Hits: 300

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
ТА НАВЧАННЯ МОЛОДІ У ХХІ СТОЛІТТІ

Щорічний міжнародний рецензуємий сбірник наукових праць
Видається з 2019 року
ISSN 2708-4809

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ
МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

Міжнародний збірник статей
за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко

Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. Вип. 2.  470 с. ISSN: 2708-4809

У збірнику розглянуто філософсько-онтологічні та концептуально-методологічні засади духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в ХХІ столітті. Представлено матеріали до проекту Концепції духовно-інтелектуального вихованні і навчання молоді «ДИВО-21» Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства.
Висвітлено питання духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в історичному, педагогічному, психологічному аспектах. Акцентовано на практичній значущості розвитку духовно-інтелектуального потенціалу суб’єктів освітнього процесу.
Розраховано на науковців, педагогів, здобувачів вищої освіти, методистів, управлінців, громадську спільноту, батьків.

Читати весь текст: Збірник ДИВО-2019

Зміст сбірника з посіланнями на сторінки статей

№№

Назва статті (посилання) Автори(соавтори_статей)

Стор.

1. Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО-21». В. П. Бабич 11
2. «ДИВО-21»: концептуальные основания преодоления современного античеловечного глобального кризиса. Г. В. Задорожный 17
3. Концептуально-методологические основания системы духовно-интеллектуального воспитания и обучения. М. И. Зобов 26
4. Проект Концепції системи освіти «ДИВО-21». А. Н. Хвостиченко,
Л. Г. Трусей, А. Д. Сердюк
39
5. Освіта – кому і навіщо? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко 49
6. Суспільство знань: спокуси оновлення і пастки утопічної свідомості. М. Д. Култаєва . 55
7. Переорієнтація суспільної свідомості з боротьби на єдність. С. М. Олексюк 63
8. Шахові моделі стосунків у суспільстві та їх вплив на формування світогляду індивіда. О. С. Синьов. 64
9. PrzeglądpolskiejfilozofiirealistycznejwXXwiekuijejzwiązekzedukacją. / The review of Polish realistic philosophy in the 20 th centry and its connection with education. M. Krasnodębski . 67
10. Духовна еволюція людини як напрям збереження і розвитку людства. Ю. Д. Бойчук,
М. С. Гончаренко
82
11. Духовність як інтенція особистісного буття. Н. В. Шелковая 92
12. Антропософський підхід до навчання та виховання особистості. В. І. Лозова, О. М. Іонова 97
13. Валеологічні основи духовного розвитку особистості. Ю.Д. Бойчук, Н. В. Науменко 101
14. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання як природне право кожної людини. Л. П. Яненко 107
15. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання в Україні та в світі. Я. Волкова 112
16. Засади духовного та інтелектуального виховання молоді. С. М. Грудницька . 115
17. Наука та освіта в контексті сучасних вимог. Л. Г. Трусей 122
18. Вчинковий потенціал підростаючої особистості як предмет наукового аналізу. Я. Кальба 131
19. Образ учителя як духовно-інтелектуального наставника молоді з позиції акмеологічного підходу. Л. С. Рибалко,
С. Т. Золотухіна,
Р. С. Черновол-Ткаченко
.
135
20. Формування особистості: аналоги в історії, актуальні підходи, практична реалізація, теорія свідомості. Авторська концепція. М. Ю. Міаніє 139
21. Діалогізація в культурно-освітньому просторі особистості: європейський вимір. Н. В. Авдимирець . 148
22. Проект «Реформування освіти» / «Освіта майбутнього». М. Ю. Міаніє 151
23. Інноваційна складова сучасної освіти. Г. С. Криворотько,
Ж. Ю. Кузьміна
157
24. Сучасні проекти освітнього ландшафту: від експансії маски – до дихання живого. Л. А. Кондрацька.. 160
25. Принципові особливості навчання та виховання в ХХІ столітті. Л. І. Ліщитович 164
26. Ціннісний підхід до навчання й виховання як основа гуманістичної парадигми в освіті. Г. Жирська 170
27. Елітизм і рівність освіти обдарованої молоді як гуманітарна проблема ХХІ століття. Я. Василькевич 174
28. Философия в школе: трилогия ума. Ю. А. Ротенфельд 179
29. Нова освітня парадигма як чинник розвитку вищої школи. В. І. Мудрик,
О. М. Школа, Чжу Фен .
188
30. Можливості ноосферної освіти вже сьогодні. П. М. Таланчук,
Л. І. Ліщитович
193
31. Физическая абстракция «свободная энергия» в теории и практике индивидуальной и социальной  культуры здоровья. Г. Л. Апанасенко,
М. С. Гончаренко,
С. Д. Прасол
199
32. Утвердження культури рівних прав та можливостей в контексті людиноцентричної освітньої парадигми. О. Кізь 201
33. Духовно-людиномірна університетська освіта як підстава осмислення і реалізації імперативу виживання людства в умовах насадження сьомого технологічного укладу. Г. В. Задорожний 206
34. Університетська людиномірна освіта як головна передумова формування духовно-ноосферо-сталого господарського розвитку як стратегії виживання. О. Г. Задорожна, О. В. Хомин 212
35. Інтернаціоналізація вищої педагогічної освіти в Україні (на прикладі Вінницького державного педагогічного університету). Н. І. Лазаренко 217
36. Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу. С. І. Ткачов, Н. О. Ткачова,
А. С. Ткачов
223
37. Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Н. О. Пономарьова,
Н. В. Олефіренко,
О. А. Жерновникова,
В. В. Масич .
226
38. Педагогіка дозвілля – духовність, інтелект, стратегія. А. О. Денисенко 230
39. Основні проблеми формування методології інтелектуального навчання на основах духовності та моральності у сучасному суспільстві знань та інформації. О. В. Немцов 234
40. Еволюція та специфіка взаємодії духовного та інтелектуального розвитку в процесі наукового та навчального пізнання в часи античності та раннього середньовіччя. О. В. Юрченко 241
41. Роль духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр. С. Є. Лупаренко 246
42. Проблеми розвитку української національної школи в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. О. М. Кін 251
43. Вплив психоаналітичного напрямку в освіті на розвиток духовної культури особистості. Г. Груць 255
44. Лихослів’я як деструктивний чинник соціалізації особистості. Л. Широкорадюк 266
45. Шляхи формування духовно-інтелектуальних цінностей дорослих. А. В. Боярська-Хоменко 271
46. Професійне саморозкриття особистості педагога сучасної школи. О. Жизномірська 273
47. Успішна професійна адаптація викладача-початківця як умова його інтелектуально-духовного зростання. О. В. Бунчук 277
48. Духовно-інтелектуальний концепт виробничої практики для здобувачів освітнього рівня «Магістр» у системі післядипломної освіти. Р. І. Черновол-Ткаченко . 280
49. Імідж майбутнього керівника закладу освіти у контексті професійної підготовки. О. І. Мармаза 285
50. Spiritual and intellectual development of personality in the context of creative self-realization of national and Chinese students of artistic and pedagogical specialties. Li Yan 288
51. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Г. М. Мешко, О. І. Мешко 292
52. Самопізнання як складова духовно-інтелектуального навчання і виховання майбутніх учителів. Ю. І. Єрмак 296
53. Розвиток інтелектуального потенціалу майбутніх учителів під час формування вмінь педагогічного прогнозування в навчальній діяльності. О. С. Кабанська,
А. А. Кабанська
300
54. The problem of stimulating future chemistry teachers to the discovery of intellectual potential in the scientific works of Ukrainian and Chinese researchers. Hou Isyuan 304
55. Spiritual-intellectual development of the personality in the conditions of nursing aesthetic taste in the future music-pedagogical employees of Ukraine and Chine. Chzhou Min 307
56. Китайська естрадна музика як засіб духовно-інтелектуального виховання молоді. Ло Юаньвень 311
57. Духовно-інтелектуальний розвиток особистості в процесі професійної адаптації майбутніх філологів. Л. О. Байбекова 314
58. Когнітивний аспект у вивченні іноземних мов. А. С. Кушнір 318
59. Тестова методика навчання читанню за темою «Fashion and Clothes» як засіб розвитку інтелектуальних здібностей студентів. А. С. Птушка 322
60. Виховання щасливої дитини в освітніх закладах Фінляндії крізь призму реформування української школи. О. Янкович 328
61. Субкультура релігійних вірувань дітей як духовна інтенція аксіопсихологічного потенціалу особистості. В. Сіткар 332
62. Духовно-інтелектуальне виховання школярів Харківської гімназії № 89. А. В. Жозе да Коста 339
63. Забезпечення духовного розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами. Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер, О. В. Мірошниченко,
Н. В. Науменко
343
64. Інклюзивне навчання у системі освіти України: теорія і практика. Т. М. Собченко,
Н. М. Смолянюк
348
65. Шляхи формування культури миру і толерантності у дітей в закладах загальної середньої освіти в умовах військового конфлікту в Україні. І. М. Трубавіна 352
66. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні. О. Кікінежді, І. Шульга 356
67. Розвиток ідей педагогіки миру в освітньому військовому середовищі. О. Г. Марченко . 360
68. Формування інтелектуальної складової готовності правоохоронців до професійної самореалізації на засадах педагогіки миру і толерантності. С.О. Іщенко, О.В. Загребельний 364
69. Вплив занять спортом на інтелектуальний розвиток спортсменів. А. А. Голенков, А. С. Гонтар 368
70. Бойове мистецтво як засіб духовного і фізичного виховання молоді. Л. С. Рибалко, Д. С. Іванов 372
71. Сучасні проблеми в професійній підготовці майбутніх медиків. Ю. С. Ілясова 376
72. Духовно-інтелектуальний розвиток майбутніх лікарів під час спілкування в студентському середовищі закладу вищої медичної освіти. Л. В. Фоміна 379
73. Інтелектуальне навчання і виховання майбутніх іноземних лікарів новітніми засобами педагогічної майстерності. М. Ю. Котелюх 383
74. Духовно-інтелектуальне виховання майбутніх іноземних лікарів у закладах вищої медичної освіти як основа міжкультурних відносин. Л. О. Гепенко 387
75. Теоретичні основи формування креативності майбутніх менеджерів. Н. Добровольська 390
76. Модель формування управлінської компетентності майбутніх економістів. К. В. Копняк 396
77. Розвиток інтелектуальної комунікації в учнівської та студентської молоді ХХІ століття. Ф. Я. Майнаєв, О. І. Майнаєва . 402
78. Духовно-моральні константи у контексті спілкування студентів у соціальних мережах. В. В. Ворожбіт-Горбатюк 406
79. Духовные ценности человека информационного общества в медиа-стратегии высшеготехнического образования. Я. Н.Кунденко 412
80. Роль медіа у формуванні ідентичностей сучасної молоді: теоретико-методологічний та практичний аспекти. Я. С. Фруктова 415
81. Формування медійно-інформаційної грамотності особистості як запорука її духовного розвитку. О. Городецька 419
82. Інтелектуальне навчання майбутніх лікарів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Н. А. Іванькова, О. А. Рижов 423
83. Використання ІКТ під час проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи. Б. В. Павлюк 427
84. Особливості застосування веб-технологій в процесі підготовки майбутніх учителів. А. І. Крижановський 431
85. Формування інтелектуальних умінь засобами веб-сервісу Trello. О. Г. Кіріленко, Г. О. Труш 436
86. Практична значущість цифрових технологій для інтелектуального розвитку майбутніх лікарів-стоматологів. Ю. С. Славінська 439
87. Діагностика сформованості цифрової компетентності в процесі інтелектуального розвитку студентів. О. О. Наливайко 443
88. Застосування змішаного навчання в процесі підготовки майбутніх учителів. Л. С. Шевченко 447
89. Електронні освітні ресурси як засіб дистанційного навчання осіб з особливими потребами. В. Уманець 454
90. Ноосферное образование и две анкеты «Международного ноосферного центра Вернадского» — анкета «Цветок жизни» для изучения социальной адаптации и пространственного мышления и анкета «Здоровье ученика» для оперативного исследования состояния ученика немедицинским персоналом. И. А. Фарафонова 462

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ
МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

Міжнародний збірник наукових праць
за загальною редакцією проф. В. П. Бабича
Випуск 2 — 2020

Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей / за заг. ред. проф. В. П. Бабича. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. Вип. 2.  116 с. ISSN: 2708-4809

У збірнику розглянуто філософсько-онтологічні та концептуально-методологічні засади духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в ХХІ столітті. Представлено Концепція духовно-інтелектуального вихованні і навчання молоді «ДИВО-21» (треття редакція) Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства.
Висвітлено питання духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в історичному, педагогічному, психологічному аспектах. Акцентовано на практичній значущості розвитку духовно-інтелектуального потенціалу суб’єктів освітнього процесу.
Розраховано на науковців, педагогів, здобувачів вищої освіти, методистів, управлінців, громадську спільноту, батьків молоді, що навчається.

Читати весь текст: Збірник ДИВО-2020

Зміст сбірника з посіланнями на сторінки статей

№№

Назва статті, автор С.

1.

Концепція системи освіти «ДИВО-21» — «Духовно-інтелектуального виховання та навчання у ХХІ столітті»

9

2.

Научно-онтологические основы современного цивилизованного мыслетворчества. В. П. Бабич

35

3.

Соціальні проблеми наукових досліджень.
Л. Г. Трусей, Л. М. Трусей

44

4.

Социогуманизм как искажающий дискурс о возможности выживании человека/человечества. Человекомерность — основание научной парадигмы выживания человечества (часть первая). Г. В. Задорожный

52

5.

Социогуманизм как искажающий дискурс о возможности выживании человека/человечества. Человекомерность — основание научной парадигмы выживания человечества (часть вторая). Г. В. Задорожный

64

6.

Проблеми освіти, виховання і розвитку особистості на сучасному етапі. Л. Г. Трусей, Р. І. Рубльова

79

7.

Реалізація трудового принципу в закладах загальної середньої освіти України (1917-1940-ві рр.). С. Є. Лупаренко

88

8.

Методологія в системі освіти. Л. Г. Трусей

97

9.

О смысле жизни, жизненных целях и источниках счастья.
А. Н. Хвостиченко

100

10.

Моральність людини в загальній системі духовності. Л. Г. Трусей

112

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ та НАВЧАННЯ
МОЛОДІ У ХХІ СТОЛІТТІ

Щорічний міжнародний сбірник наукових праць
за загальною редакцією проф. В. П. Бабича
Випуск 3 — 2021

Продовжується сбір матеріалів. Запрошуємо до участі.

До збірки надається цілісний матеріал наукового змісту, що містить оригінальні дослідження автора або оглядові статті, відповідні заявленої проблематики конференції.

Мови матеріалів – українська, англійська, російська.

Обсяг статті – 5-10 сторінок формату А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; поля: ліве – 20 мм, всі інші – по 10 мм; вирівнювання – по ширині. У центрі рядка вказується назва статті, ім’я, по батькові та прізвище автора (співавторів), назва установи та коротка анотація англійською та мовою оригіналу статті. Ілюстрації повинні бути чіткими, без дрібних написів як в тексті, так і додані окремими файлами в форматі jpg. Посилання на використані джерела – у квадратних дужках [3, с. 7]. Список використаних джерел «Література» оформляється стилем APA.

Файли статей повинні містити прізвище автора (або одного з співавторів), а файли ілюстрацій після прізвища – номер: «… = рис-1».

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання вимог наукової сумлінності. Якщо стаття не відповідає тематиці конференції, то буде відхилена.

Статті в Збірник приймаються в електронному вигляді на адресу редколегії до 1 жовтня: syshan4@gmail.com.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:
+ 38-050-304-30-33 + Viber (Олександр Миколайович Хвостиченко).

Шановні автори!

Ваші статті будуть прийняті редактором і протягом семи днів ви отримаєте повідомлення про це.
Якщо Ваша стаття не відповідає формальним ознаками (тематиці збірника або технічним вимогам до оформлення) Вам також буде про це повідомлено не пізніше 7 днів з моменту надходження Ваших матеріалів до редакції.

Всі статті, опубліковані в збірнику, проходять двоетапну експертну оцінку:

1-й етап: Публічне обговорення наукових результатів Авторів на засіданнях редакційної ради.

2-й етап: Роботи, які отримали на 1-му етапі позитивну оцінку і рекомендацію до видання в науковому журналі, проходять двостороннє сліпе (анонімне) рецензування. Рецензенту не розкриваються особисті дані автора (ів), а автору (ам) не розкриваються особисті дані рецензента.

Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що надійшла на опублікування, рецензента зі складу експертної ради або редакційної ради. При необхідності залучаються додаткові зовнішні фахівці.

Всі рецензенти – відомі фахівці з достатнім досвідом у своїй науковій області.

Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:
– рекомендувати статтю до опублікування;
– рекомендувати статтю до публікації після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень і побажань;
– не рекомендував статтю до публікації.

Якщо рецензент рекомендує статтю до публікації після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до публікації, в рецензії вказується причина такого рішення.

Для упорядкування та стандартизації процесів рецензування Редакційним Радою розроблені і затверджені:
– керівництво з проведення експертної оцінки;
– форма рецензії.

Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:
– заявлена ​​експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;
– недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
– гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.

Оформлену рецензію рецензент надсилає до редакції електронною поштою у вигляді скан-копії.

У разі відмови на видання статті авторам направляється мотивовану відмову з копіями рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента).

При позитивних рецензіях редакційна колегія приймає рішення про допуск Вашої статті до розміщення в Збірнику.
Ваша стаття надійде до технічного редактору на підготовку до видання.
Після видання збірника Ви отримаєте посилання на сайт Збірника із зазначенням сторінок вашої статті.
За Вашим бажанням Вам буде вислана стаття в форматі ПДФ в тому вигляді, в якому стаття розміщена в Збірнику, або ви можете її завантажити самостійно зі сторінки Збірника.