Не обновлен
Главная2023-12-18T19:53:56+02:00

Views: 10239

Направления исследований

«Наша жизнь — это то, во что ее превращают наши мысли»
М. Аврелий II век н. э.

Спектр наших научных интересов довольно широкий. Кроме фундаментальных исследований, сейчас наши усилия сосредоточены на разработке основных положений для формирования новой системы образования. Образование мы рассматриваем как неразрывный процесс воспитания и обучения. Если кратко, то главные вопросы, которые следует тут разрешить, — это чему и как обучать, чтобы в результате сформировать гармонічную, счасливую и социально ответственную личность, способную рости в личностном плане всю жизнь. Подробнее — в рубрике «Образование».

  • Філософія — наука наук повинна повернути собі цей статус.

  • Онтологія — наука про буття, про найкращу організацію життя кожної людини та людства.

  • Політологія — наука про найкращу організацію суспільства.

  • Психологія – наука про людську душу, повинна надавати ключи до розвитку особистости.

Докладніше ці напрямки досліджень розкрити у відповідних рубриках.

Наукові статті

Отчеты о проведенных исследованиях и полученных результатах.

Науково-популярні статті

Самые значимые результаты исследований и перспективы их применения в популярной форме.

Наші ПРОЕКТИ

Наши проекты имеют целью реализовать основные научные разработки на практике в жизни общества.

Нові публікації

Нижче Ви можете ознайомитися з останніми публікаціями нашого альманаху із різних розділів і рубрик.

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ»

Повідомлення  Шановні колеги! 27 жовтня 2023 р. он-лайн пройшла ІV Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті». Конференція проводилася за наступними напрямами роботи: Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання. Методологія духовно-інтелектуального виховання [...]

Приглашение к публикации научных статей

Публікація наукових статей! Шановні колеги! Запрошуємо до участі у підготовці до видання VI випуску міжнародного рецензованого періодичного збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання та навчання молоді у XXI столітті" (ISSN: 2708-4809) видавництва ВННОТ за 2024 [...]

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до [...]

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА Стрімкий розвиток й значні здобутки Республіки Сингапур невпинно привертають увагу дослідників із різних країн світу. Вивчення сингапурського досвіду в галузі освіти й науки, безперечно, заслуговує на [...]

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті розкриваються походження понять «просвітництво» і «просвіта» та характерні риси доби Просвітництва. Визначено напрями просвітницької діяльності мислителів і філософів в епоху Просвітництва, а також педагогів у [...]

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧУВСТВ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧУВСТВ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ Розглядається підхід до духовно-інтелектуального виховання та навчання духовних почуттів. Рекомендуються завдання щодо формування та розвитку почуттів у системі духовно-інтелектуального виховання та навчання. Ключові слова: виховання, [...]

ЧУВСТВА, КАК ОБЪЕКТ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

ЧУВСТВА КАК ОБЪЕКТ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ Розглядаються духовні почуття, як вищі цінності людини, що наповнюють її життя високими станами та прекрасними душевними переживаннями. Розкрито важливі аспекти почуттів у контексті духовно-інтелектуального виховання особистості. Ключові слова: [...]

МОРАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА: ОТНОШЕНИЕ К ОБЯЗАННОСТЯМ

МОРАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА: ОТНОШЕНИЕ К ОБЯЗАННОСТЯМ Основою особистості є моральний розвиток, який визначає її поведінку. Моральна особистість не завжди узгоджує свої дії з іншими людьми, часто керується власними інтересами. Успішність процесу залучення студента до [...]

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЙ ТЕРНИНГ КАК ФОРМА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЙ ТЕРНИНГ КАК ФОРМА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ У статті розкрито поняття тренінгу як форми духовно-інтелектуального виховання і навчання підлітків. Описано особливості трактування тренінгу в педагогічній та психологічній науці. Виокремлено основи класифікації тренінгів для [...]

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ Стаття присвячена вивченню сутності, складових емоційного інтелекту вчителя. Також у статті розглянуто роль емоційного інтелекту педагога у розвитку особистості здобувачів освіти. Ключові слова: емоційний інтелект, [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ Інститут сім’ї рухається у фарватері глобалізації та одним з перших стикається з викликами та наслідками світових процесів. Родина є відображенням стану суспільства на поточному етапі розвитку, [...]

ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА Проблема цінностей посідає важливе місце у структурі сучасного психологічного знання, позаяк цінності є основними складовими структури особистості, які визначають її волю, духовність, спрямованість, активність, діяльність; відображаються в [...]

КОНЦЕПЦИЯ “СРОДНОГО ТРУДА” ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ В ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ХХ ВЕКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ "СРОДНОГО ТРУДА" ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ В ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ХХ ВЕКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ У людиноцентричній парадигмі крізь призму концепції «сродної праці» Г. Сковороди обґрунтовується психологічна проблема життєтворчого самоздійснення нової генерації українців. Гуманістичні ідеї «сродності», [...]

О СОДЕРЖАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

О СОДЕРЖАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ У статті розглядається поняття та зміст енергетичного розвитку в системі духовно-інтелектуального виховання та навчання: його цілі та завдання, вирішення яких підвищує енергетичність людини — [...]

О СОДЕРЖАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

О СОДЕРЖАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ Розглядається зміст інтелектуального розвитку в системі духовно-інтелектуального виховання та навчання — його особливості, що доповнюють традиційні підходи і формують у учнів здібності та якості [...]

О СОДЕРЖАНИИ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

О СОДЕРЖАНИИ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ Розглядається зміст духовного розвитку в системі духовно-інтелектуального виховання та навчання: його логічні етапи та завдання, які вирішуються у процесі розвитку через усі етапи до [...]

РАЗВИТИЕ КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

РАЗВИТИЕ КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА У роботі розглянуто різні аспекти розвитку людини як гармонійного вдосконалення особистих якостей та здібностей, зокрема духовного, інтелектуального та фізичного розвитку. Розкрито основні засади розвитку. Надано пропозиції щодо оцінки (самооцінки) [...]

СРЕДА В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СОИСКАТЕЛЯ

СРЕДА В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СОИСКАТЕЛЯ У статті представлено результати дослідження суті освітнього середовища за критеріями духовно-інтелектуального розвитку особистості здобувача освіти в контексті розвитку особистісно зорієнтованої системи. Акцентується [...]

КОРДОЦЕНТРИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХОВНОСТИ В УКРАИНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

КОРДОЦЕНТРИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХОВНОСТИ В УКРАИНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ У статті досліджується кордоцентризм як напрям української філософської думки, що відображає специфіку української духовності. Кордоцентризм представляє «серце» як духовний центр людського буття, в якому «серце» є [...]

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У представленій публікації розкрито суть духовних цінностей, наведено різні їх класифікації, визначено авторську точку зору з цього питання, проаналізовано можливості використання цифрових технологій для формування духовних [...]

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ У статі розкрито актуальність формування духовної культури у молодшому шкільному віці, визначено зміст поняття «духовна культура» та окреслено роль вчителя у цьому процесі її формування; розкрито [...]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА Культура поведінки і спілкування має в собі здобутки виховання, рівень розвитку моральної складової особистості. Духовні знання повинні знайти форму втілення в діях, спілкуванні, відбиваючи глибину [...]

НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК БИОАДЕКВАТНАЯ МЕТОДИКА АУТЕНТИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК БИОАДЕКВАТНАЯ МЕТОДИКА АУТЕНТИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Проілюстровано сутність та методичні прийми ноосферної освіти як біоадекватної методики. Наведено практичний досвід впровадження системи ноосферної совіти в умовах закладів освіти. Запропоновано формування механізмів ефективного навчання на [...]

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ Структура духовності особистості визначає зміст і структуру сучасної освіти, дозволяючи стверджувати, що «зміст сучасної освіти визначається характером і організацією життя суспільства» і полягає в передачі і засвоєнні досвіду [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Духовно-інтелектуальне навчання і виховання майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту має велике значення для їх подальшої професійної діяльності. Воно відбувається з огляду [...]

ЦЕНТР ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ — СЕМЬЯ

ЦЕНТР ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ — СЕМЬЯ У статті підіймаються питання духовного виховання молоді, осередком якого є родина. Показано, що розуміння ролі сім’ї як фактору духовної безпеки нації обумовлено її важливішою роллю в збереженні культурної [...]

ОСОБЕННОСТИ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ У статті розглянуто особливості самоосвітньої діяльності сучасного вчителя. Охарактеризовано спрямованість педагогічної самоосвіти. Наведено результати дослідження 60 учителів щодо рефлексії власної педагогічної діяльності та прояву педагогічних дій, що відображають зміст [...]

САМОСОЗИДАНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ ДУХОВНОСТИ

САМОСОЗИДАНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ ДУХОВНОСТИ У статті розглянуто взаємозв’язок духовності та процесу самотворення. Проаналізовано основні характеристики та структурні компоненти духовного розвитку особистості. Охарактеризовано риси духовнорозвиненої особистості через призму пізнання, самовдосконалення, самотворення та реалізацію [...]

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ “ФИЛОСОФИИ”

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ "ФИЛОСОФИИ" У публікації висвітлено роль та значення викладання «Філософії» для формування і розвитку духовно-інтелектуального потенціалу та гармонізації внутрішнього духовного світу студентів. Проаналізовано необхідність вивчення «Філософії» як обов’язкової, [...]

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЖИЗНЕННЫЙ УСПЕХ ЛИЧНОСТИ

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЖИЗНЕННЫЙ УСПЕХ ЛИЧНОСТИ Автором наголошено на значущості соціальної компетентності для забезпечення життєвого успіху особистості. Проаналізовано наукові, присвячені цьому питанню праці зарубіжних авторів. На основі їх узагальнення підсумовано, що існує певний [...]

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ Дана стаття присвячена характеристиці пізнавальної активності як риси особистості. Розкрито суть понять «активність» і «пізнавальна активність». Визначено ознаки та види пізнавальної активності. Висвітлено зв’язок пізнавальної активності із пізнавальними потребами, [...]

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ У статті розкрито сутність понять «середовище», «освітнє середовище». Висвітлено особливості формування ефективного освітнього середовища: систематичність та послідовність, динамічний характер, спрямованість на розвиток та саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначені [...]

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА У статті розглянуто погляди на термінологічне поняття «емоційний інтелект» у сучасній науковій думці; значення та особливості формування емоційного інтелекту у старшому дошкільному віці; проаналізовано та окреслено форми, [...]

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ У статті здійснено науковий аналіз проблеми формування компетентності професійного саморозвитку майбутніх учителів. Визначено, що професійний саморозвиток майбутніх учителів — це безперервний процес цілеспрямованого розкриття своїх потенційних можливостей та [...]

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ Публікація актуалізує питання формування морально-вольових якостей особистості за допомогою бойового мистецтва джиу-джитсу. Автором висвітлено сутність поняття «морально-вольові якості». У статті представлений аналіз філософії японського бойового мистецтва, [...]

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА У статті проаналізовано підходи дослідників різних галузей наукового знання до визначення суті поняття «цінність». Проведено історико-порівняльний аналіз генезису цього поняття. Акцентовано увагу на характеристиці форм цінностей, які [...]

МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: СУТЬ ПОНЯТИЯ

МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: СУТЬ ПОНЯТИЯ У статті акцентовано увагу на важливості морально-духовного виховання дітей та молоді. Звернено увагу на те, що моральність є складовою духовності і проявляється в таких якостях особистості, як [...]

ВНЕДРЕНИЕ ДУХОВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ ДУХОВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті зазначено низку проблем, які постають перед українським суспільством, значення ціннісних орієнтацій, моральних та духовних орієнтирів молодого покоління. Окреслено вагому роль [...]

РАЗРАБОТКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ У статті представлено процедуру розробки духово-моральних цінностей у змісті освіти завдяки застосуванню міждисциплінарного підходу, використанню певних онтологічних та аксіологічних підстав, що дають можливість вибудувати ієрархію дванадцяти освітніх/загальнолюдських цінностей, [...]

МОТИВАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЫЙ РОСТ

МОТИВАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЫЙ РОСТ Стаття присвячена актуальній проблемі мотивації здобувачів вищої освіти до інтелектуально-духовного зростання. Розкрито взаємозв’язок духовного і цінностей особистості, суть поняття «духовність». Встановлено, що мотивувати здобувачів до інтелектуально-духовного зростання [...]

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ Система економічної освіти потребує принципово нового розгляду в контексті культурологічного підходу, що передбачає усвідомлення її загальнолюдської сутності. Цей підхід розкриває її спрямованість на людину (а саме, створення [...]

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.33 У процесі духовного та соціального розвитку особистості, формування її світогляду та активної соціальної позиції велика роль соціально-гуманітарного знання. Новий стиль мислення в сучасних соціально-гуманітарних науках включає [...]

МАСТЕРСТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

МАСТЕРСТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.32 Розглянуто питання взаємовідносин як предмета духовно-інтелектуального виховання: їх значення в житті людини, основні види, ступені розвитку та правила формування. Показана необхідність навчання цим питанням через окремий предмет [...]

О СЕКУЛЯРНОМ ПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДУХОВНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА

О СЕКУЛЯРНОМ ПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДУХОВНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.31 Пропонується секулярний підхід до визначення духовності на основі загальнолюдських цінностей без прив’язки до будь-яких релігій. Духовність розглядається як прояви всеосяжної Любові, Честі, Совісті, [...]

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОДХОДОВ ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ К ПОНЯТИЮ ДУХОВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОДХОДОВ ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ К ПОНЯТИЮ ДУХОВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.06 Стаття присвячена узагальненню концепцій духовного інтелекту в трактовці західних науковців. Автор пропонує виокремити дедуктивні концепції духовного інтелекту, коли його структура орієнтується на базову цінність та [...]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ДУХОВНОСТИ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ДУХОВНОСТИ ПЕДАГОГА ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.02 Сучасне уявлення про людину і провідну роль духовності в її розвитку свідчить, що людина не тільки розумна істота, фізичне тіло, але й нероздільна структура, [...]

ПЕДАГОГИКА ДУХОВНОСТИ

ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОСТІ https://doi.org/10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.01 У статті запропоновано використання педагогіки духовності для духовного навчання та виховання молоді. Представлено її мету, принципи. Зроблено акцент та доречності використання синергетичного підходу для розвитку духовності людини. Окреслено образ нової ноосферної [...]

ДУХОВНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

ДУХОВНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ПРЕДИСЛОВИЕ В. А. БОРИСОВА к IV выпуску международного периодического рецензируемого сборника научных трудов "Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в ХХІ веке" ISSN 2708-4809 доцента, кандидата филологических наук, проректора по [...]

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ ПЕРЕДМОВА С. В. БЕРЕЖНОЇ до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць “Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809 професора, доктора філософських наук, проректора з [...]

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ — ЦЕ СИЛА НЕЗЛАМНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ — ЦЕ СИЛА НЕЗЛАМНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПЕРЕДМОВА Ю. Д. БОЙЧУКА до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць "Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті" ISSN 2708-4809 доктора педагогічних [...]

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ в ХХІ веке

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної [...]

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Наші партнери

Харківський громадський фонд розвитку вищої освіти «Інтелект», м. Харків, Україна

Центр громадських ініціатив «Східна Зірка», м. Харків, Україна

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

Асоціація руськомовних вчених штата Массачусетс, м. Бостон, США

Створюючи майбутнє

Наша мета — об’єднати людей (насамперед діячів науки, культури, освіти, політики, громадських рухів), які розуміють необхідність виведення Людства з глобальної кризи і готових для цього щось робити. 

Go to Top