Не обновлен
Главная2023-02-26T20:39:26+02:00

Просмотров: 5500

Направления исследований

«Наша жизнь — это то, во что ее превращают наши мысли»
М. Аврелий II век н. э.

Спектр наших научных интересов довольно широкий. Кроме фундаментальных исследований, сейчас наши усилия сосредоточены на разработке основных положений для формирования новой системы образования. Образование мы рассматриваем как неразрывный процесс воспитания и обучения. Если кратко, то главные вопросы, которые следует тут разрешить, — это чему и как обучать, чтобы в результате сформировать гармонічную, счасливую и социально ответственную личность, способную рости в личностном плане всю жизнь. Подробнее — в рубрике «Образование».

  • Філософія — наука наук повинна повернути собі цей статус.

  • Онтологія — наука про буття, про найкращу організацію життя кожної людини та людства.

  • Політологія — наука про найкращу організацію суспільства.

  • Психологія – наука про людську душу, повинна надавати ключи до розвитку особистости.

Докладніше ці напрямки досліджень розкрити у відповідних рубриках.

Наукові статті

Отчеты о проведенных исследованиях и полученных результатах.

Науково-популярні статті

Самые значимые результаты исследований и перспективы их применения в популярной форме.

Наші ПРОЕКТИ

Наши проекты имеют целью реализовать основные научные разработки на практике в жизни общества.

Нові публікації

Нижче Ви можете ознайомитися з останніми публікаціями нашого альманаху із різних розділів і рубрик.

ИНФОМЕДИЙНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ

ИНФОМЕДИЙНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ У статті розглянуто поняття «інфомедійна грамотність», «медіакультура». Зроблено висновок про те, що інфомедійна грамотність є основним підґрунтям розвитку інформаційної і медіакультури людини. Також, висвітлено основні принципи формування медіаінформаційної [...]

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ У статті розкрито необхідність і актуальність морально-етичного виховання майбутніх військовослужбовців, окреслено різні його аспекти. Представлено процес формування морально-етичних якостей майбутніх військових на чотирьох етапах освітнього процесу і подальшого кар’єрного зростання: [...]

ДУХОВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Ця стаття присвячена обговоренню питання духовності в контексті викладання деяких аспектів духовної допомоги здобувачам закладів вищої медичної освіти. На нашу думку, надзвичайно важливим є навчання [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті розкриваються визначення та структурні моделі етнокультури та етнокультурної освіти. Розглядається формування етнокультурної компетентності особистості. Виявляються умови формування етнокультурної компетентності, розглядаються її види [...]

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ Особливості військово-професійної освіти, соціальних та духовних процесів життя курсантів ВВНЗ зумовлюють морально-психологічний стан особового складу та потребує якісних змін у бік гуманітаризації та гуманізації освіти. Показана трансформація підготовки [...]

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ У статті розкрито сутність понять «середовище», «освітнє середовище». Висвітлено особливості формування ефективного освітнього середовища: систематичність та послідовність, динамічний характер, спрямованість на розвиток та саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначені [...]

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА У статті розглянуто погляди на термінологічне поняття «емоційний інтелект» у сучасній науковій думці; значення та особливості формування емоційного інтелекту у старшому дошкільному віці; проаналізовано та окреслено форми, [...]

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА У статті обґрунтовано, що пріоритетним напрямком початкової освіти в Україні є духовно-моральне виховання учнів, яке передбачає прийняття молодшими школярами моральних норм і національних цінностей. Пріоритетним [...]

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ТРЕБОВАНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ТРЕБОВАНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ У публікації доведено актуальність проблеми полікультурної освіти й полікультурного виховання студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. Проаналізовано різні підходи науковців до [...]

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ У статті здійснено науковий аналіз проблеми формування компетентності професійного саморозвитку майбутніх учителів. Визначено, що професійний саморозвиток майбутніх учителів — це безперервний процес цілеспрямованого розкриття своїх потенційних можливостей та [...]

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВАЛЬДОРФСКОЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ДУХОВНО-ДУШЕВНО-ТЕЛЕСНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВАЛЬДОРФСКОЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ДУХОВНО-ДУШЕВНО-ТЕЛЕСНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ Розкрито основні чинники створення освітнього середовища вальдорфської школи, орієнтованого на здоровий духовно-душевно-тілесний розвиток особистості: формування естетично-здорового освітнього простору (фізично-матеріального оточення); забезпечення сприятливого душевно-духовного оточення [...]

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ Публікація актуалізує питання формування морально-вольових якостей особистості за допомогою бойового мистецтва джиу-джитсу. Автором висвітлено сутність поняття «морально-вольові якості». У статті представлений аналіз філософії японського бойового мистецтва, [...]

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті розкрито освітньо-виховний потенціал традиційних освітніх заходів ХНПУ імені Г.С. Сковороди. З’ясовано, що духовно-інтелектуальний розвиток здобувачів вищої освіти залежить від чітко спланованої організації [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДУХОВНОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДУХОВНОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті розглянуто питання співвідношення процесів формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти та їхнього духовного й інтелектуального навчання. Установлено, що [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКО-ПАРТИСИПАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКО-ПАРТИСИПАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА У статті визначено основні чинники феномену формування етико-партисипативної культури майбутнього вчителя як педагогічної проблеми. Висвітлено соціальний контекст етико-партисипативної культури. Представлено трактування значення формування етико-партисипативної культури майбутнього [...]

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ЗДО В АСПЕКТЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ЗДО В АСПЕКТЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ У статті на основі узагальнення результатів проведеного дослідження окреслено особливості читацького портрета сучасного студента — майбутнього учителя початкових [...]

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА У статті проаналізовано підходи дослідників різних галузей наукового знання до визначення суті поняття «цінність». Проведено історико-порівняльний аналіз генезису цього поняття. Акцентовано увагу на характеристиці форм цінностей, які [...]

ВОСПИТАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ВОСПИТАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ У статті розглянуто основні проблеми виховання в умовах цифровізації. Дано характеристику цифровому поколінню. Визначено напрямки процесу виховання в умовах цифровізації: добір педагогічних кадрів, підготовка методичного забезпечення, добір нових форм, методів [...]

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ У статті охарактеризовано нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти та виховання молоді в Україні, визначено роль синергетичного підходу до духовно-морального [...]

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ У статті розглянуто проблему інноваційної педагогічної діяльності як засобу професійного становлення майбутнього вчителя. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність поняття «інновація»; розглянуто спектр застосування [...]

МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: СУТЬ ПОНЯТИЯ

МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: СУТЬ ПОНЯТИЯ У статті акцентовано увагу на важливості морально-духовного виховання дітей та молоді. Звернено увагу на те, що моральність є складовою духовності і проявляється в таких якостях особистості, як [...]

ВНЕДРЕНИЕ ДУХОВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ ДУХОВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті зазначено низку проблем, які постають перед українським суспільством, значення ціннісних орієнтацій, моральних та духовних орієнтирів молодого покоління. Окреслено вагому роль [...]

ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН У статті розглянуто зв’язок між вивченням гуманітарних дисциплін, а саме змістом мовної підготовки, та процесом формування моральних цінностей медичних сестер під час набуття [...]

РАЗРАБОТКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті представлено процедуру розробки духово-моральних цінностей у змісті освіти завдяки застосуванню міждисциплінарного підходу, використанню певних онтологічних та аксіологічних підстав, що дають можливість вибудувати ієрархію дванадцяти освітніх/загальнолюдських цінностей, [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕДВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕДВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті автор доводить, що для якісної підготовки майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти позитивним є створення освітнього середовища, [...]

МОТИВАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЫЙ РОСТ

МОТИВАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЫЙ РОСТ Стаття присвячена актуальній проблемі мотивації здобувачів вищої освіти до інтелектуально-духовного зростання. Розкрито взаємозв’язок духовного і цінностей особистості, суть поняття «духовність». Встановлено, що мотивувати здобувачів до інтелектуально-духовного зростання [...]

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У статті визначено основні шляхи розвитку духовно-емоційного інтелекту: оцінка і вираження емоцій, вивчення власних і чужих емоційних станів та способів їх вираження, керування емоціями, уміння приймати рішення [...]

ФАКУЛЬТЕТ КАК СРЕДА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОСТА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ КАК СРЕДА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОСТА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ У статті розкрито можливості факультету в забезпеченні духовно-інтелектуального зростання майбутніх учителів. З’ясовано, що діяльність Спілки студентів та молоді, як структурного елементу фізико-математичного факультету, спрямована на стійкий духовно-інтелектуальний [...]

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Сьогодні випускник закладу вищої освіти мусить бути не тільки професіоналом своєї справи, а і мати здатність до проєктування. З цією метою у практиці [...]

КОМПЛЕКСНЫЙ НЕФОРМАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ НЕФОРМАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ Стаття присвячена актуальній проблемі здоров’язбереження учнів підліткового віку. Розкрито взаємозв’язок духовного і фізичного здоров’я, суть поняття «здоров’язбережувальна компетентність» підлітка. Представлено тематику комплексного неформального [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ Сьогодні освіта є не лише процесом, що передбачає впливи через виховання і навчання на особистість, та результатом засвоєння особистістю певної системи знань, умінь, навичок і морально-етичної [...]

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ Система економічної освіти потребує принципово нового розгляду в контексті культурологічного підходу, що передбачає усвідомлення її загальнолюдської сутності. Цей підхід розкриває її спрямованість на людину (а саме, створення [...]

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Запропоновано розв’язання проблеми формування міжособистісних стосунків у медичному закладі. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є дотримання й культивування керівником закладу охорони здоров’я морально-етичних норм ділового [...]

ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ У статті розкрито підходи щодо трактування поняття духовно-інтелектуального виховання, розкрито вплив медіа (мультфільмів, фільмів, відеоігор) на духовно-інтелектуальний розвиток молодших школярів. Проаналізовано найкращі зразки, які можна використовувати [...]

ОСВОЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИОННОГО ДИЗАЙНА

ОСВОЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИОННОГО ДИЗАЙНА Розглянуто духовні цінності особистості як внутрішній стан людини, зорієнтований на моральні норми співіснування в суспільстві, етичні правила поведінки й бережне ставлення до себе та до іншої людини. [...]

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.33 У процесі духовного та соціального розвитку особистості, формування її світогляду та активної соціальної позиції велика роль соціально-гуманітарного знання. Новий стиль мислення в сучасних соціально-гуманітарних науках включає [...]

МАСТЕРСТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

МАСТЕРСТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.32 Розглянуто питання взаємовідносин як предмета духовно-інтелектуального виховання: їх значення в житті людини, основні види, ступені розвитку та правила формування. Показана необхідність навчання цим питанням через окремий предмет [...]

О СЕКУЛЯРНОМ ПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДУХОВНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА

О СЕКУЛЯРНОМ ПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДУХОВНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.31 Пропонується секулярний підхід до визначення духовності на основі загальнолюдських цінностей без прив’язки до будь-яких релігій. Духовність розглядається як прояви всеосяжної Любові, Честі, Совісті, [...]

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.24 У статті представлено досвід розробки та впровадження психологічної підтримки школярів в умовах воєнного стану в Україні. Розкрито сутність поняття «психологічна підтримка», визначено її головну [...]

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.23 Визначено професійне самовдосконалення викладача як здатність особистості долати стереотипи і перебудовувати власне мислення й професійну діяльність, досягати нових вершин саморозвитку. З’ясовано роль [...]

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ГУМАНИЗАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ГУМАНИЗАЦИИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.22 У статті актуалізовано проблему особливостей управління закладом освіти у контексті гуманізації. Розкрито сутність фасилітативного управління, яке дозволяє утримувати рівновагу між цілями і результатами та можливостями реальних людей [...]

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ БАЗОВОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.21 Реалії пандемії, військового стану, вимушеної міграції підвищують актуальність забезпечення готовності молоді до самостійної навчальної діяльності, до самоосвіти, формування у неї [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.18 У статті закцентовано увагу на важливості життєвотворчого потенціалу гуманітарних предметів (філософії, української мови, іноземної мови, історії, безпеки життєдіяльності). Проаналізовано ідеї Нової української школи. Звернено увагу на [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА У статті розкрито акмеологічні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця у ВНЗ. Визначено поняття «творча самостійна робота», «професійна компетентність» з позицій акмеології, узагальнено критерії та рівні [...]

СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті проаналізовано підходи дослідників до визначення суті культуротворчої діяльності. Визначено її мету і завдання в контексті підготовки педагогічних працівників у закладах вищої педагогічної освіти. Зроблено [...]

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.14 Представлено концепцію виховної діяльності викладача вищої школи, яка відображає три основних підпростори: структурний, праксиологічний та аксіологічний. Окреслена концепція є основою для вироблення стратегії і тактики організації [...]

ПРАКТИКА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ И ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПРАКТИКА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ И ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.13 У статті піднімається проблематика ролі особистості викладача у процесі засвоєння матеріалу предметів духовно-морального спрямування учнями та студентами. При розкритті теми використовуються джерела та література, що [...]

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОДХОДОВ ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ К ПОНЯТИЮ ДУХОВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОДХОДОВ ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ К ПОНЯТИЮ ДУХОВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.06 Стаття присвячена узагальненню концепцій духовного інтелекту в трактовці західних науковців. Автор пропонує виокремити дедуктивні концепції духовного інтелекту, коли його структура орієнтується на базову цінність та [...]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ДУХОВНОСТИ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ДУХОВНОСТИ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.02 Сучасне уявлення про людину і провідну роль духовності в її розвитку свідчить, що людина не тільки розумна істота, фізичне тіло, але й нероздільна структура, [...]

ПЕДАГОГИКА ДУХОВНОСТИ

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ https://doi.org/10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.01 У статті запропоновано використання педагогіки духовності для духовного навчання та виховання молоді. Представлено її мету, принципи. Зроблено акцент та доречності використання синергетичного підходу для розвитку духовності людини. Окреслено образ нової ноосферної [...]

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ ПЕРЕДМОВА С. В. БЕРЕЖНОЇ до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 професора, доктора філософських наук, проректора з [...]

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ — ЦЕ СИЛА НЕЗЛАМНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ — ЦЕ СИЛА НЕЗЛАМНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПЕРЕДМОВА Ю. Д. БОЙЧУКА до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті" ISSN 2708-4809 доктора педагогічних [...]

Приглашение к публикации научных статей

Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в подготовке к изданию международного рецензируемого сборника научных статей "Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке" (ISSN: 2708-4809) издательства ВННОО за 2023 год путем публикации Ваших статей по [...]

Проведена ІІІ международная научно-практическая конференция «Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке»

17 ноября 2022 г. Научно-методической лабораторией духовно-интеллектуального воспитания и обучения Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды (ХНПУ) с общественной организацией «Всемирное научное ноосферно-онтологическое общество» (ВННОО) в сотрудничестве с кафедрой образовательологии и инновационной [...]

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ в ХХІ веке

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної [...]

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Наші партнери

Харківський громадський фонд розвитку вищої освіти «Інтелект», м. Харків, Україна

Центр громадських ініціатив «Східна Зірка», м. Харків, Україна

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

Асоціація руськомовних вчених штата Массачусетс, м. Бостон, США

Створюючи майбутнє

Наша мета — об’єднати людей (насамперед діячів науки, культури, освіти, політики, громадських рухів), які розуміють необхідність виведення Людства з глобальної кризи і готових для цього щось робити. 

Go to Top