Ф. Жерносек [1] та ін. визначають професійну компетенцію як інтегральну якість особистості, що має свою структуру та дозволяє фахівцеві у найбільш ефективний спосіб здійснювати свою діяльність, а також сприяє його саморозвитку і самовдосконаленню.

Запровадження акмеологічного підходу в професійній освіті забезпечує якісне засвоєння здобувачами освіти знань та технологій, необхідних для їхньої подальшої самореалізації в професійній діяльності, розвиток їхнього творчого потенціалу, посилення мотиваційних установок до самовдосконалення протягом усього життя, формування інтересів для досягнення успіху в професійній діяльності. Випускники закладу вищої освіти будуть здатні самостійно мислити, вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку, знаходити шляхи досягнення професійного та особистісного успіху.

Важливим завданням акмеологічного підходу в контексті досліджуваної проблеми є прогресивне особистісно-професійне становлення майбутнього фахівця до високого рівня професіоналізму засобом формування таких якостей, як активність, відповідальність, самостійність, амбітність, креативність, впевненість у власних силах, а також здатності до самостійного прийняття рішень, самовдосконалення, рефлексії, самокорекції.

Відмінною особливістю даної роботи є розгляд процесу формування професійної компетентності в єдиній освітній системі, що охоплює всі види творчої самостійної роботи і функціонуючої протягом усього періоду навчання. Самостійна творча робота студентів сприяє розвитку творчого мислення, індивідуальних здібностей та професійної компетентності, а також дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, глибину мислення, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення організаційних, технічних, прикладних завдань і наукових проблем, а також виховує у студентів уміння працювати в колективі, тобто всі ті професійні вміння, якими відрізняється підготовлений висококваліфікований фахівець.

У ході творчої самостійної роботи у здобувачів освіти не тільки формується творчий потенціал майбутнього фахівця і визначаються його наукові інтереси, а й розвиваються ділові та особистісні якості, необхідні для професійної діяльності: цілеспрямованість, відповідальність, наполегливість у досягненні мети, ініціативність, співпраця, відповідальність, сумлінність, надійність, здатність доводити справу до кінця, адекватна самооцінка, самоконтроль, самоорганізованість (вміння планувати і організовувати самостійну роботу), вміння працювати в команді.

Список використаних джерел

1. Система педагогічної освіти та педагогічних інновацій : зб. наук. пр. Київ; Полтава, 2002. 101 с.
2. Данилова Г. С. Творчість як феномен акмеологічного самовдосконалення професіоналізму викладача ВНЗ. Проблеми освіти. 2010. № 63. Ч. 1. С. 82–90.
3. Путінцев А. В. Сутність професіоналізму та головні якості сучасного підприємця. Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр. Ялта, 2013. Вип. 39 (1). С. 166–173.