Hits: 299

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ)
Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ
Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального виховання та навчання ХНПУ
Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування ХНПУ
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство (США)
ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ» (Україна)
Університет третього віку в Громадкі (Республіка Польща)
Педагогічний інститут Чендуського університету (КНР)


ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Духовно-інтелектуальне виховання і навчання
в XXI столітті»

21 жовтня 2021 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

21 жовтня 2021 р. відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті»

На конференції планується обговорення актуальних питань сучасної освіти і науки: формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до щасливого життя через самореалізацію; духовно-секулярна освіта у сьогодні; реалізація основних завдань освіти — виховання і навчання для розвитку суспільства.

До участі в конференції (виступ із доповіддю чи повідомленням, проведення онлайн майстер-класу для обміну педагогічним досвідом) запрошуються освітяни, науковці, здобувачі вищої освіти першого, другого та третього освітньо-наукових рівнів, педагоги закладів загальної середньої освіти, громадські діячі та усі охочі, хто усвідомлює провідну роль освіти в розбудові демократичного, ненасильницького, цивілізованого, гармонійного суспільства, у якому визнається і цінується унікальність кожної особистості, відбувається єднання людей і природи, а усі мають рівні можливості до спільного щасливого і мирного життя.

Конференція відбудеться у приміщенні Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2. Всі бажаючі можуть взяти участь у конференції у дистанційному режимі засобами відеоконференції. Трансляція конференції наживо буде реалізована через офіційний Youtube-канал кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Під час конференції працюватиме онлайн-чат для спілкування і запитань.

Початок роботи конференції 21 жовтня 2021 р. о 1000. Робочі мови конференції — українська, англійська, польська, китайська.

Матеріали конференції будуть опубліковані в міжнародному періодичному збірнику «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті»  ISSN 2708-4809 (Збірник індексується в IndexCopernicus, кожна стаття отримує DOI).

Фінансові умови: учасники конференції після узгодження участі та прийому матеріалів мають сплатити організаційний внесок у розмірі 180 грн. (доктори наук за умови одноосібної доповіді та/або публікації організаційний внесок не сплачують), які покривають організаційні витрати, програму конференції, сертифікат (українською та англійською мовами) з позначкою про підвищення кваліфікації (6 год.) і збірник матеріалів конференції в електронній формі. Бажаючі отримати друкований примірник збірнику матеріалів додатково сплачують 140 грн.

 

Правила оформлення статті

До розгляду приймаються статті українською, англійською, польською, китайською мовами обсягом 3-5 сторінок формату А4 (без урахування ілюстрацій), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *doc, *docх, *rtf. Поля: лівий, правий, верхній, нижній — по 2 см. Шрифт тексту — Times New Roman, кегль — 14, абзацний відступ — 1,25, міжрядковий інтервал — 1,5. Ілюстрації мають бути чорно-білими, чіткими, без дрібних надписів, як у тексті так і додані окремими файлами в форматі jpg. Назва файлу статті має містити прізвище автора (або одного з співавторів), а файли ілюстрацій після прізвища — номер: «…=рис-1».

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм:

– не використовувати табуляцію;

– між словами ставити тільки один пробіл;

– розрізняти дефіс (-) і тире (–, поєднання клавіш Ctrl+Мінус);

– поєднувати нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл): ініціали та прізвища (С. Іванов); літери, символи та цифри на позначення томів, частин, номерів, сторінок (Т. 5; Ч. 2; № 14; С. 24–9); цифри і літери на позначення дат (2021 р., 1941–1945 рр., ХІХ–XХ ст.)

– використовувати парні лапки («…»);

– апостроф повинен мати такий вигляд – ‘.

Послідовність розміщення матеріалів у публікації: назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище й ініціали автора(-ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання), місто, у якому розташований заклад освіти, країна; анотації та ключові слова українською й англійською мовами, текст статті, список використаних джерел у алфавітному порядку. Посилання в тексті оформлювати у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 56], де перша цифра означає порядковий номер у списку використаних джерел, друга – номер сторінки. Список використаних джерел має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання». Зразок оформлення статті наведено нижче.

Автори несуть відповідальність за достовірність викладених фактів, цитат і посилань. Редакційна колегія не розглядатиме матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам або надіслані після кінцевого терміну подання, та залишає за собою право відбору матеріалів для розміщення у збірнику.

Усі статті будуть прорецензовані та перевірені на дотримання принципів академічної доброчесності.

Заявки на участь в конференції та статті до Збірнику (можна висилати окремо) приймаються в електронному вигляді на адресу оргкомітету до 10 жовтня: kaf-general-pedagogy@hnpu.edu.ua Форма заявки на участь в роботі конференції наведена нижче.

Більш докладну інформацію можна отримати за телефонами:
+38097-455-7156 + Viber Людмила Сергіївна Рибалко,
+38
050-304-3033 + Viber Олександр Миколайович Хвостиченко.

 

 

Зразок оформлення статті

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Луценко М. В.
кандидат педагогічних наук, доцент
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

Анотація (українською мовою) (5 рядків).

Ключові слова (українською мовою) (4–6 слів).

Анотація (англійською мовою) (5 рядків).

Ключові слова (англійською мовою) (4–6 слів).

Текст статті

Список використаних джерел

  1. Березівська Л. Проблеми народного вчителя в діяльності київських просвітницьких організацій (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Рідна школа. 1998. № 2. С. 65–68.

 

 

Заявка на участь в роботі
ІІ міжнародної науково-практичної конференції
«Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті»

(21 жовтня 2021 року)

1 Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
2 Місце роботи або навчання
(повна назва)
3 Посада
4 Науковий ступінь
5 Вчене звання
6 Вид та форма участі: доповідь, стаття; участь у якості слухача, он-лайн доповідь, перегляд на YouTubeканалі Вид –

Форма –

7 Назва статті (якщо планується)
8 Бажаєте отримати друкований сертифікат учасника конференції?

Якщо так, то вказати кількість.

9  Вкажіть поштову адресу для пересилання друкованого збірника та сертифіката або «отримаю особисто»
10 Мобільний телефон
11 Контактний e-mail

Всім учасникам будуть надіслані на e-mail запрошення для участі в конференції відповідно до обраних виду та форми участі напередодні початку.

Для отримання друкованих примірників Збірника та сертифіката необхідно буде перерахувати відповідну суму на банківську картку з урахуванням вартості поштового пересилання разом з організаційним внеском.

Реквізити банківської картки будуть надіслані окремим листом після підтвердження участі. 

З повагою, оргкомітет