ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ

By |2023-09-08T19:42:04+02:00September 8th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до класифікацій моральних якостей та акцентовано увагу на важливій ролі сім’ї в орієнтації на реалізацію суспільно-освітніх пріоритетів. Ключові слова: особистість, виховання, [...]

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ НІМЕЧЧИНИ

By |2023-11-07T19:14:01+02:00September 4th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ НІМЕЧЧИНИ У статті проаналізовано дисертації, монографії, аналітичні роботи, публікації у періодичних виданнях німецьких авторів. З’ясовано, що у цих роботах розкрито зв’язок між політичною культурою і політичним вихованням, визначено принципи і методи політичного і громадянського виховання, особливості громадянського виховання учнів з особливими освітніми потребами. Ключові слова: [...]

РОЗВИТОК КОМПАРАТИВІСТИКИ В США (50-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

By |2023-09-07T09:29:41+02:00August 24th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , |

РОЗВИТОК КОМПАРАТИВІСТИКИ В США (50-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ) У статті проаналізовано провідні чинники, котрі сприяли розвитку компаративістики США в 50-ті рр. ХХ століття. Це: підписання «Акту про Національний науковий фонд», розвиток університетської освіти, відкриття спеціальних кафедр з порівняльної педагогіки та випуск журналів, заснування різноманітних наукових товариств й організацій та деякі інші. Ключові слова: компаративістика, [...]

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

By |2023-08-29T20:25:56+02:00July 29th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ У досліджені презентовано умови та фактори формування культури толерантності в системі сучасних соціальних відносин. Підкреслено, що толерантність має бути абсолютним, а не ситуативним явищем, базисною цінністю в системі суспільного розвитку. Зафіксовано складові культури толерантності та фактори її формування в масовій свідомості. Ключові слова: демократія, освіта, соціалізація, соціальна [...]

ВПРОВАДЖЕННЯ ДУХОВНИХ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗЗСО

By |2023-04-10T11:20:54+02:00April 10th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , |

ВПРОВАДЖЕННЯ ДУХОВНИХ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗЗСО У статті зазначено низку проблем, які постають перед українським суспільством, значення ціннісних орієнтацій, моральних та духовних орієнтирів молодого покоління. Окреслено вагому роль директора школи у вибудовуванні освітнього процесу на аксіологічних засадах, а також важливі принципи щодо впровадження духовно-інтелектуальних цінностей в освітній процес. Ключові слова: освіта, [...]

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ

By |2023-07-10T18:13:44+02:00March 6th, 2023|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.18 У статті закцентовано увагу на важливості життєвотворчого потенціалу гуманітарних предметів (філософії, української мови, іноземної мови, історії, безпеки життєдіяльності). Проаналізовано ідеї Нової української школи. Звернено увагу на те, що в сучасних умовах розвитку національної системи освіти в Україні значно підвищуються вимоги до духовного зростання особистості. Ключові слова: [...]

«Освіта — кому і навіщо?»

By |2023-03-16T10:19:06+02:00May 27th, 2020|Categories: Научные статьи|Tags: , , , , , |

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати грамоту — значить оволодіти культурою. (В. Гюго) Освіта — це основа суспільного прогресу, який цілком залежить від її якості, а [...]

Go to Top