Views: 141

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», яка буде проводитися 27 жовтня 2023 р. он-лайн.

Напрями роботи конференції

 1. Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання.
 2. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання.
 3. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання і навчання.
 4. Історичні та порівняльні аспекти духовно-інтелектуального виховання і навчання.
 5. Практика духовно-інтелектуального виховання і навчання.

Форми участі у конференції: виступ із доповіддю, секційні дискусії, проведення онлайн майстер-класу, слухач.

Робочі мови конференції — українська, англійська, німецька.

Конференція відбудеться в онлайн-режимі. Під час конференції працюватиме онлайн-чат для спілкування і запитань. Трансляція конференції — через офіційний Youtube-канал ВННОТ.

Початок роботи конференції о 1000 27 жовтня 2023 р.

Участь у конференції безкоштовна.

Матеріали конференції будуть опубліковані в періодичній міжнародній збірці «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В XXI СТОЛІТТІ» ISSN 2708-4809. Збірка індексується в IndexCopernicus. Кожна стаття отримує DOI.

Програма конференції, сертифікат (українською та англійською мовами), збірка матеріалів конференції в електронній формі надсилається учасникам конференції безкоштовно.

Заявки на участь в конференції приймаються до 10 жовтня 2023 р. у Google-формі за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOg3cU8mKtFZ6auAlj-bzVOzDUD3DWZ69izyMIJW7M8W8DNA/viewform?pli=1

Статті до збірки приймаються до 10 жовтня 2023 р. в електронному вигляді на Google-диск за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1hk5w6wIQB7T-IaOcxNdCBOXFpQMJIkJg?usp=sharing
або на електронну пошту zbirnikdivo21@gmail.com

Усім зареєстрованим учасникам будуть надіслані на e-mail запрошення для участі в конференції.

Більш докладну інформацію можна отримати також за телефоном:
050-304-30-33 (Viber), Хвостиченко Олександр Миколайович

Правила оформлення статті

До розгляду приймаються матеріали українською, англійською і німецькою мовами обсягом: тези до 4 сторінок, статті 5-10 сторінок формату А4 (без урахування ілюстрацій), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *doc, *docх. Поля: лівий, правий, верхній, нижній — по 2 см. Шрифт тексту — Times New Roman, кегль — 12, абзацний відступ — 1,0, міжрядковий інтервал — 1,0, вирівнювання абзацу за шириною.

Ілюстрації мають бути кольоровими або чорно-білими (сірими), чіткими, без дрібних надписів, як у тексті так і додані окремими файлами в форматі .jpg.

Назва файлу статті має містити прізвище автора (або одного з співавторів), а файли ілюстрацій після прізвища — номер: «…=рис-1».

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм:

 • не використовувати табуляцію;
 • між словами ставити тільки один пробіл;
 • розрізняти дефіс (-), коротке (–, поєднання клавіш Ctrl+Мінус) та довге тире (—, Alt+0151);
 • поєднувати нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл): ініціали та прізвища (С. Іванко); літери, символи та цифри на позначення томів, частин, номерів, сторінок (Т. 5; Ч. 2; № 14; С. 24–9); цифри і літери на позначення дат (2021 р., 1941–1945 рр., ХІХ–XХ ст.)
 • використовувати парні лапки — «…»;
 • апостроф повинен мати такий вигляд — ’.

Послідовність розміщення матеріалів у публікації: напрям роботи конференції, назва статті (великі літери, шрифт — напівжирний); прізвище й ініціали автора(-ів) (шрифт — напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання), місто, у якому розташований заклад освіти, країна; анотації та ключові слова українською й англійською мовами (шрифт — курсив), текст статті, посилання в тексті оформлювати у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 56], де перша цифра означає порядковий номер у списку використаних джерел, друга — номер сторінки.

Список використаних джерел (не менше трьох, до 10) у порядку посилання має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Зразок оформлення статті наведено нижче.

Автори несуть відповідальність за достовірність викладених фактів, цитат і посилань. Редакційна колегія не розглядатиме матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам і тематиці конференції або надіслані після кінцевого терміну подання, та залишає за собою право відбору матеріалів для розміщення у збірці.

Усі статті будуть прорецензовані методом двостороннього сліпого (анонімного) рецензування та перевірені на дотримання принципів академічної доброчесності.

Бажаємо успіху, творчості та наукового натхнення у роботі!

З повагою, оргкомітет


Зразок оформлення статті

 Напрям роботи конференції: Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ
ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Ткаченко В. О.
доктор педагогічних наук, професор
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна

Анотація українською мовою (5 рядків).
Ключові слова: (4–6 слів українською мовою).

Анотація англійською мовою (5 рядків).
Keywords: (4–6 слів англійською мовою).

       Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Список використаних джерел

 1. Фрицюк В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки). Київ : КУБГ, № 48–49. С. 127–132.
 2. Рибалко Л. С. Акмеологічний підхід у дослідженні проблеми професійного самовдосконалення викладача закладу вищої освіти. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. зб. наук. пр. / за заг. ред. В. П. Бабича, Ю. Д. Бойчука, Л. С. Рибалко, О. М. Хвостиченка. Харків : ВННОТ, 2022. Вип. 4. С. 110–113.