Просмотров: 305

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ХХІ СТОЛЕТИИ

Ежегодный международный рецензируемый сборник научных трудов
Издается с 2019 года
ISSN 2708-4809

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ В ХХІ СТОЛЕТИИ

Международный сборник статей
под общей редакцией проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рыбалко
Выпуск 1 — 2019

Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке: международный сборник статей / Под общ. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рыбалко. Харьков: Изд. ВННОО. Вып. 1. 2019. 470 с. ISSN: 2708-4809

В сборнике рассмотрены философско-онтологические и концептуально-методологические основы духовно-интеллектуального воспитания и обучения молодежи в XXI веке. Представлены материалы к проекту Концепции духовно-интеллектуального воспитания и обучения молодежи «ДИВО-21» Всемирного научного ноосферно-онтологического общества.
Освещены вопросы духовно-интеллектуального воспитания и обучения молодежи в историческом, педагогическом, психологическом аспектах. Акцентировано на практической значимости развития духовно-интеллектуального потенциала субъектов образовательного процесса.
Рассчитано на научных работников, педагогов, соискателей высшего образования, методистов, управленцев, общественное сообщество, родителей.

Открыть файл пдф и читать полный текст тут: Сборник ДИВО-2019

Содержание сборника со ссылками на страницы статей

№№

Название статьи (ссылка) Авторы(соавторы_статей)

Стр.

1. Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО-21». В. П. Бабич 11
2. «ДИВО-21»: концептуальные основания преодоления современного античеловечного глобального кризиса. Г. В. Задорожный 17
3. Концептуально-методологические основания системы духовно-интеллектуального воспитания и обучения. М. И. Зобов 26
4. Проект Концепції системи освіти «ДИВО-21». А. Н. Хвостиченко,
Л. Г. Трусей, А. Д. Сердюк
39
5. Освіта – кому і навіщо? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко 49
6. Суспільство знань: спокуси оновлення і пастки утопічної свідомості. М. Д. Култаєва . 55
7. Переорієнтація суспільної свідомості з боротьби на єдність. С. М. Олексюк 63
8. Шахові моделі стосунків у суспільстві та їх вплив на формування світогляду індивіда. О. С. Синьов. 64
9. PrzeglądpolskiejfilozofiirealistycznejwXXwiekuijejzwiązekzedukacją. / The review of Polish realistic philosophy in the 20 th centry and its connection with education. M. Krasnodębski . 67
10. Духовна еволюція людини як напрям збереження і розвитку людства. Ю. Д. Бойчук,
М. С. Гончаренко
82
11. Духовність як інтенція особистісного буття. Н. В. Шелковая 92
12. Антропософський підхід до навчання та виховання особистості. В. І. Лозова, О. М. Іонова 97
13. Валеологічні основи духовного розвитку особистості. Ю.Д. Бойчук, Н. В. Науменко 101
14. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання як природне право кожної людини. Л. П. Яненко 107
15. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання в Україні та в світі. Я. Волкова 112
16. Засади духовного та інтелектуального виховання молоді. С. М. Грудницька . 115
17. Наука та освіта в контексті сучасних вимог. Л. Г. Трусей 122
18. Вчинковий потенціал підростаючої особистості як предмет наукового аналізу. Я. Кальба 131
19. Образ учителя як духовно-інтелектуального наставника молоді з позиції акмеологічного підходу. Л. С. Рибалко,
С. Т. Золотухіна,
Р. С. Черновол-Ткаченко
.
135
20. Формування особистості: аналоги в історії, актуальні підходи, практична реалізація, теорія свідомості. Авторська концепція. М. Ю. Міаніє 139
21. Діалогізація в культурно-освітньому просторі особистості: європейський вимір. Н. В. Авдимирець . 148
22. Проект «Реформування освіти» / «Освіта майбутнього». М. Ю. Міаніє 151
23. Інноваційна складова сучасної освіти. Г. С. Криворотько,
Ж. Ю. Кузьміна
157
24. Сучасні проекти освітнього ландшафту: від експансії маски – до дихання живого. Л. А. Кондрацька.. 160
25. Принципові особливості навчання та виховання в ХХІ столітті. Л. І. Ліщитович 164
26. Ціннісний підхід до навчання й виховання як основа гуманістичної парадигми в освіті. Г. Жирська 170
27. Елітизм і рівність освіти обдарованої молоді як гуманітарна проблема ХХІ століття. Я. Василькевич 174
28. Философия в школе: трилогия ума. Ю. А. Ротенфельд 179
29. Нова освітня парадигма як чинник розвитку вищої школи. В. І. Мудрик,
О. М. Школа, Чжу Фен .
188
30. Можливості ноосферної освіти вже сьогодні. П. М. Таланчук,
Л. І. Ліщитович
193
31. Физическая абстракция «свободная энергия» в теории и практике индивидуальной и социальной  культуры здоровья. Г. Л. Апанасенко,
М. С. Гончаренко,
С. Д. Прасол
199
32. Утвердження культури рівних прав та можливостей в контексті людиноцентричної освітньої парадигми. О. Кізь 201
33. Духовно-людиномірна університетська освіта як підстава осмислення і реалізації імперативу виживання людства в умовах насадження сьомого технологічного укладу. Г. В. Задорожний 206
34. Університетська людиномірна освіта як головна передумова формування духовно-ноосферо-сталого господарського розвитку як стратегії виживання. О. Г. Задорожна, О. В. Хомин 212
35. Інтернаціоналізація вищої педагогічної освіти в Україні (на прикладі Вінницького державного педагогічного університету). Н. І. Лазаренко 217
36. Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу. С. І. Ткачов, Н. О. Ткачова,
А. С. Ткачов
223
37. Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Н. О. Пономарьова,
Н. В. Олефіренко,
О. А. Жерновникова,
В. В. Масич .
226
38. Педагогіка дозвілля – духовність, інтелект, стратегія. А. О. Денисенко 230
39. Основні проблеми формування методології інтелектуального навчання на основах духовності та моральності у сучасному суспільстві знань та інформації. О. В. Немцов 234
40. Еволюція та специфіка взаємодії духовного та інтелектуального розвитку в процесі наукового та навчального пізнання в часи античності та раннього середньовіччя. О. В. Юрченко 241
41. Роль духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр. С. Є. Лупаренко 246
42. Проблеми розвитку української національної школи в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. О. М. Кін 251
43. Вплив психоаналітичного напрямку в освіті на розвиток духовної культури особистості. Г. Груць 255
44. Лихослів’я як деструктивний чинник соціалізації особистості. Л. Широкорадюк 266
45. Шляхи формування духовно-інтелектуальних цінностей дорослих. А. В. Боярська-Хоменко 271
46. Професійне саморозкриття особистості педагога сучасної школи. О. Жизномірська 273
47. Успішна професійна адаптація викладача-початківця як умова його інтелектуально-духовного зростання. О. В. Бунчук 277
48. Духовно-інтелектуальний концепт виробничої практики для здобувачів освітнього рівня «Магістр» у системі післядипломної освіти. Р. І. Черновол-Ткаченко . 280
49. Імідж майбутнього керівника закладу освіти у контексті професійної підготовки. О. І. Мармаза 285
50. Spiritual and intellectual development of personality in the context of creative self-realization of national and Chinese students of artistic and pedagogical specialties. Li Yan 288
51. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Г. М. Мешко, О. І. Мешко 292
52. Самопізнання як складова духовно-інтелектуального навчання і виховання майбутніх учителів. Ю. І. Єрмак 296
53. Розвиток інтелектуального потенціалу майбутніх учителів під час формування вмінь педагогічного прогнозування в навчальній діяльності. О. С. Кабанська,
А. А. Кабанська
300
54. The problem of stimulating future chemistry teachers to the discovery of intellectual potential in the scientific works of Ukrainian and Chinese researchers. Hou Isyuan 304
55. Spiritual-intellectual development of the personality in the conditions of nursing aesthetic taste in the future music-pedagogical employees of Ukraine and Chine. Chzhou Min 307
56. Китайська естрадна музика як засіб духовно-інтелектуального виховання молоді. Ло Юаньвень 311
57. Духовно-інтелектуальний розвиток особистості в процесі професійної адаптації майбутніх філологів. Л. О. Байбекова 314
58. Когнітивний аспект у вивченні іноземних мов. А. С. Кушнір 318
59. Тестова методика навчання читанню за темою «Fashion and Clothes» як засіб розвитку інтелектуальних здібностей студентів. А. С. Птушка 322
60. Виховання щасливої дитини в освітніх закладах Фінляндії крізь призму реформування української школи. О. Янкович 328
61. Субкультура релігійних вірувань дітей як духовна інтенція аксіопсихологічного потенціалу особистості. В. Сіткар 332
62. Духовно-інтелектуальне виховання школярів Харківської гімназії № 89. А. В. Жозе да Коста 339
63. Забезпечення духовного розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами. Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер, О. В. Мірошниченко,
Н. В. Науменко
343
64. Інклюзивне навчання у системі освіти України: теорія і практика. Т. М. Собченко,
Н. М. Смолянюк
348
65. Шляхи формування культури миру і толерантності у дітей в закладах загальної середньої освіти в умовах військового конфлікту в Україні. І. М. Трубавіна 352
66. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні. О. Кікінежді, І. Шульга 356
67. Розвиток ідей педагогіки миру в освітньому військовому середовищі. О. Г. Марченко . 360
68. Формування інтелектуальної складової готовності правоохоронців до професійної самореалізації на засадах педагогіки миру і толерантності. С.О. Іщенко, О.В. Загребельний 364
69. Вплив занять спортом на інтелектуальний розвиток спортсменів. А. А. Голенков, А. С. Гонтар 368
70. Бойове мистецтво як засіб духовного і фізичного виховання молоді. Л. С. Рибалко, Д. С. Іванов 372
71. Сучасні проблеми в професійній підготовці майбутніх медиків. Ю. С. Ілясова 376
72. Духовно-інтелектуальний розвиток майбутніх лікарів під час спілкування в студентському середовищі закладу вищої медичної освіти. Л. В. Фоміна 379
73. Інтелектуальне навчання і виховання майбутніх іноземних лікарів новітніми засобами педагогічної майстерності. М. Ю. Котелюх 383
74. Духовно-інтелектуальне виховання майбутніх іноземних лікарів у закладах вищої медичної освіти як основа міжкультурних відносин. Л. О. Гепенко 387
75. Теоретичні основи формування креативності майбутніх менеджерів. Н. Добровольська 390
76. Модель формування управлінської компетентності майбутніх економістів. К. В. Копняк 396
77. Розвиток інтелектуальної комунікації в учнівської та студентської молоді ХХІ століття. Ф. Я. Майнаєв, О. І. Майнаєва . 402
78. Духовно-моральні константи у контексті спілкування студентів у соціальних мережах. В. В. Ворожбіт-Горбатюк 406
79. Духовные ценности человека информационного общества в медиа-стратегии высшеготехнического образования. Я. Н.Кунденко 412
80. Роль медіа у формуванні ідентичностей сучасної молоді: теоретико-методологічний та практичний аспекти. Я. С. Фруктова 415
81. Формування медійно-інформаційної грамотності особистості як запорука її духовного розвитку. О. Городецька 419
82. Інтелектуальне навчання майбутніх лікарів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Н. А. Іванькова, О. А. Рижов 423
83. Використання ІКТ під час проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи. Б. В. Павлюк 427
84. Особливості застосування веб-технологій в процесі підготовки майбутніх учителів. А. І. Крижановський 431
85. Формування інтелектуальних умінь засобами веб-сервісу Trello. О. Г. Кіріленко, Г. О. Труш 436
86. Практична значущість цифрових технологій для інтелектуального розвитку майбутніх лікарів-стоматологів. Ю. С. Славінська 439
87. Діагностика сформованості цифрової компетентності в процесі інтелектуального розвитку студентів. О. О. Наливайко 443
88. Застосування змішаного навчання в процесі підготовки майбутніх учителів. Л. С. Шевченко 447
89. Електронні освітні ресурси як засіб дистанційного навчання осіб з особливими потребами. В. Уманець 454
90. Ноосферное образование и две анкеты «Международного ноосферного центра Вернадского» — анкета «Цветок жизни» для изучения социальной адаптации и пространственного мышления и анкета «Здоровье ученика» для оперативного исследования состояния ученика немедицинским персоналом. И. А. Фарафонова 462

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ В ХХІ СТОЛЕТИИ

Ежегодный международный сборник научных трудов
под общей редакцией проф. В. П. Бабича
Выпуск 2 — 2020

Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение молодежи в XXI веке: ежегодный международный сборник научных трудов / Под общ. ред. проф. В. П. Бабича. Харьков: Изд. ВННОО. Вып. 2. 2020. 116 с. ISSN: 2708-4809

В сборнике рассмотрены философско-онтологические и концептуально-методологические основы духовно-интеллектуального воспитания и обучения молодежи в XXI веке. Представлена Концепция духовно-интеллектуального воспитания и обучения молодежи «ДИВО-21» (третья редакция) Всемирного научного ноосферно-онтологического общества.
Освещены вопросы духовно-интеллектуального воспитания и обучения молодежи в историческом, педагогическом, психологическом аспектах. Акцентировано на практической значимости развития духовно-интеллектуального потенциала субъектов образовательного процесса.
Рассчитано на научных работников, педагогов, соискателей высшего образования, методистов, управленцев, общественное сообщество, родителей учащейся молодежи.

Открыть файл пдф и читать полный текст тут: Сборник ДИВО-2020

Перечень материалов Сборника со ссылками на статьи

№№

Название статьи, автор Стр.

1.

Концепція системи освіти «ДИВО-21» — «Духовно-інтелектуального виховання та навчання у ХХІ столітті»

9

2.

Научно-онтологические основы современного цивилизованного мыслетворчества. В. П. Бабич

35

3.

Соціальні проблеми наукових досліджень.
Л. Г. Трусей, Л. М. Трусей

44

4.

Социогуманизм как искажающий дискурс о возможности выживании человека/человечества. Человекомерность — основание научной парадигмы выживания человечества (часть первая). Г. В. Задорожный

52

5.

Социогуманизм как искажающий дискурс о возможности выживании человека/человечества. Человекомерность — основание научной парадигмы выживания человечества (часть вторая). Г. В. Задорожный

64

6.

Проблеми освіти, виховання і розвитку особистості на сучасному етапі. Л. Г. Трусей, Р. І. Рубльова

79

7.

Реалізація трудового принципу в закладах загальної середньої освіти України (1917-1940-ві рр.). С. Є. Лупаренко

88

8.

Методологія в системі освіти. Л. Г. Трусей

97

9.

О смысле жизни, жизненных целях и источниках счастья.
А. Н. Хвостиченко

100

10.

Моральність людини в загальній системі духовності. Л. Г. Трусей

112

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ В ХХІ СТОЛЕТИИ

Ежегодный международный сборник научных трудов
под общей редакцией проф. В. П. Бабича
Выпуск 3 — 2021

Идет сбор материалов. Приглашаем к участию.

В сборник предоставляется целостный материал научного содержания, содержащий оригинальные исследования автора или обзорные статьи, соответствующие заявленной проблематике конференции.

Языки материалов — украинский, английский, русский.

Объем статьи — 5-10 страниц формата А4, шрифт — Times New Roman, кегль — 12; межстрочный интервал — 1,0; поля: левое — 20 мм, все остальные — по 10 мм; выравнивание — по ширине. В центре строки указывается название статьи, имя, отчество и фамилия автора (соавторов), название учреждения и краткая аннотация на английском и языке оригинала статьи. Иллюстрации должны быть четкими, без мелких надписей как в тексте, так и добавлены отдельными файлами в формате jpg. Ссылки на использованные источники — в квадратных скобках [3, с. 7]. Список использованных источников «Литература» оформляется стилем APA.

Файлы статей должны содержать фамилию автора (или одного из соавторов), а файлы иллюстраций после фамилии — номер: «… = рис-1».

Авторы несут ответственность за точность изложенных фактов, цитат и ссылок, а также за соблюдение требований научной добросовестности. Если статья не соответствует тематике конференции, то будет отклонена.

Статьи в Сборник принимаются в электронном виде на адрес редколлегии до 1 октября: syshan4@gmail.com.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:
+38-050-304-30-33 + Viber (Александр Николаевич Хвостиченко).

Уважаемые авторы!

Ваши статьи будут приняты редактором и в течение семи дней вы получите уведомление об этом.
Если Ваша статья не соответствует формальным признакам (тематике сборника или техническим требованиям к оформлению) Вам также будет об этом сообщено не позднее 7 дней  с момента поступления Ваших материалов в редакцию.

Все статьи, публикуемые в сборнике, проходят двухэтапную экспертную оценку:

1-й этап: Публичное обсуждение научных результатов Авторов на заседаниях редакционного совета.

2-й этап: Работы, получившие на 1-м этапе положительную оценку и рекомендацию к изданию в научном журнале, проходят двустороннее слепое (анонимное) рецензирование. Рецензенту не раскрываются личные данные автора(ов), а автору(ам) не раскрываются личные данные рецензента.

Главный редактор (заместитель главного редактора) определяет для статьи, поступившей на опубликование, рецензента из состава    экспертного совета или редакционного совета. При необходимости привлекаются дополнительные внешние специалисты.

Все рецензенты — известные специалисты с достаточным опытом в своей научной области.

После экспертной оценки научной статьи рецензент может:
– рекомендовать статью к опубликованию;
– рекомендовать статью к публикации после доработки ее автором с учетом высказанных замечаний и пожеланий;
– не рекомендовать статью к публикации.

Если рецензент рекомендует статью к публикации после ее доработки с учетом замечаний, или не рекомендует статью к публикации, в рецензии указывается причина такого решения.

Для упорядочивания и стандартизации процессов рецензирования Редакционным Советом  разработаны и утверждены:
– руководство по проведению экспертной оценки;
– форма рецензии.
 
Научные статьи могут направляться на дополнительное рецензирование. Причинами для повторного рецензирования могут быть:
– заявленная экспертом недостаточная квалификация в вопросах, которые рассматриваются в научной статьи;
– недостаточно высокий уровень первичного экспертного заключения;
– острая дискуссионность положений, высказанных в научной статье.

Оформленную рецензию рецензент направляет в редакцию по электронной почте в виде скан-копии.

В случае отказа на издание статьи авторам направляется мотивированный отказ с копиями рецензий (безымянных, чтобы не раскрывать данные о рецензенте).

При положительных рецензиях редакционная коллегия принимает решение о допуске Вашей статьи к  размещению в Сборнике.
Ваша статья поступит к техническому редактору на подготовку к изданию.
После издания сборника Вы получите ссылку на сайт Сборника с указанием страниц вашей статьи.
По Вашему желанию Вам будет выслана статья в формате пдф в том виде, в котором статья размещена в Сборнике, или вы можете ее скачать самостоятельно со страницы Сборника.