Views: 77

Повідомлення

 Шановні колеги!

27 жовтня 2023 р. он-лайн пройшла ІV Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті».

Конференція проводилася за наступними напрямами роботи:

  1. Теоретичні основи духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  2. Методологія духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  3. Психологічні та акмеологічні питання духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  4. Історичні та порівняльні аспекти духовно-інтелектуального виховання і навчання.
  5. Практика духовно-інтелектуального виховання і навчання.

В роботі конференції прийняли участь: 29 докторів наук, 62 кандидатів наук, 28 викладачів, 14 аспірантів, 12 вчителів та 27 студентів, — всього 172 учасника.

До основних загальних рис конференції, що підкреслюють її актуальність та важливість відносяться:

По-перше, тематика конференції є міждисциплінарною та об’єднує філософські, педагогічні, психологічні, філологічні та інші науки, представників різних професійних статусів — здобувачів вищої освіти всіх рівнів, викладачів ЗВО, учителів та т. і., що складає благотворні умови для підняття та науково-методичне вирішення соціально важливих питань розвитку особистості, її духовного зростання.

По-друге, учасники конференції розкрили питання унікального поєднання духовного та інтелектуального як складових гармонійного розвитку особистості і основи формування відповідальної громадської позиції на всіх рівнях — від сім’ї до вирішення загальнолюдських проблем, становлення фахівців з високими моральними якостями.

По-третє, конференція привернула увагу і надала можливість науковцям вирішувати цілий комплекс взаємопов’язаних питань сучасної системи освіти в області духовно-інтелектуального виховання та навчання, зокрема:

а) визначення понятійного апарату в стільки важливій сфері;

б) визначення змісту духовно-інтелектуального виховання та навчання особистості та методики його реалізації;

в) визначення значимості та ролі суб’єктів реалізації завдань духовно-інтелектуального виховання та навчання особистості;

г) презентування досвіду реалізації окремих методик духовно-інтелектуального виховання та навчання у різних закладах освіти.

Отже зазначене дозволяє констатувати високій науково-методичний рівень та практичне значення конференції, що підтверджується змістовним наповненням даної тематики ідеями, теоретичними розробками, пропозиціями, практичними порадами та важливими висновками у відповідності до вимог часу.

Конференція запропонувала:

  1. Продовжити дослідження науково-методичних питань духовно-інтелектуального виховання та навчання, результати досліджень обговорити на наступній V міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті» 29 листопаду 2024 року.
  2. Основні зусилля слід зосередити на змісту духовно-інтелектуального виховання та навчання, що відповідає вимогам третього тисячоліття та сталого розвитку особистості та суспільства в цілому. З цією метою продовжити розробку науково-обґрунтованих рекомендацій щодо доповнення стандартів освіти духовно-моральною складовою, яка повинна стати пріоритетною у вихованні та навчанні та особливо в оцінюванні якості випускника — розробити відповідну систему показників та критеріїв.
  3. Опублікувати матеріали конференції у щорічному міжнародному збірнику «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті» ISSN: 2708-4809, презентувати проведення конференції та результати наданих досліджень у виданні «Альманах «Онтологія та життя» ВННОТ та на відповідних інтернет-ресурсах.

Матеріали конференції будуть опубліковані до 10.11.2023 р. в міжнародній періодичній збірці наукових праць «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В XXI СТОЛІТТІ» ISSN 2708-4809. Збірка індексується в IndexCopernicus. Кожна стаття отримує DOI.