Hits: 823

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING YOUTH IN THE XXI CENTURY

Annual international peer-reviewed collection of scientific papers
Published since 2019

ISSN 2708-4809

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING
YOUTH IN THE XXI CENTURY

International Collection of Articals
edited by prof. V. P. Babich, prof. L. S. Rybalko

Issue 1 — 2019

Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century: an international collection of articals / by head. ed. prof. V. P. Babich, prof. L. S. Rybalko. Kharkov: View. WSNOS, 2019. 470 p. ISSN: 2708-4809

The collection of articals deals with the philosophical-ontological and conceptual-methodological foundations of spiritual and intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century. The materials for the draft Concept of Spiritual-Intellectual Upbringing and Teaching of Youth «DIVO-21» of the World Scientific Noosphere-Ontological Society are presented.
The issues of spiritual and intellectual upbringing and teaching of youth in historical, pedagogical and psychological aspects are covered. The practical importance of developing the spiritual and intellectual potential of the subjects of the educational process is emphasized.
It is designed for scientists, educators, higher education graduates, methodologists, managers, the community, parents.

Contents of the collection with links to site pages

№№

Article title (link) Authors(co_authors_of_articles)

P.

1. Научно-Онтологические основы Духовно-интеллектуального воспитания и образования человека новой эпохи «ДИВО-21». В. П. Бабич 11
2. «ДИВО-21»: концептуальные основания преодоления современного античеловечного глобального кризиса. Г. В. Задорожный 17
3. Концептуально-методологические основания системы духовно-интеллектуального воспитания и обучения. М. И. Зобов 26
4. Проект Концепції системи освіти «ДИВО-21». А. Н. Хвостиченко,
Л. Г. Трусей, А. Д. Сердюк
39
5. Освіта – кому і навіщо? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко 49
6. Суспільство знань: спокуси оновлення і пастки утопічної свідомості. М. Д. Култаєва . 55
7. Переорієнтація суспільної свідомості з боротьби на єдність. С. М. Олексюк 63
8. Шахові моделі стосунків у суспільстві та їх вплив на формування світогляду індивіда. О. С. Синьов. 64
9. PrzeglądpolskiejfilozofiirealistycznejwXXwiekuijejzwiązekzedukacją. / The review of Polish realistic philosophy in the 20 th centry and its connection with education. M. Krasnodębski . 67
10. Духовна еволюція людини як напрям збереження і розвитку людства. Ю. Д. Бойчук,
М. С. Гончаренко
82
11. Духовність як інтенція особистісного буття. Н. В. Шелковая 92
12. Антропософський підхід до навчання та виховання особистості. В. І. Лозова, О. М. Іонова 97
13. Валеологічні основи духовного розвитку особистості. Ю.Д. Бойчук, Н. В. Науменко 101
14. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання як природне право кожної людини. Л. П. Яненко 107
15. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання в Україні та в світі. Я. Волкова 112
16. Засади духовного та інтелектуального виховання молоді. С. М. Грудницька . 115
17. Наука та освіта в контексті сучасних вимог. Л. Г. Трусей 122
18. Вчинковий потенціал підростаючої особистості як предмет наукового аналізу. Я. Кальба 131
19. Образ учителя як духовно-інтелектуального наставника молоді з позиції акмеологічного підходу. Л. С. Рибалко,
С. Т. Золотухіна,
Р. С. Черновол-Ткаченко
.
135
20. Формування особистості: аналоги в історії, актуальні підходи, практична реалізація, теорія свідомості. Авторська концепція. М. Ю. Міаніє 139
21. Діалогізація в культурно-освітньому просторі особистості: європейський вимір. Н. В. Авдимирець . 148
22. Проект «Реформування освіти» / «Освіта майбутнього». М. Ю. Міаніє 151
23. Інноваційна складова сучасної освіти. Г. С. Криворотько,
Ж. Ю. Кузьміна
157
24. Сучасні проекти освітнього ландшафту: від експансії маски – до дихання живого. Л. А. Кондрацька.. 160
25. Принципові особливості навчання та виховання в ХХІ столітті. Л. І. Ліщитович 164
26. Ціннісний підхід до навчання й виховання як основа гуманістичної парадигми в освіті. Г. Жирська 170
27. Елітизм і рівність освіти обдарованої молоді як гуманітарна проблема ХХІ століття. Я. Василькевич 174
28. Философия в школе: трилогия ума. Ю. А. Ротенфельд 179
29. Нова освітня парадигма як чинник розвитку вищої школи. В. І. Мудрик,
О. М. Школа, Чжу Фен .
188
30. Можливості ноосферної освіти вже сьогодні. П. М. Таланчук,
Л. І. Ліщитович
193
31. Физическая абстракция «свободная энергия» в теории и практике индивидуальной и социальной  культуры здоровья. Г. Л. Апанасенко,
М. С. Гончаренко,
С. Д. Прасол
199
32. Утвердження культури рівних прав та можливостей в контексті людиноцентричної освітньої парадигми. О. Кізь 201
33. Духовно-людиномірна університетська освіта як підстава осмислення і реалізації імперативу виживання людства в умовах насадження сьомого технологічного укладу. Г. В. Задорожний 206
34. Університетська людиномірна освіта як головна передумова формування духовно-ноосферо-сталого господарського розвитку як стратегії виживання. О. Г. Задорожна, О. В. Хомин 212
35. Інтернаціоналізація вищої педагогічної освіти в Україні (на прикладі Вінницького державного педагогічного університету). Н. І. Лазаренко 217
36. Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу. С. І. Ткачов, Н. О. Ткачова,
А. С. Ткачов
223
37. Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Н. О. Пономарьова,
Н. В. Олефіренко,
О. А. Жерновникова,
В. В. Масич .
226
38. Педагогіка дозвілля – духовність, інтелект, стратегія. А. О. Денисенко 230
39. Основні проблеми формування методології інтелектуального навчання на основах духовності та моральності у сучасному суспільстві знань та інформації. О. В. Немцов 234
40. Еволюція та специфіка взаємодії духовного та інтелектуального розвитку в процесі наукового та навчального пізнання в часи античності та раннього середньовіччя. О. В. Юрченко 241
41. Роль духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр. С. Є. Лупаренко 246
42. Проблеми розвитку української національної школи в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. О. М. Кін 251
43. Вплив психоаналітичного напрямку в освіті на розвиток духовної культури особистості. Г. Груць 255
44. Лихослів’я як деструктивний чинник соціалізації особистості. Л. Широкорадюк 266
45. Шляхи формування духовно-інтелектуальних цінностей дорослих. А. В. Боярська-Хоменко 271
46. Професійне саморозкриття особистості педагога сучасної школи. О. Жизномірська 273
47. Успішна професійна адаптація викладача-початківця як умова його інтелектуально-духовного зростання. О. В. Бунчук 277
48. Духовно-інтелектуальний концепт виробничої практики для здобувачів освітнього рівня «Магістр» у системі післядипломної освіти. Р. І. Черновол-Ткаченко . 280
49. Імідж майбутнього керівника закладу освіти у контексті професійної підготовки. О. І. Мармаза 285
50. Spiritual and intellectual development of personality in the context of creative self-realization of national and Chinese students of artistic and pedagogical specialties. Li Yan 288
51. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Г. М. Мешко, О. І. Мешко 292
52. Самопізнання як складова духовно-інтелектуального навчання і виховання майбутніх учителів. Ю. І. Єрмак 296
53. Розвиток інтелектуального потенціалу майбутніх учителів під час формування вмінь педагогічного прогнозування в навчальній діяльності. О. С. Кабанська,
А. А. Кабанська
300
54. The problem of stimulating future chemistry teachers to the discovery of intellectual potential in the scientific works of Ukrainian and Chinese researchers. Hou Isyuan 304
55. Spiritual-intellectual development of the personality in the conditions of nursing aesthetic taste in the future music-pedagogical employees of Ukraine and Chine. Chzhou Min 307
56. Китайська естрадна музика як засіб духовно-інтелектуального виховання молоді. Ло Юаньвень 311
57. Духовно-інтелектуальний розвиток особистості в процесі професійної адаптації майбутніх філологів. Л. О. Байбекова 314
58. Когнітивний аспект у вивченні іноземних мов. А. С. Кушнір 318
59. Тестова методика навчання читанню за темою «Fashion and Clothes» як засіб розвитку інтелектуальних здібностей студентів. А. С. Птушка 322
60. Виховання щасливої дитини в освітніх закладах Фінляндії крізь призму реформування української школи. О. Янкович 328
61. Субкультура релігійних вірувань дітей як духовна інтенція аксіопсихологічного потенціалу особистості. В. Сіткар 332
62. Духовно-інтелектуальне виховання школярів Харківської гімназії № 89. А. В. Жозе да Коста 339
63. Забезпечення духовного розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами. Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер, О. В. Мірошниченко,
Н. В. Науменко
343
64. Інклюзивне навчання у системі освіти України: теорія і практика. Т. М. Собченко,
Н. М. Смолянюк
348
65. Шляхи формування культури миру і толерантності у дітей в закладах загальної середньої освіти в умовах військового конфлікту в Україні. І. М. Трубавіна 352
66. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні. О. Кікінежді, І. Шульга 356
67. Розвиток ідей педагогіки миру в освітньому військовому середовищі. О. Г. Марченко . 360
68. Формування інтелектуальної складової готовності правоохоронців до професійної самореалізації на засадах педагогіки миру і толерантності. С.О. Іщенко, О.В. Загребельний 364
69. Вплив занять спортом на інтелектуальний розвиток спортсменів. А. А. Голенков, А. С. Гонтар 368
70. Бойове мистецтво як засіб духовного і фізичного виховання молоді. Л. С. Рибалко, Д. С. Іванов 372
71. Сучасні проблеми в професійній підготовці майбутніх медиків. Ю. С. Ілясова 376
72. Духовно-інтелектуальний розвиток майбутніх лікарів під час спілкування в студентському середовищі закладу вищої медичної освіти. Л. В. Фоміна 379
73. Інтелектуальне навчання і виховання майбутніх іноземних лікарів новітніми засобами педагогічної майстерності. М. Ю. Котелюх 383
74. Духовно-інтелектуальне виховання майбутніх іноземних лікарів у закладах вищої медичної освіти як основа міжкультурних відносин. Л. О. Гепенко 387
75. Теоретичні основи формування креативності майбутніх менеджерів. Н. Добровольська 390
76. Модель формування управлінської компетентності майбутніх економістів. К. В. Копняк 396
77. Розвиток інтелектуальної комунікації в учнівської та студентської молоді ХХІ століття. Ф. Я. Майнаєв, О. І. Майнаєва . 402
78. Духовно-моральні константи у контексті спілкування студентів у соціальних мережах. В. В. Ворожбіт-Горбатюк 406
79. Духовные ценности человека информационного общества в медиа-стратегии высшеготехнического образования. Я. Н.Кунденко 412
80. Роль медіа у формуванні ідентичностей сучасної молоді: теоретико-методологічний та практичний аспекти. Я. С. Фруктова 415
81. Формування медійно-інформаційної грамотності особистості як запорука її духовного розвитку. О. Городецька 419
82. Інтелектуальне навчання майбутніх лікарів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Н. А. Іванькова, О. А. Рижов 423
83. Використання ІКТ під час проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи. Б. В. Павлюк 427
84. Особливості застосування веб-технологій в процесі підготовки майбутніх учителів. А. І. Крижановський 431
85. Формування інтелектуальних умінь засобами веб-сервісу Trello. О. Г. Кіріленко, Г. О. Труш 436
86. Практична значущість цифрових технологій для інтелектуального розвитку майбутніх лікарів-стоматологів. Ю. С. Славінська 439
87. Діагностика сформованості цифрової компетентності в процесі інтелектуального розвитку студентів. О. О. Наливайко 443
88. Застосування змішаного навчання в процесі підготовки майбутніх учителів. Л. С. Шевченко 447
89. Електронні освітні ресурси як засіб дистанційного навчання осіб з особливими потребами. В. Уманець 454
90. Ноосферное образование и две анкеты «Международного ноосферного центра Вернадского» — анкета «Цветок жизни» для изучения социальной адаптации и пространственного мышления и анкета «Здоровье ученика» для оперативного исследования состояния ученика немедицинским персоналом. И. А. Фарафонова 462

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING
YOUTH IN THE XXI CENTURY

International Collection of Articals
edited by prof. V. P. Babich

Issue 2 — 2020

Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century: an international collection of articals / by head. ed. prof. V. P. Babich. Kharkov: View. WSNOS, 2020. Issue 2. 116 p. ISSN: 2708-4809

The collection deals with the philosophical-ontological and conceptual-methodological foundations
of spiritual and intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century. The third edition
of the draft Concept of Spiritual-Intellectual Upbringing and Teaching of Youth «DIVO-21» of the
World Scientific Noosphere-Ontological Society is presented.
The issues of spiritual and intellectual upbringing and teaching of youth in historical, pedagogical
and psychological aspects are covered. The practical importance of developing the spiritual and
intellectual potential of the subjects of the educational process is emphasized.
It is designed for scientists, educators, higher education graduates, methodologists, managers, the
community, parents.

Открыть файл пдф и читать полный текст тут: Сборник ДИВО-2020

Contents of the collection with links to site pages

№№

Article title (link), Authors P.

1.

Концепція системи освіти «ДИВО-21» — «Духовно-інтелектуального виховання та навчання у ХХІ столітті»

9

2.

Научно-онтологические основы современного цивилизованного мыслетворчества. В. П. Бабич

35

3.

Соціальні проблеми наукових досліджень.
Л. Г. Трусей, Л. М. Трусей

44

4.

Социогуманизм как искажающий дискурс о возможности выживании человека/человечества. Человекомерность — основание научной парадигмы выживания человечества (часть первая). Г. В. Задорожный

52

5.

Социогуманизм как искажающий дискурс о возможности выживании человека/человечества. Человекомерность — основание научной парадигмы выживания человечества (часть вторая). Г. В. Задорожный

64

6.

Проблеми освіти, виховання і розвитку особистості на сучасному етапі. Л. Г. Трусей, Р. І. Рубльова

79

7.

Реалізація трудового принципу в закладах загальної середньої освіти України (1917-1940-ві рр.). С. Є. Лупаренко

88

8.

Методологія в системі освіти. Л. Г. Трусей

97

9.

О смысле жизни, жизненных целях и источниках счастья.
А. Н. Хвостиченко

100

10.

Моральність людини в загальній системі духовності. Л. Г. Трусей

112

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING OF YOUTH IN THE XXI CENTURY

International Periodical Collection of Scientific Papers
edited by prof. V. P. Babych, prof. L. S. Rybalko, prof. L. A. Stephan

Issue 3 — 2021

Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century: an international periodical collection of scientific papers. Edited by prof. V. P. Babych, prof. L. S. Rybalko, prof. L. A. Stephan. Issue 3. Kharkiv : Publ. WSNOS, 2021. 452 p.
ISSN 2708-4809

The collection considers the values of spiritual and intellectual upbringing, the development of spiritual and intellectual qualities of the individual in terms of cooperation and inclusion. It is revealed the personal and social determinants of spiritual and intellectual upbringing and education in the system of continuing education. It is analyzed historical and comparative aspects in the theory and practice of spiritual and intellectual upbringing and education. It is emphasis on the practical significance of the development of the spiritual and intellectual potential of the subjects of the educational process.
It is designed for scientists, teachers, applicants for general secondary education, applicants for various levels of higher education, methodologists, managers, civil society, and parents.

Continued (sections 2 and 3):

List of articles with links to their texts:

№№

Authors Topic of the article and link to text

P.

1. Бойчук Ю. Д., Боярська-Хоменко А. В. Умови самоактуалізації здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами 16
2. Култаєва М. Д. Освіта як диво і розчаклована реальність 20
3. Хвостиченко О. М. Структура особистості як об’єкт духовно-інтелектуального виховання та навчання 24
4. Резван О. О. Популяризація педагогічної та методичної складових у короткострокових програмах підвищення кваліфікації для викладачів галузевих закладів освіти: із досвіду роботи науково-практичної школи-семінару та кваліфікаційного тренінгу «сучасні технології навчальної діяльнсті викладача ЗВО» 31
5. Приходько А. М. Візуальна комунікація як стратегія навчання студентів у закладах вищої освіти 36
6. Трусей Л. Г. Феномен нової людини в умовах поглиблення применшення духовності в житті суспільства 41
7. Сагуйченко В. В. Проблеми навчання та виховання у сучасній школі 48
8. Бакай С. Ю. Духовно-моральне виховання старших дошкільників в умовах сьогодення 51
9. Довженко Т. О., Небитова І. А. Духовно-моральне виховання молодших школярів у контексті нової української школи (НУШ) 56
10. Хаджинова І. В. Виховання емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку: аналіз зарубіжного досвіду 60
11. Чжан Гомінь. Роль танцю у вихованні дітей молодшого віку 63
12. Мойсеєнко Р. М. Морально-естетичне виховання учнів початкової школи на уроках мистецтва 67
13. Кульчицький В. Й. Патріотичне виховання особистості як педагогічна проблема 71
14. Борисенко Н. О. Засоби організації міжкультурної взаємодії студентів на партнерських засадах 75
15. Чжоу Мінь. Духовно-естетичне виховання майбутніх музично-педагогічних працівників 78
16. Кохан Д. М. Духовно-інтелектуальне виховання майбутніх лікарів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін 81
17. Фоміна Л. В., Скорбач Т. В., Калініченко О. В. Мовна підготовка майбутніх медичних працівників 84
18. Гепенко Л. О. Виховання пошани до української культури в іноземних майбутніх лікарів під час прогулянки садом Шевченка 87
19. Майнаєва О. І., Стегнієнко М. І. Можливості забезпечення взаємоінтеграції знань на уроках української мови та математики 90
20. Рибалко Л. С., Овсюк Д. Р. Педагогічна казка «Методи виховання» 95
21. Маркіна Н. В. Виховний зміст музикотерапії 99
22. Косиченко В. А. Танок як засіб самовдосконалення особистості 102
23. Рибалко Л. С., Антонов М. С. Виховний потенціал фітнесу 106
24. Собко І. М., Зеленцова А. О. Заняття з Fitness mix для підвищення фізичної активності студентської молоді 109
25. Кравчук Т. М., Зеленська Є. І. Засоби розвитку виразності рухів у юних спортсменів, що займаються складнокоординаційними видами спорту 113
26. Зозуля К. В. Навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в сучасних позашкільних закладах м. Харкова 118
27. Алтухов В. А. До проблем організації освітнього процесу на уроці хореографії 123
28. Котелюх М. Ю. Духовність і мораль лікаря в умовах пандемії 128
29. Лазаренко Г. А. Впровадження духовних цінностей в освітній процес закладу дошкільної освіти 131
30. Полежака Д. В. Дитяча книга як основа духовно-інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку 135
31. Карась А. Г. Духовно-інтелектуальний розвиток старшокласників у освітньому процесі закладу загальної середньої освіти 139
32. Хоу Ісюань. Формування духовно-інтелектуальних умінь учнів на уроках хімії 142
33. Бондаренко Д. Р. Засоби інтелектуального розвитку учнів старшої школи на уроках математики 145
34. Пономарьова Н. О., Майстрюк І. С. Самоосвітня компетентність школярів: сутність та структура 149
35. Остапенко А. В. Особливості розвитку критичного мислення учнів базової школи у вивченні математики 154
36. Пісоцька М. Е., Кадашевич К. О. Tеоретичні підходи до визначення дидактичної системи індивідалізації навчання учнів 157
37. Лі Янь. Духовно-інтелектуальний розвиток майбутніх учителів образотворчого мистецтва на заняттях з олійного живопису 162
38. Чубукіна О. М. Позааудиторна діяльність здобувачів вищої освіти у клубних об’єднаннях педагогічних закладів вищої освіти 165
39. Черновол-Ткаченко Р. І., Фідяєва Т. С. Роль духовно-інтелектуального розвитку особистості в роботі правознавців 168
40. Мармаза О. І. Інтелектуальний та духовний розвиток майбутнього менеджера освіти 171
41. Спіцин В. В. Особливості організації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави 175
42. Ткаченко Л. П. Формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів як основи духовного розвитку суспільства 180
43. Корнієнко С. І. Старослов’янізми як одне з джерел становлення нової української літературної мови 183
44. Мандражи О. А. Один з підходів до вивчення нових слів англійської мови через мнемонічні асоціації 187
45. Цапко А. М., Кабанська Г. А. Організаційно-виховна практика в дитячих таборах оздоровлення та відпочинку 192
46. Клімакова С. М. Формування гармонійно розвинутої особистості, здатної до щасливого життя через саморалізацію в спорті 197
47. Цибулько О. С. Постсекулярні виміри освітніх трансформацій 200
48. Синьов О. С. Виховний аспект у тригональних шахах 203
49. Тіщенко О. М. Формування громадянської свідомості учнівської молоді засобами хореографічного мистецтва 208
50. Грузевич Т. Ю. Характеристика рівнів громадянської вихованості учнів старших класів у закладі загальної середньої освіти на основі національних традицій 212
51. Попова О. В. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у процесі навчання 216
52. Лей Сяо. Сучасні тенденції прояву самовираження у студентів у освітньому просторі ЗВО 220
53. Калашнікова Л. М., Ло Юаньвень. Духовно-інтелектуальна складова творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників 223
54. Долгопол О. О., Клюєва А. С. Толерантність як системна характеристика особистостi студента 226
55. Шпак І. О. Особливості організації дистанційної освіти в сучасній Україні 230
56. Коваль Д. В. Структура професійних домагань майбутнього фахівця 235
57. Кіріленко О. Г., Рижкова В. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки магістрів-філологів: інтелектуальний аспект 238
58. Прокопенко А. І., Прокопенко І. А. SWOT-аналіз цифровізації вищої педагогічної освіти в Україні 244
59. Майнаєв Ф. Я. Застосування сервісу RENDERFOREST на уроках історії 250
60. Опанасенко Я. О. Ключові компетенції викладача-тьютора в умовах змішаного навчання 254
61. Чібісов О. Д., Простакова Ю. С., Штонда О. Г. Особливості вивчення математичних дисциплін майбутніми вчителями математики в умовах змішаного навчання 257
62. Нелін Є. П., Проскурня О. І., Цись Я. В. Використання хмарних сервісів GOOGLE на уроках математики 261
63. Пісоцька М. Е., Олійник Т. О. Алгоритм використання критерію Макнамара для статистичної обробки педагогічних вимірювань 265
64. Денисенко А. О. Моніторинг виховного потенціалу студентського дозвілля в умовах дистанційного навчання 269
65. Пономарьова Н. О. Професійна педагогічна діяльність майбутніх учителів як чинник їх професійної самореалізаціЇ 274
66. Галушка К. Р. Комуніктивна культура вчителя як складова педагогічної майстерності 280
67. Кабанська О. С. Проєктування розвитку духовно-інтелектуальних умінь у майбутніх учителів у закладі вищої педагогічної освіти 284
68. Семенова М. О. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до самореалізації в суспільстві споживання 288
69. Ван Інчжи. Музично-виконавська компетентність вчителя музичного мистецтва 292
70. Лу Баовень. Особливості етнокультурної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 297
71. Ян Ян, Ван Ціхуей. Естетичне виховання майбутніх вчителів засобами музичного мистецтва у КНР 300
72. Ян Цзяін. До питання емоційної виконавської стабільності фахівців музичного мистецтва 304
73. Мей Фан. Мультимедійні технології у професійній підготовці фахівців музичного мистецтва 308
74. Чернушенко Н. М. Мовна особистість учителя початкової школи у світлі вимог модернізації освіти ХХІ століття 312
75. Бунчук О. В., Коропаткова А. К. Розвиток творчого потенціалу майбутнього викладача хореографічних дисциплін 317
76. Разуменко Т. Неформальна та інформальна освіта хореографів в Україні 320
77. Доценко Д. Г. Духовно-інтелектуальна компонента управлінської компетентності викладача закладу вищої освіти. 325
78. Зеленська Л. Д. Феноменологія поняття «Педагогічне супервізорство» 327
79. Коровіна Я. С. Формування соціального інтелекту у школрів початкової школи 331
80. Кваша А. С. Превенція булінгу в умовах створення безпечного освітнього середовища 334
81. Васильєва С. О., Агаркова Н. О. Формування соціальної позиції студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти 337
82. Зарудна І. А. Розвиток соціальних компетентностей студентів вищої освіти у Великобританії 341
83. Шумський О. Л. Соціокультурний компонент іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти 344
84. Трубавіна І. М. Теорії визначення й оцінки потреб і проблем користувачів послуг військово-соціальної роботи як дієвої служби допомоги людям 348
85. Рябовол Л. Т. Місце і роль навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» у підготовці магістра правоохоронної діяльності 352
86. Ялліна В. Л. Деякі питання духовно-інтелектуального виховання дітей у вітчизняній педагогічній спадщині на початку ХХ століття 358
87. Єрмак Ю. І., Бунчук О. В. Діяльність українського вільного університету 1921-1945 рр. 363
88. Лупаренко С. Є. Питання дитинства і розвитку дитини у вітчизняних наукових дослідженнях (1990-ті рр.) 367
89. Тарарак Н. Г. Форми та методи заохочення керівників закладів дошкільної освіти до професійного зростання 370
90. Танько Т. П. Питання мотивації кадрів дошкільної освіти (історико-педагогічний аспект) 375
91. Боярська-Хоменко А. В., Кузнецова О. Ю., Штефан Л. А. Основні напрями діяльності шкільних соціально-педагогічних служб України (початок ХХ століття) 380
92. Тарарак О. В., Тарарак М. Ю. Особливості організації просвіти батьків у провідних країнах світу 385
93. Чихаріна К. І. Особливості освітнього процесу в Сингапурі 390
94. Таяновський В. О. Генеза університетської автономії й академічної свободи 393
95. Бужин О. В. Вальдорфська школа – світ праці 398
96. Жерновникова О. А., Чень Цзін. Розвиток патріотизму в дітей у КНР 401
97. Псарьова М. Д. Використання допоміжних технологій у роботі з молодшими школярами з розладом спектру аутизму у США 405
98. Сотніков Д. В. Засоби організації освітнього процесу в закладах вищої освіти економічного спрямування США 409
99. Бао Шуцзюань, Хуан Тівень. Розвиток системи освіти обдарованих дітей у Китаї 414
100. Хотченко І. А. Вплив демографічної політики Китаю на родинне виховання китайців 418
101. Чень Хуейхуей, Цзен Гуанхай. Особливості розвитку музично-педагогічної освіти в КНР 422
102. Цзі Іпін. Засоби формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР 426
103. Чжан Вей. Особливості підготовки вокалістів у музичних закладах вищої освіти КНР 430
104. Лиманська О. В., Бугаєць Н. А. Вдосконалення роботи з обдарованими студентами як один із напрямів реалізації міжнародних освітніх програм 434
105. Ткаченко Т. В. Роль педагогічної практики у підготовці майбутнього викладача мистецтв 439
106. Власенко Я. В. Ощадливість у структурі фінансової та економічної грамотності особистості 442
107. Черновол-Ткаченко Р. І. Формування емоційного інтелекту в менеджерів-магістрів в інституті післядипломної освіти та менеджменту 445

SPIRITUAL AND INTELLECTUAL UPBRINGING AND TEACHING OF YOUTH IN THE XXI CENTURY

International Periodical Collection of Scientific Papers
edited by prof. V. P. Babych, prof. L. S. Rybalko, prof. L. A. Stephan

Issue 4 — 2022

Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century: an international periodical collection of scientific papers. Edited by prof. V. P. Babych, prof. L. S. Rybalko, prof. L. A. Stephan. Issue 4. Kharkiv : Publ. WSNOS, 2022. ___ p.
ISSN 2708-4809

The acceptance of articles continues until November 10, 2022.

The collection provides an integral material of scientific content, containing original research by the author or review articles corresponding to the stated problems of the conference.

Materials languages ​​- Ukrainian, English, Russian.

The volume of the article is 5-10 pages of A4 format, font – Times New Roman, size – 12; line spacing – 1.0; margins: left – 20 mm, all others – 10 mm; alignment – in width. The title of the article, the name, patronymic and surname of the author (co-authors), the name of the institution and a short annotation in English and the original language of the article are indicated in the center of the line. Illustrations should be clear, without small inscriptions both in the text, and added as separate files in jpg format. References to the sources used are in square brackets [3, p. 7]. The list of used sources “Literature” is drawn up in the APA style.

Files of articles should contain the surname of the author (or one of the co-authors), and the files of illustrations after the surname should contain a number: “… = pic-1”.

The authors are responsible for the accuracy of the facts, citations and references, as well as for adherence to the requirements of scientific integrity. If the article does not correspond to the topic of the conference, it will be rejected.

Articles in the Collection are accepted in electronic form to the address of the editorial board before October 1: syshan4@gmail.com.

More detailed information can be obtained by phones:
+ 38-050-304-30-33 + Viber (Alexander Nikolaevich Khvostichenko).

Dear Authors!

Your articles will be accepted by the editor and you will receive a notification about this within seven days.
If your article does not meet the formal criteria (subject of the collection or technical requirements for the design), you will also be informed about this no later than 7 days from the date of receipt of your materials in the editorial office.

All articles published in the collection undergo a two-stage peer review:

1st stage: Public discussion of the scientific results of the Authors at the meetings of the editorial board.

2nd stage: Works that have received a positive assessment at the 1st stage and a recommendation for publication in a scientific journal undergo bilateral blind (anonymous) peer review. The personal data of the author (s) is not disclosed to the reviewer, and the personal data of the reviewer is not disclosed to the author (s).

The editor-in-chief (deputy editor-in-chief) determines a reviewer from the expert council or editorial council for an article submitted for publication. Additional external specialists are involved if necessary.

All reviewers are renowned experts with sufficient experience in their scientific field.

After an expert assessment of a scientific article, the reviewer can:
– to recommend an article for publication;
– to recommend the article for publication after revision by its author, taking into account the comments and wishes expressed;
– do not recommend the article for publication.

If the reviewer recommends the article for publication after its revision, taking into account the comments, or does not recommend the article for publication, the review indicates the reason for this decision.

To streamline and standardize the reviewing processes, the Editorial Board developed and approved:
– guidelines for conducting peer review;
– review form.

Scientific articles can be sent for additional reviewing. Reasons for re-reviewing may include:
– insufficient qualification declared by the expert in the issues that are considered in the scientific article;
– insufficiently high level of the primary expert opinion;
– acute controversial nature of the provisions expressed in the scientific article.

The reviewer sends the completed review to the editorial office by e-mail in the form of a scanned copy.

In case of refusal to publish an article, a reasoned refusal is sent to the authors with copies of reviews (unnamed, so as not to disclose information about the reviewer).

In case of positive reviews, the editorial board decides on the admission of your article to the publication in the Collection.
Your article will go to the technical editor to prepare for publication.
After the publication of the collection you will receive a link to the website of the Collection indicating the pages of your article.
At your request, you will be sent an article in pdf format in the form in which the article is posted in the Collection, or you can download it yourself from the Collection page.