Views: 59

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

У статті розглянуто погляди на термінологічне поняття «емоційний інтелект» у сучасній науковій думці; значення та особливості формування емоційного інтелекту у старшому дошкільному віці; проаналізовано та окреслено форми, методи, прийоми та засоби розвитку емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку.
Ключові слова: емоційний інтелект, емоційна сфера особистості, дошкільники, старший дошкільний вік.

Кириленко А. О.
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Укрїна

Прибора Т. О.
кандидат педагогічних наук, доцент,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Укрїна

10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.88

Розвиток дитини сьогодні є зміщеним в напрямок інтелектуального росту особистості. Як педагоги, так і батьки прикладають зусилля для розумового розвитку дитини, акцентуючи зміст освітнього процесу на засвоєння нових знань, умінь та навичок, приділяючи при цьому недостатньо уваги розвитку емоційної сфери дитини дошкільного віку.

Ще однією проблемою сьогодні є дефіцит емоційної комунікації між дитиною та батьками з різних причин. Це спричиняє до недорозвиненості емоційної сфери дитини: нерозуміння та пригнічення своїх емоцій в майбутньому, нездатності відчувати емоції оточуючих і т. д. Зважаючи на це, розвиток емоційного інтелекту дитини є актуальним питанням сьогодення.

Дослідники Клевака Л., Гришко О. та Заіка В. визначають «емоційний інтелект» як інтегральну властивість особистості, що може відображати її пізнавальну здатність до сприйняття та усвідомлення емоцій, а також управління цими емоціями завдяки когнітивній обробці емоційної інформації, забезпечує психологічний комфорт та сприяє соціальній комунікації [4, с. 3].

Як інтегративну якість, емоційний інтелект розглядає і Шпак М. та додає, що вона зумовлюється динамічною єдністю афекту та розуму через взаємозв’язок емоційних, когнітивних, поведінкових та мотиваційних особливостей; забезпечує управління емоціями, підпорядкування їх розуму та головне — сприяє самопізнанню та самореалізації особистості шляхом збагачення її емоційного та соціального досвіду [9, с. 202].

Сутність поняття «емоційний інтелект» розглядають також Борисенко К. та Бадер С., визначаючи його як «уміння розуміти свої емоції» та емоції оточуючих, «коректно виражати їх та керувати ними,… що сприятиме ефективній інтеракції, вибудові адекватної системи стосунків» [1, с. 49].

Погоджується з таким визначенням Половіна О. та наголошує, що емоційний інтелект є показником сформованості емоційної компетентності, а його рівень сформованості вказує на здатність позитивної, або навпаки — негативної міжособистісної взаємодії [7, с. 24].

За результатами експериментального дослідження Шпак М. визначено, що саме у старших дошкільників відбувається соціалізація емоційного інтелекту, яка виявляється у його емоційній спрямованості переважно на людей, ніж на певні предмети, розвивається спроможність емпатії, хоча ще нестійкої. Старший дошкільник вже може проявляти співпереживання та співчуття, що й сприяє розвитку емоційного інтелекту [9, с. 203-205].

До цих особливостей емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку можна додати, виділені Трофаїлою Н.: формування «емоційного передбачення» емоційних реакцій інших людей на свої дії, вольова регуляція емоційно-поведінкових реакцій завдяки оцінці дій дошкільника оточуючими, важкість стримування емоційної реакції на певні ситуації, важкість підпорядкування її певним соціальним нормам [8, с. 37; 39; 43].

У структурі емоційного інтелекту особистості виокремлюють такі компоненти: самосвідомість та емпатія (сприймання та вираження емоцій); саморефлексія (розуміння значення різних емоцій); саморегуляція (емоційний контроль); стимулювання мислення (адекватне прийняття рішень) [3, с. 110].

Як наголошує Косенко Ю., діти дошкільного віку сприймають та пізнають оточуючу дійсність «емоційно і чуттєво», а їхню міжособистісну комунікацію із соціумом впливають позитивні та негативні емоції. Тому вихователю закладу дошкільної освіти необхідно створити сприятливі умови для розвитку емоційної сфери дошкільників, створити можливість для виявлення власних почуттів, підтримки емоційного сприйняття оточуючої дійсності, що стимулюватиме їхню пізнавальну та творчу активність, сприятиме розвитку психічних процесів та особистісних якостей [5, с. 161].

Окрім створення цих сприятливих умов, вихователь повинен будувати цілеспрямовану роботу з розвитку емоційного інтелекту старшого дошкільника. Для цього існує велике різноманіття форм, методів, прийомів та засобів. Насамперед, розглянемо форми роботи по розвитку емоційного інтелекту.

Волік Н. виокремлює такі форми роботи зі старшими дошкільниками: «ранкові зустрічі», режимні моменти, ігрові та проблемні ситуації, тренінг; тематичні дні та тижні тощо [2, с. 11].

Найбільш дієвими методами розвитку емоційного інтелекту дошкільників Половіна О. вважає такі: практика уважності — ознайомлює з можливостями свого розуму, вчить концентрувати увагу, керувати нею, усвідомлювати тілесні реакції, розуміти власні емоції; різні арт-техніки — дають вихід агресії, відповідно соціально прийнятих норм, допомагають усвідомлювати пригнічені емоції; емоційний коучинґ — комунікація, за якої дорослі проявляють емпатію, допомагають впоратись із негативними емоціями; казкотерапія — допомагає розвивати самосвідомість і розбудовувати контакт з оточуючими [7, с. 29].

Дослідниця Мельник Н. вбачає розвиток емоційного інтелекту дошкільників у використанні таких методів: мотивації до емпатії (пробудження емоційних реакцій через емпатію емоційних умов іншого); метод емоційно-образного впливу (мотивація до передачі емоційних переживань в образному втіленні); словниковий метод; ігровий метод (в ході виконання ролей збагачуються способи вираження емоцій і експресивних дій) [6, с. 72].

Також дослідниця розглядає такі прийоми роботи з розвитку емоційного інтелекту дошкільників, які можна використовувати як в межах зазначених методів, так і в іншій діяльності: створення емоційно-насиченого фону, прийом контрастних зіставлень, прийом рольової взаємодії, що вводить в ситуацію емоційної комунікації завдяки настрою-образу, прийом синтезу мистецтв, прийом «кольоро-настрій», який дає можливість висловити свої емоції через використання кольору; прийом формули емоційної стійкості (повторювання речень — емоційних формул), емоційний масаж [6, с. 73].

Для реалізації зазначених форм, методів та прийомів існує велике різноманіття засобів розвитку емоційного інтелекту, серед них дослідники приділяють увагу таким: «екран настрою», література, мімічна та пальчикова гімнастика, ігри (сенсорні, дидактичні, рольові, рухливі тощо), мирилки, проблемні ситуації, психогімнастичні вправи, психологічні етюди, малювання (зокрема нетрадиційними методиками), творчі завдання, сюжетні тематичні малюнки, музичні твори, фізкультхвилинки, змагання, розваги та ін. [2, с. 11].

Отже, розвиток емоційного інтелекту дошкільників повинен стати одним із головних пріоритетів та напрямків роботи ЗДО. Вихователі повинні будувати систему роботи з дітьми, використовуючи різноманітні форми, методи, прийоми та засоби в усіх видах діяльності, що буде спонукати дитину до розпізнавання та аналізу свої емоцій та емоцій оточуючих.

Список використаних джерел

1. Борисенко К. Ю., Бадер С. О. Особливості розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного. Науковий вісник Ужгородського університету (Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»). 2021. № 1 (48). С. 48–52. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.48-52.
2. Волік Н. Система формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Acta Paedagogica Volynienses. 2022. № 2. С. 9–15. DOI: https://doi.org/10.32782/apv/2022.2.2.
3. Кирилова Є., Бухало О. До проблеми формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку. Еволюційні процеси в галузі дошкільної освіти: інноватики, досягнення, перспективний досвід : мат. І Всеукр. Інтернет-конф. викл., студ., аспір. та молодих вчених, м. Маріуполь, 27 листоп. 2020 р. 2020. С. 109–113.
4. Клевака Л. П., Гришко О. І., Заіка В. М. Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку. Технології розвитку інтелекту. 2022. Т. 6. № 1 (31). С. 74–89.
5. Косенко Ю. М. Забезпечення емоційного розвитку дошкільників: підготовка вихователів на етапі професійного навчання. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (Серія «Педагогічні науки»). 2018. № 1. С. 159–164.
6. Мельник Н. В. Емоційний розвиток особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. (Серія «Педагогічні науки»). 2018. №4. С. 69‒74.
7. Половіна О. () Ранній розвиток дитини: потреба соціуму чи батьківські амбіції? Вихователь-методист дошкільного закладу. 2018. № 10. С. 23–31.
8. Трофаїла Н. Д. Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Умань, 2019. 270 с.
9. Шпак М. М. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Серія «Психологія»). 2016. № 4. С. 196–205.