«Основные проблемы формирования методологии интеллектуального обучения на основах духовности…»

By |2020-07-27T20:10:58+02:00July 27th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВАХ ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ О. В. Немцов к. е. н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, президент НДО «Міжнародна академія з наукових фундаментальних та прикладних досліджень та розробок» Основою будь-якого теоретичного та методологічного забезпечення є найвища форма наукового знання — теорія. Окрім [...]

«Духовно-людиномірна університетська освіта…»

By |2020-07-15T21:08:33+02:00July 15th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ДУХОВНО-ЛЮДИНОМІРНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДСТАВА ОСМИСЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРАТИВУ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В УМОВАХ НАСАЖДЕНИЯ СЬОМОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ Г. В. Задорожний д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії філософії господарства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Науковий світогляд і якісно і кількісно втратив той основний масштаб, яким визначаються всі інші [...]

«Физическая абстракция «свободная энергия» в теории и практике…»

By |2020-07-01T15:06:15+02:00July 1st, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ФИЗИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ Г. Л. Апанасенко Киевская медицинская академия последипломного образования М. С. Гончаренко Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина С. Д. Прасол Харьковское общество медицинской валеологии Введение физической абстракции «свободная энергия» [10, 6, 12] из биологии и физиологии в глоссарий культуры здоровья [...]

«Возможности ноосферного образования уже сегодня»

By |2020-06-29T18:42:56+02:00June 29th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

МОЖЛИВОСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ П. М. Таланчук, Л. І. Ліщитович Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна», Київ) Сьогодні ми все більше переконуємося в тому, що глобальний неоліберальний капіталізм, який останні 30 років після розвалу СРСР і закінчення «холодної війни» домінував на планеті, вичерпав свої ненажерні тваринні можливості через фактичне закінчення легкодоступних [...]

«Ценностный подход к обучению и воспитанию…»

By |2020-06-17T22:43:10+02:00June 17th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ Г. Жирська к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Реформування освітньо-виховного простору сучасної української школи в умовах євроінтеграції потребує переосмислення змісту та процесу навчання і виховання відповідно до очікувань, які диктує світове і вітчизняне суспільство. У Законі України [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ХХІ ВЕКЕ

By |2020-06-16T22:17:40+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи, Новости|

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ХХІ ВЕКЕ Международный сборник статей под общей редакцией проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рыбалко Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке: международный сборник статей / Под общ. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рыбалко. Харьков: Изд. ВННОО, 2019. 470 с. ISSN: 2708-4809 В сборнике рассмотрены [...]

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «ДИВО-21»

By |2020-06-16T21:55:05+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи|

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної науково-практичної конференції 23 травня 2019 року і включає окремі пропозиції, думки учасників цієї конференції. Крім того в ході розробки Концепції [...]

Формирование личности… теория сознания…

By |2020-06-16T21:26:39+02:00June 1st, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: АНАЛОГИ В ІСТОРІЇ, АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ, ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ Михайло Юрійович Міаніє Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Сучасна наука, включаючи психологію, з одного боку — стрімко розвивається, але з іншого боку, не менш стрімко розвиваються соціальні та психоемоційні проблеми людей. На превеликий жаль, за останні 20 років, [...]

«Ообразование — кому и зачем?»

By |2020-05-27T10:19:09+02:00May 27th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати грамоту — значить оволодіти культурою. (В. Гюго) Освіта — це основа суспільного прогресу, який цілком залежить від її якості, а [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

By |2020-05-25T20:28:03+02:00May 25th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету (м. Харків) Здоров’я в сучасномусуспільстві розглядається як глобальна проблема, яка на рівні соціуму визначає його можливості щодо [...]

Go to Top