Hits: 823

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
ТА НАВЧАННЯ МОЛОДІ У ХХІ СТОЛІТТІ

Щорічний міжнародний рецензуємий сбірник наукових праць
Видається з 2019 року
ISSN 2708-4809

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ
МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

Міжнародний збірник статей
за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко

Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. Вип. 2.  470 с. ISSN: 2708-4809

У збірнику розглянуто філософсько-онтологічні та концептуально-методологічні засади духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в ХХІ столітті. Представлено матеріали до проекту Концепції духовно-інтелектуального вихованні і навчання молоді «ДИВО-21» Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства.
Висвітлено питання духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в історичному, педагогічному, психологічному аспектах. Акцентовано на практичній значущості розвитку духовно-інтелектуального потенціалу суб’єктів освітнього процесу.
Розраховано на науковців, педагогів, здобувачів вищої освіти, методистів, управлінців, громадську спільноту, батьків.

Читати весь текст: Збірник ДИВО-2019

Зміст сбірника з посіланнями на сторінки статей

№№

Назва статті (посилання) Автори(соавтори_статей)

Стор.

1. Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО-21». В. П. Бабич 11
2. «ДИВО-21»: концептуальные основания преодоления современного античеловечного глобального кризиса. Г. В. Задорожный 17
3. Концептуально-методологические основания системы духовно-интеллектуального воспитания и обучения. М. И. Зобов 26
4. Проект Концепції системи освіти «ДИВО-21». А. Н. Хвостиченко,
Л. Г. Трусей, А. Д. Сердюк
39
5. Освіта – кому і навіщо? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко 49
6. Суспільство знань: спокуси оновлення і пастки утопічної свідомості. М. Д. Култаєва . 55
7. Переорієнтація суспільної свідомості з боротьби на єдність. С. М. Олексюк 63
8. Шахові моделі стосунків у суспільстві та їх вплив на формування світогляду індивіда. О. С. Синьов. 64
9. PrzeglądpolskiejfilozofiirealistycznejwXXwiekuijejzwiązekzedukacją. / The review of Polish realistic philosophy in the 20 th centry and its connection with education. M. Krasnodębski . 67
10. Духовна еволюція людини як напрям збереження і розвитку людства. Ю. Д. Бойчук,
М. С. Гончаренко
82
11. Духовність як інтенція особистісного буття. Н. В. Шелковая 92
12. Антропософський підхід до навчання та виховання особистості. В. І. Лозова, О. М. Іонова 97
13. Валеологічні основи духовного розвитку особистості. Ю.Д. Бойчук, Н. В. Науменко 101
14. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання як природне право кожної людини. Л. П. Яненко 107
15. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання в Україні та в світі. Я. Волкова 112
16. Засади духовного та інтелектуального виховання молоді. С. М. Грудницька . 115
17. Наука та освіта в контексті сучасних вимог. Л. Г. Трусей 122
18. Вчинковий потенціал підростаючої особистості як предмет наукового аналізу. Я. Кальба 131
19. Образ учителя як духовно-інтелектуального наставника молоді з позиції акмеологічного підходу. Л. С. Рибалко,
С. Т. Золотухіна,
Р. С. Черновол-Ткаченко
.
135
20. Формування особистості: аналоги в історії, актуальні підходи, практична реалізація, теорія свідомості. Авторська концепція. М. Ю. Міаніє 139
21. Діалогізація в культурно-освітньому просторі особистості: європейський вимір. Н. В. Авдимирець . 148
22. Проект «Реформування освіти» / «Освіта майбутнього». М. Ю. Міаніє 151
23. Інноваційна складова сучасної освіти. Г. С. Криворотько,
Ж. Ю. Кузьміна
157
24. Сучасні проекти освітнього ландшафту: від експансії маски – до дихання живого. Л. А. Кондрацька.. 160
25. Принципові особливості навчання та виховання в ХХІ столітті. Л. І. Ліщитович 164
26. Ціннісний підхід до навчання й виховання як основа гуманістичної парадигми в освіті. Г. Жирська 170
27. Елітизм і рівність освіти обдарованої молоді як гуманітарна проблема ХХІ століття. Я. Василькевич 174
28. Философия в школе: трилогия ума. Ю. А. Ротенфельд 179
29. Нова освітня парадигма як чинник розвитку вищої школи. В. І. Мудрик,
О. М. Школа, Чжу Фен .
188
30. Можливості ноосферної освіти вже сьогодні. П. М. Таланчук,
Л. І. Ліщитович
193
31. Физическая абстракция «свободная энергия» в теории и практике индивидуальной и социальной  культуры здоровья. Г. Л. Апанасенко,
М. С. Гончаренко,
С. Д. Прасол
199
32. Утвердження культури рівних прав та можливостей в контексті людиноцентричної освітньої парадигми. О. Кізь 201
33. Духовно-людиномірна університетська освіта як підстава осмислення і реалізації імперативу виживання людства в умовах насадження сьомого технологічного укладу. Г. В. Задорожний 206
34. Університетська людиномірна освіта як головна передумова формування духовно-ноосферо-сталого господарського розвитку як стратегії виживання. О. Г. Задорожна, О. В. Хомин 212
35. Інтернаціоналізація вищої педагогічної освіти в Україні (на прикладі Вінницького державного педагогічного університету). Н. І. Лазаренко 217
36. Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу. С. І. Ткачов, Н. О. Ткачова,
А. С. Ткачов
223
37. Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Н. О. Пономарьова,
Н. В. Олефіренко,
О. А. Жерновникова,
В. В. Масич .
226
38. Педагогіка дозвілля – духовність, інтелект, стратегія. А. О. Денисенко 230
39. Основні проблеми формування методології інтелектуального навчання на основах духовності та моральності у сучасному суспільстві знань та інформації. О. В. Немцов 234
40. Еволюція та специфіка взаємодії духовного та інтелектуального розвитку в процесі наукового та навчального пізнання в часи античності та раннього середньовіччя. О. В. Юрченко 241
41. Роль духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр. С. Є. Лупаренко 246
42. Проблеми розвитку української національної школи в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. О. М. Кін 251
43. Вплив психоаналітичного напрямку в освіті на розвиток духовної культури особистості. Г. Груць 255
44. Лихослів’я як деструктивний чинник соціалізації особистості. Л. Широкорадюк 266
45. Шляхи формування духовно-інтелектуальних цінностей дорослих. А. В. Боярська-Хоменко 271
46. Професійне саморозкриття особистості педагога сучасної школи. О. Жизномірська 273
47. Успішна професійна адаптація викладача-початківця як умова його інтелектуально-духовного зростання. О. В. Бунчук 277
48. Духовно-інтелектуальний концепт виробничої практики для здобувачів освітнього рівня «Магістр» у системі післядипломної освіти. Р. І. Черновол-Ткаченко . 280
49. Імідж майбутнього керівника закладу освіти у контексті професійної підготовки. О. І. Мармаза 285
50. Spiritual and intellectual development of personality in the context of creative self-realization of national and Chinese students of artistic and pedagogical specialties. Li Yan 288
51. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Г. М. Мешко, О. І. Мешко 292
52. Самопізнання як складова духовно-інтелектуального навчання і виховання майбутніх учителів. Ю. І. Єрмак 296
53. Розвиток інтелектуального потенціалу майбутніх учителів під час формування вмінь педагогічного прогнозування в навчальній діяльності. О. С. Кабанська,
А. А. Кабанська
300
54. The problem of stimulating future chemistry teachers to the discovery of intellectual potential in the scientific works of Ukrainian and Chinese researchers. Hou Isyuan 304
55. Spiritual-intellectual development of the personality in the conditions of nursing aesthetic taste in the future music-pedagogical employees of Ukraine and Chine. Chzhou Min 307
56. Китайська естрадна музика як засіб духовно-інтелектуального виховання молоді. Ло Юаньвень 311
57. Духовно-інтелектуальний розвиток особистості в процесі професійної адаптації майбутніх філологів. Л. О. Байбекова 314
58. Когнітивний аспект у вивченні іноземних мов. А. С. Кушнір 318
59. Тестова методика навчання читанню за темою «Fashion and Clothes» як засіб розвитку інтелектуальних здібностей студентів. А. С. Птушка 322
60. Виховання щасливої дитини в освітніх закладах Фінляндії крізь призму реформування української школи. О. Янкович 328
61. Субкультура релігійних вірувань дітей як духовна інтенція аксіопсихологічного потенціалу особистості. В. Сіткар 332
62. Духовно-інтелектуальне виховання школярів Харківської гімназії № 89. А. В. Жозе да Коста 339
63. Забезпечення духовного розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами. Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер, О. В. Мірошниченко,
Н. В. Науменко
343
64. Інклюзивне навчання у системі освіти України: теорія і практика. Т. М. Собченко,
Н. М. Смолянюк
348
65. Шляхи формування культури миру і толерантності у дітей в закладах загальної середньої освіти в умовах військового конфлікту в Україні. І. М. Трубавіна 352
66. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні. О. Кікінежді, І. Шульга 356
67. Розвиток ідей педагогіки миру в освітньому військовому середовищі. О. Г. Марченко . 360
68. Формування інтелектуальної складової готовності правоохоронців до професійної самореалізації на засадах педагогіки миру і толерантності. С.О. Іщенко, О.В. Загребельний 364
69. Вплив занять спортом на інтелектуальний розвиток спортсменів. А. А. Голенков, А. С. Гонтар 368
70. Бойове мистецтво як засіб духовного і фізичного виховання молоді. Л. С. Рибалко, Д. С. Іванов 372
71. Сучасні проблеми в професійній підготовці майбутніх медиків. Ю. С. Ілясова 376
72. Духовно-інтелектуальний розвиток майбутніх лікарів під час спілкування в студентському середовищі закладу вищої медичної освіти. Л. В. Фоміна 379
73. Інтелектуальне навчання і виховання майбутніх іноземних лікарів новітніми засобами педагогічної майстерності. М. Ю. Котелюх 383
74. Духовно-інтелектуальне виховання майбутніх іноземних лікарів у закладах вищої медичної освіти як основа міжкультурних відносин. Л. О. Гепенко 387
75. Теоретичні основи формування креативності майбутніх менеджерів. Н. Добровольська 390
76. Модель формування управлінської компетентності майбутніх економістів. К. В. Копняк 396
77. Розвиток інтелектуальної комунікації в учнівської та студентської молоді ХХІ століття. Ф. Я. Майнаєв, О. І. Майнаєва . 402
78. Духовно-моральні константи у контексті спілкування студентів у соціальних мережах. В. В. Ворожбіт-Горбатюк 406
79. Духовные ценности человека информационного общества в медиа-стратегии высшеготехнического образования. Я. Н.Кунденко 412
80. Роль медіа у формуванні ідентичностей сучасної молоді: теоретико-методологічний та практичний аспекти. Я. С. Фруктова 415
81. Формування медійно-інформаційної грамотності особистості як запорука її духовного розвитку. О. Городецька 419
82. Інтелектуальне навчання майбутніх лікарів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Н. А. Іванькова, О. А. Рижов 423
83. Використання ІКТ під час проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи. Б. В. Павлюк 427
84. Особливості застосування веб-технологій в процесі підготовки майбутніх учителів. А. І. Крижановський 431
85. Формування інтелектуальних умінь засобами веб-сервісу Trello. О. Г. Кіріленко, Г. О. Труш 436
86. Практична значущість цифрових технологій для інтелектуального розвитку майбутніх лікарів-стоматологів. Ю. С. Славінська 439
87. Діагностика сформованості цифрової компетентності в процесі інтелектуального розвитку студентів. О. О. Наливайко 443
88. Застосування змішаного навчання в процесі підготовки майбутніх учителів. Л. С. Шевченко 447
89. Електронні освітні ресурси як засіб дистанційного навчання осіб з особливими потребами. В. Уманець 454
90. Ноосферное образование и две анкеты «Международного ноосферного центра Вернадского» — анкета «Цветок жизни» для изучения социальной адаптации и пространственного мышления и анкета «Здоровье ученика» для оперативного исследования состояния ученика немедицинским персоналом. И. А. Фарафонова 462

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ
МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

Міжнародний збірник наукових праць
за загальною редакцією проф. В. П. Бабича
Випуск 2 — 2020

Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей / за заг. ред. проф. В. П. Бабича. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. Вип. 2.  116 с. ISSN: 2708-4809

У збірнику розглянуто філософсько-онтологічні та концептуально-методологічні засади духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в ХХІ столітті. Представлено Концепція духовно-інтелектуального вихованні і навчання молоді «ДИВО-21» (треття редакція) Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства.
Висвітлено питання духовно-інтелектуального виховання і навчання молоді в історичному, педагогічному, психологічному аспектах. Акцентовано на практичній значущості розвитку духовно-інтелектуального потенціалу суб’єктів освітнього процесу.
Розраховано на науковців, педагогів, здобувачів вищої освіти, методистів, управлінців, громадську спільноту, батьків молоді, що навчається.

Читати весь текст: Збірник ДИВО-2020

Зміст сбірника з посіланнями на сторінки статей

№№

Назва статті, автор С.

1.

Концепція системи освіти «ДИВО-21» — «Духовно-інтелектуального виховання та навчання у ХХІ столітті»

9

2.

Научно-онтологические основы современного цивилизованного мыслетворчества. В. П. Бабич

35

3.

Соціальні проблеми наукових досліджень.
Л. Г. Трусей, Л. М. Трусей

44

4.

Социогуманизм как искажающий дискурс о возможности выживании человека/человечества. Человекомерность — основание научной парадигмы выживания человечества (часть первая). Г. В. Задорожный

52

5.

Социогуманизм как искажающий дискурс о возможности выживании человека/человечества. Человекомерность — основание научной парадигмы выживания человечества (часть вторая). Г. В. Задорожный

64

6.

Проблеми освіти, виховання і розвитку особистості на сучасному етапі. Л. Г. Трусей, Р. І. Рубльова

79

7.

Реалізація трудового принципу в закладах загальної середньої освіти України (1917-1940-ві рр.). С. Є. Лупаренко

88

8.

Методологія в системі освіти. Л. Г. Трусей

97

9.

О смысле жизни, жизненных целях и источниках счастья.
А. Н. Хвостиченко

100

10.

Моральність людини в загальній системі духовності. Л. Г. Трусей

112

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ та НАВЧАННЯ
МОЛОДІ У ХХІ СТОЛІТТІ

 Міжнародний періодичний сбірник наукових праць
за загальною редакцією проф. В. П. Бабича,
проф. Л. С. Рибалко, проф. Штефан Л. А.

Випуск 3 — 2021

Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний періодичний збірник наукових праць. За заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко, проф. Л. А. Штефан. Вип. 3. Харків : Вид. ВННОТ, 2021. 452 с.
ISSN 2708-4809

У збірнику розглянуто ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального виховання, розвиток духовно-інтелектуальних якостей особистості в умовах співпраці й інклюзії. Розкрито особистісні та соціальні детермінанти духовно-інтелектуального виховання і навчання в системі неперервної освіти. Проаналізовано історичні та порівняльні аспекти в теорії і практиці духовно-інтелектуального виховання й навчання. Акцентовано на практичній значущості розвитку духовно-інтелектуального потенціалу суб’єктів освітнього процесу.
Розраховано на науковців, педагогів, здобувачів загальної середньої освіти, здобувачів різного рівня вищої освіти, методистів, управлінців, громадську спільноту, батьків.

Подовження (розділи 2 і 3):

Перелік статей з посыланнями на їх тексти:

№№

Автори Тема статті та посылання на текст

Стор.

1. Бойчук Ю. Д., Боярська-Хоменко А. В. Умови самоактуалізації здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами 16
2. Култаєва М. Д. Освіта як диво і розчаклована реальність 20
3. Хвостиченко О. М. Структура особистості як об’єкт духовно-інтелектуального виховання та навчання 24
4. Резван О. О. Популяризація педагогічної та методичної складових у короткострокових програмах підвищення кваліфікації для викладачів галузевих закладів освіти: із досвіду роботи науково-практичної школи-семінару та кваліфікаційного тренінгу «сучасні технології навчальної діяльнсті викладача ЗВО» 31
5. Приходько А. М. Візуальна комунікація як стратегія навчання студентів у закладах вищої освіти 36
6. Трусей Л. Г. Феномен нової людини в умовах поглиблення применшення духовності в житті суспільства 41
7. Сагуйченко В. В. Проблеми навчання та виховання у сучасній школі 48
8. Бакай С. Ю. Духовно-моральне виховання старших дошкільників в умовах сьогодення 51
9. Довженко Т. О., Небитова І. А. Духовно-моральне виховання молодших школярів у контексті нової української школи (НУШ) 56
10. Хаджинова І. В. Виховання емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку: аналіз зарубіжного досвіду 60
11. Чжан Гомінь. Роль танцю у вихованні дітей молодшого віку 63
12. Мойсеєнко Р. М. Морально-естетичне виховання учнів початкової школи на уроках мистецтва 67
13. Кульчицький В. Й. Патріотичне виховання особистості як педагогічна проблема 71
14. Борисенко Н. О. Засоби організації міжкультурної взаємодії студентів на партнерських засадах 75
15. Чжоу Мінь. Духовно-естетичне виховання майбутніх музично-педагогічних працівників 78
16. Кохан Д. М. Духовно-інтелектуальне виховання майбутніх лікарів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін 81
17. Фоміна Л. В., Скорбач Т. В., Калініченко О. В. Мовна підготовка майбутніх медичних працівників 84
18. Гепенко Л. О. Виховання пошани до української культури в іноземних майбутніх лікарів під час прогулянки садом Шевченка 87
19. Майнаєва О. І., Стегнієнко М. І. Можливості забезпечення взаємоінтеграції знань на уроках української мови та математики 90
20. Рибалко Л. С., Овсюк Д. Р. Педагогічна казка «Методи виховання» 95
21. Маркіна Н. В. Виховний зміст музикотерапії 99
22. Косиченко В. А. Танок як засіб самовдосконалення особистості 102
23. Рибалко Л. С., Антонов М. С. Виховний потенціал фітнесу 106
24. Собко І. М., Зеленцова А. О. Заняття з Fitness mix для підвищення фізичної активності студентської молоді 109
25. Кравчук Т. М., Зеленська Є. І. Засоби розвитку виразності рухів у юних спортсменів, що займаються складнокоординаційними видами спорту 113
26. Зозуля К. В. Навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в сучасних позашкільних закладах м. Харкова 118
27. Алтухов В. А. До проблем організації освітнього процесу на уроці хореографії 123
28. Котелюх М. Ю. Духовність і мораль лікаря в умовах пандемії 128
29. Лазаренко Г. А. Впровадження духовних цінностей в освітній процес закладу дошкільної освіти 131
30. Полежака Д. В. Дитяча книга як основа духовно-інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку 135
31. Карась А. Г. Духовно-інтелектуальний розвиток старшокласників у освітньому процесі закладу загальної середньої освіти 139
32. Хоу Ісюань. Формування духовно-інтелектуальних умінь учнів на уроках хімії 142
33. Бондаренко Д. Р. Засоби інтелектуального розвитку учнів старшої школи на уроках математики 145
34. Пономарьова Н. О., Майстрюк І. С. Самоосвітня компетентність школярів: сутність та структура 149
35. Остапенко А. В. Особливості розвитку критичного мислення учнів базової школи у вивченні математики 154
36. Пісоцька М. Е., Кадашевич К. О. Tеоретичні підходи до визначення дидактичної системи індивідалізації навчання учнів 157
37. Лі Янь. Духовно-інтелектуальний розвиток майбутніх учителів образотворчого мистецтва на заняттях з олійного живопису 162
38. Чубукіна О. М. Позааудиторна діяльність здобувачів вищої освіти у клубних об’єднаннях педагогічних закладів вищої освіти 165
39. Черновол-Ткаченко Р. І., Фідяєва Т. С. Роль духовно-інтелектуального розвитку особистості в роботі правознавців 168
40. Мармаза О. І. Інтелектуальний та духовний розвиток майбутнього менеджера освіти 171
41. Спіцин В. В. Особливості організації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави 175
42. Ткаченко Л. П. Формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів як основи духовного розвитку суспільства 180
43. Корнієнко С. І. Старослов’янізми як одне з джерел становлення нової української літературної мови 183
44. Мандражи О. А. Один з підходів до вивчення нових слів англійської мови через мнемонічні асоціації 187
45. Цапко А. М., Кабанська Г. А. Організаційно-виховна практика в дитячих таборах оздоровлення та відпочинку 192
46. Клімакова С. М. Формування гармонійно розвинутої особистості, здатної до щасливого життя через саморалізацію в спорті 197
47. Цибулько О. С. Постсекулярні виміри освітніх трансформацій 200
48. Синьов О. С. Виховний аспект у тригональних шахах 203
49. Тіщенко О. М. Формування громадянської свідомості учнівської молоді засобами хореографічного мистецтва 208
50. Грузевич Т. Ю. Характеристика рівнів громадянської вихованості учнів старших класів у закладі загальної середньої освіти на основі національних традицій 212
51. Попова О. В. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у процесі навчання 216
52. Лей Сяо. Сучасні тенденції прояву самовираження у студентів у освітньому просторі ЗВО 220
53. Калашнікова Л. М., Ло Юаньвень. Духовно-інтелектуальна складова творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників 223
54. Долгопол О. О., Клюєва А. С. Толерантність як системна характеристика особистостi студента 226
55. Шпак І. О. Особливості організації дистанційної освіти в сучасній Україні 230
56. Коваль Д. В. Структура професійних домагань майбутнього фахівця 235
57. Кіріленко О. Г., Рижкова В. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки магістрів-філологів: інтелектуальний аспект 238
58. Прокопенко А. І., Прокопенко І. А. SWOT-аналіз цифровізації вищої педагогічної освіти в Україні 244
59. Майнаєв Ф. Я. Застосування сервісу RENDERFOREST на уроках історії 250
60. Опанасенко Я. О. Ключові компетенції викладача-тьютора в умовах змішаного навчання 254
61. Чібісов О. Д., Простакова Ю. С., Штонда О. Г. Особливості вивчення математичних дисциплін майбутніми вчителями математики в умовах змішаного навчання 257
62. Нелін Є. П., Проскурня О. І., Цись Я. В. Використання хмарних сервісів GOOGLE на уроках математики 261
63. Пісоцька М. Е., Олійник Т. О. Алгоритм використання критерію Макнамара для статистичної обробки педагогічних вимірювань 265
64. Денисенко А. О. Моніторинг виховного потенціалу студентського дозвілля в умовах дистанційного навчання 269
65. Пономарьова Н. О. Професійна педагогічна діяльність майбутніх учителів як чинник їх професійної самореалізаціЇ 274
66. Галушка К. Р. Комуніктивна культура вчителя як складова педагогічної майстерності 280
67. Кабанська О. С. Проєктування розвитку духовно-інтелектуальних умінь у майбутніх учителів у закладі вищої педагогічної освіти 284
68. Семенова М. О. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до самореалізації в суспільстві споживання 288
69. Ван Інчжи. Музично-виконавська компетентність вчителя музичного мистецтва 292
70. Лу Баовень. Особливості етнокультурної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 297
71. Ян Ян, Ван Ціхуей. Естетичне виховання майбутніх вчителів засобами музичного мистецтва у КНР 300
72. Ян Цзяін. До питання емоційної виконавської стабільності фахівців музичного мистецтва 304
73. Мей Фан. Мультимедійні технології у професійній підготовці фахівців музичного мистецтва 308
74. Чернушенко Н. М. Мовна особистість учителя початкової школи у світлі вимог модернізації освіти ХХІ століття 312
75. Бунчук О. В., Коропаткова А. К. Розвиток творчого потенціалу майбутнього викладача хореографічних дисциплін 317
76. Разуменко Т. Неформальна та інформальна освіта хореографів в Україні 320
77. Доценко Д. Г. Духовно-інтелектуальна компонента управлінської компетентності викладача закладу вищої освіти. 325
78. Зеленська Л. Д. Феноменологія поняття «Педагогічне супервізорство» 327
79. Коровіна Я. С. Формування соціального інтелекту у школрів початкової школи 331
80. Кваша А. С. Превенція булінгу в умовах створення безпечного освітнього середовища 334
81. Васильєва С. О., Агаркова Н. О. Формування соціальної позиції студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти 337
82. Зарудна І. А. Розвиток соціальних компетентностей студентів вищої освіти у Великобританії 341
83. Шумський О. Л. Соціокультурний компонент іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти 344
84. Трубавіна І. М. Теорії визначення й оцінки потреб і проблем користувачів послуг військово-соціальної роботи як дієвої служби допомоги людям 348
85. Рябовол Л. Т. Місце і роль навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» у підготовці магістра правоохоронної діяльності 352
86. Ялліна В. Л. Деякі питання духовно-інтелектуального виховання дітей у вітчизняній педагогічній спадщині на початку ХХ століття 358
87. Єрмак Ю. І., Бунчук О. В. Діяльність українського вільного університету 1921-1945 рр. 363
88. Лупаренко С. Є. Питання дитинства і розвитку дитини у вітчизняних наукових дослідженнях (1990-ті рр.) 367
89. Тарарак Н. Г. Форми та методи заохочення керівників закладів дошкільної освіти до професійного зростання 370
90. Танько Т. П. Питання мотивації кадрів дошкільної освіти (історико-педагогічний аспект) 375
91. Боярська-Хоменко А. В., Кузнецова О. Ю., Штефан Л. А. Основні напрями діяльності шкільних соціально-педагогічних служб України (початок ХХ століття) 380
92. Тарарак О. В., Тарарак М. Ю. Особливості організації просвіти батьків у провідних країнах світу 385
93. Чихаріна К. І. Особливості освітнього процесу в Сингапурі 390
94. Таяновський В. О. Генеза університетської автономії й академічної свободи 393
95. Бужин О. В. Вальдорфська школа – світ праці 398
96. Жерновникова О. А., Чень Цзін. Розвиток патріотизму в дітей у КНР 401
97. Псарьова М. Д. Використання допоміжних технологій у роботі з молодшими школярами з розладом спектру аутизму у США 405
98. Сотніков Д. В. Засоби організації освітнього процесу в закладах вищої освіти економічного спрямування США 409
99. Бао Шуцзюань, Хуан Тівень. Розвиток системи освіти обдарованих дітей у Китаї 414
100. Хотченко І. А. Вплив демографічної політики Китаю на родинне виховання китайців 418
101. Чень Хуейхуей, Цзен Гуанхай. Особливості розвитку музично-педагогічної освіти в КНР 422
102. Цзі Іпін. Засоби формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР 426
103. Чжан Вей. Особливості підготовки вокалістів у музичних закладах вищої освіти КНР 430
104. Лиманська О. В., Бугаєць Н. А. Вдосконалення роботи з обдарованими студентами як один із напрямів реалізації міжнародних освітніх програм 434
105. Ткаченко Т. В. Роль педагогічної практики у підготовці майбутнього викладача мистецтв 439
106. Власенко Я. В. Ощадливість у структурі фінансової та економічної грамотності особистості 442
107. Черновол-Ткаченко Р. І. Формування емоційного інтелекту в менеджерів-магістрів в інституті післядипломної освіти та менеджменту 445

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ та НАВЧАННЯ
МОЛОДІ у ХХІ СТОЛІТТІ

 Міжнародний періодичний сбірник наукових праць
за загальною редакцією проф. В. П. Бабича,
проф. Л. С. Рибалко, проф. Штефан Л. А.

Випуск 3 — 2021

Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний періодичний збірник наукових праць. За заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко, проф. Л. А. Штефан. Вип. 4. Харків : Вид. ВННОТ, 2022. ___ с.

ISSN 2708-4809

Йде прийом статей до четвертого випуску збірки. Запрошуємо до опублікування ваших статей у збірнику. Статті надсилати на syshan4@gmail.com. Вимоги до оформлення статей див. нижче. Прийом статей здійснюється до 10 листопада 2022 року. Запланована дата публікації збірника 1 грудня 2022 року.

Також запрошуємо до участі в конференції:

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ)
Кафедра освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ
Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального виховання та навчання ХНПУ
Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування ХНПУ
Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет педагогічної освіти та соціальної роботи, кафедра теорії та методики початкової освіти
ГО «Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство» (Україна)
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство (США)
Нижньосілезький Універистет, Вроцлав (Польща)
Університет третього віку в Громадкі (Польща)

 

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті»

17 листопада 2022 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», яка буде проводитися 17 листопада 2022 р. на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (ХНПУ).

Напрями роботи конференції:

  1. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  2. Теорія і практика духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  3. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  4. Історичні та порівняльні аспекти духовно-інтелектуального виховання і навчання.

Конференція відбудеться в онлайн-режимі на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за адресою: м. Харків, пров. Фанінський, 3, ауд. 219. Під час конференції працюватиме онлайн-чат для спілкування і запитань.

Трансляція конференції через офіційний Youtube-канал кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Початок роботи конференції 17 листопада 2022 р. о 1000.

Форми участі у конференції: слухач, виступ із доповіддю, секційні дискусії, проведення онлайн майстер-класу.

Робочі мови конференції — українська, англійська, китайська.

 

Матеріали конференції будуть опубліковані в періодичній міжнародній збірці «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті» ISSN 2708-4809. Збірка індексується в IndexCopernicus, розміщується в репозитарії ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Кожна стаття отримує DOI.

Програма конференції, сертифікат (українською та англійською мовами), збірка матеріалів конференції в електронній формі надсилається учасникам конференції безкоштовно.

 

Правила оформлення статті

До розгляду приймаються статті українською, англійською, китайською мовами обсягом 3-5 сторінок формату А4 (без урахування ілюстрацій), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *doc, *docх, *rtf. Поля: лівий, правий, верхній, нижній — по 2 см. Шрифт тексту — Times New Roman, кегль — 14, абзацний відступ — 1,25, міжрядковий інтервал — 1,5. Ілюстрації мають бути чорно-білими, чіткими, без дрібних надписів, як у тексті так і додані окремими файлами в форматі jpg. Назва файлу статті має містити прізвище автора (або одного з співавторів), а файли ілюстрацій після прізвища — номер: «…=рис-1».

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм:

– не використовувати табуляцію;
– між словами ставити тільки один пробіл;
– розрізняти дефіс (-) і тире (–, поєднання клавіш Ctrl+Мінус);
– поєднувати нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл): ініціали та прізвища (С. Іванов); літери, символи та цифри на позначення томів, частин, номерів, сторінок (Т. 5; Ч. 2; № 14; С. 24–9); цифри і літери на позначення дат (2021 р., 1941–1945 рр., ХІХ–XХ ст.);
– використовувати парні лапки («…»);
– апостроф повинен мати такий вигляд – ‘.

Послідовність розміщення матеріалів у публікації: назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище й ініціали автора(-ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання), місто, у якому розташований заклад освіти, країна; анотації та ключові слова українською й англійською мовами, текст статті, список використаних джерел у алфавітному порядку. Посилання в тексті оформлювати у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 56], де перша цифра означає порядковий номер у списку використаних джерел, друга – номер сторінки. Список використаних джерел має бути оформлений згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association) style. Зразок оформлення статті наведено нижче.

Автори несуть відповідальність за достовірність викладених фактів, цитат і посилань. Редакційна колегія не розглядатиме матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам або надіслані після кінцевого терміну подання, та залишає за собою право відбору матеріалів для розміщення у збірці.

Усі статті будуть прорецензовані та перевірені на дотримання принципів академічної доброчесності.

Заявки на участь в конференції приймаються до 10 листопада 2022 р. у Googleформі за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsbI8he3yUh6Oyh24xn1Yp9phZld2ml0c_b5AoAGMFiUxczA/viewform?usp=sf_link

При реєстрації обов’язково вказати напрям роботи конференції.

 Статті до збірки приймаються до 10 листопада 2022 р. в електронному вигляді на Googleдиск за посиланням:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EaE-Il6wW0b_XJAJEriA7e8Ek3eMhQ0H

або на електронну пошту співробітниці лабораторії, здобувачки PhD Овсюк Дар’ї Ростиславівні darakharkov@hnpu.edu.ua, для відповідей (Viber): 066-37-68-269.

Усім учасникам будуть надіслані на e-mail запрошення для участі в конференції.

Більш докладну інформацію можна отримати за телефонами:

+380-97-455-7156 (Viber) Людмила Сергіївна Рибалко,
+38
0-50-304-3033 (Viber) Олександр Миколайович Хвостиченко.

 З повагою, оргкомітет

 

Зразок оформлення статті

Напрям роботи конференції: Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання

 

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ
ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Рибалко Л. С.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна

Анотація (українською мовою) (5 рядків).

Ключові слова (українською мовою) (4–6 слів).

Анотація (англійською мовою) (5 рядків).

Ключові слова (англійською мовою) (4–6 слів).

Текст статті

Список використаних джерел:

  1. Фрицюк В. (2016). Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку. Неперервна професійна освіти : теорія і практика (Серія: педагогічні науки). № 48-49, 127-132.

До збірки надається цілісний матеріал наукового змісту, що містить оригінальні дослідження автора або оглядові статті, відповідні заявленої проблематики конференції.

Мови матеріалів – українська, англійська, російська.

Обсяг статті – 5-10 сторінок формату А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; поля: ліве – 20 мм, всі інші – по 10 мм; вирівнювання – по ширині. У центрі рядка вказується назва статті, ім’я, по батькові та прізвище автора (співавторів), назва установи та коротка анотація англійською та мовою оригіналу статті. Ілюстрації повинні бути чіткими, без дрібних написів як в тексті, так і додані окремими файлами в форматі jpg. Посилання на використані джерела – у квадратних дужках [3, с. 7]. Список використаних джерел «Література» оформляється стилем APA.

Файли статей повинні містити прізвище автора (або одного з співавторів), а файли ілюстрацій після прізвища – номер: «… = рис-1».

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання вимог наукової сумлінності. Якщо стаття не відповідає тематиці конференції, то буде відхилена.

Статті в Збірник приймаються в електронному вигляді на адресу редколегії до 1 жовтня: syshan4@gmail.com.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:
+ 38-050-304-30-33 + Viber (Олександр Миколайович Хвостиченко).

Шановні автори!

Ваші статті будуть прийняті редактором і протягом семи днів ви отримаєте повідомлення про це.
Якщо Ваша стаття не відповідає формальним ознаками (тематиці збірника або технічним вимогам до оформлення) Вам також буде про це повідомлено не пізніше 7 днів з моменту надходження Ваших матеріалів до редакції.

Всі статті, опубліковані в збірнику, проходять двоетапну експертну оцінку:

1-й етап: Публічне обговорення наукових результатів Авторів на засіданнях редакційної ради.

2-й етап: Роботи, які отримали на 1-му етапі позитивну оцінку і рекомендацію до видання в науковому журналі, проходять двостороннє сліпе (анонімне) рецензування. Рецензенту не розкриваються особисті дані автора (ів), а автору (ам) не розкриваються особисті дані рецензента.

Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що надійшла на опублікування, рецензента зі складу експертної ради або редакційної ради. При необхідності залучаються додаткові зовнішні фахівці.

Всі рецензенти – відомі фахівці з достатнім досвідом у своїй науковій області.

Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:
– рекомендувати статтю до опублікування;
– рекомендувати статтю до публікації після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень і побажань;
– не рекомендував статтю до публікації.

Якщо рецензент рекомендує статтю до публікації після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до публікації, в рецензії вказується причина такого рішення.

Для упорядкування та стандартизації процесів рецензування Редакційним Радою розроблені і затверджені:
– керівництво з проведення експертної оцінки;
– форма рецензії.

Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:
– заявлена ​​експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;
– недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
– гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.

Оформлену рецензію рецензент надсилає до редакції електронною поштою у вигляді скан-копії.

У разі відмови на видання статті авторам направляється мотивовану відмову з копіями рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента).

При позитивних рецензіях редакційна колегія приймає рішення про допуск Вашої статті до розміщення в Збірнику.
Ваша стаття надійде до технічного редактору на підготовку до видання.
Після видання збірника Ви отримаєте посилання на сайт Збірника із зазначенням сторінок вашої статті.
За Вашим бажанням Вам буде вислана стаття в форматі ПДФ в тому вигляді, в якому стаття розміщена в Збірнику, або ви можете її завантажити самостійно зі сторінки Збірника.